artykuł nr 1

Uchwała Nr 3/I/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cieszanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. a 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zra./ oraz art. 3 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cieszanów, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2      

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do podania treści taryfy do wiadomości odbiorcom usług i opublikowania w prasie lokalnej.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE

1.05.2005 r.-30.04.2006 r.

1.   Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:

poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,

odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2.   Taryfowe grupy odbiorców.

Taryfa określa jednakową cenę za 1 m3 pobranej wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup odbiorców.

3.   Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

3.1.  Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

-    jednolita cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości 1,59 zł + VAT.

3.2.  Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

-    jednolita cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 1,96 zł +
VAT.

4.   Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe.

4.1.            Ilość  wody   dostarczonej   dla  odbiorcy  ustala   się   na   podstawie  wskazania
wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne
zużycia wody.

4.2.            Ilość  odprowadzonych  ścieków ustala się  na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych.  W razie braku urządzeń pomiarowych  ilość odprowadzonych
ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilość wody pobranej   lub
określonej w umowie.

 

4.3.           W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy usług.

4.4.           W przypadku niesprawności wodomierza głównego rozliczenia dokonuje się w
oparciu   o   średnie   zużycie   w   okresie   6   miesięcy   przed   stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego
zużycia    wody    w    analogicznym    okresie    roku    ubiegłego    lub    iloczynu
średniomiesięcznego   zużycia   wody   w   roku   ubiegłym   i   liczby   miesięcy
niesprawności wodomierza.

5.   Warunki stosowania cen i opłat.

5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

5.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w umowie lub podanym w fakturze VAT. Termin ten nie może być jednak krótszy, niż 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT.