artykuł nr 1

Uchwała      Nr  2/I /2005

Rady  Miejskiej  w Cieszanowie

z dnia   4  marca  2005 r.

 

w  sprawie zawarcia  porozumienia   między  powiatem  Lubaczowskim ,   a

                 gminą Cieszanów   dotyczącego  dofinansowania  organizacji

                 IV Plebiscytu na Najpopularniejszego ,Najlepszego Sportowca i

                 Trenera  Ziemi Lubaczowskiej w 2004 r. oraz dofinansowanie

                 kosztów sceny estradowej .

 

 

   Działając na podstawie  art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.)

 

Rada  Miejska  w Cieszanowie uchwala co następuje :

 

                                                         §  1

 

 

Wyraża się  zgodę na dofinansowanie  organizacji IV Plebiscytu na Najpopularniejszego ,Najlepszego  Sportowca i Trenera  Ziemi Lubaczowskiej w 2004 r.   kwotę  300,00 zł (słownie : trzysta złotych) oraz  budowy sceny estradowej  kwotę  2000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych)

 

                                                  §  2

 

Wykonanie uchwały poprzez zawarcie porozumienia , które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów .

 

                                                  § 3   

 

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem podjęcia .