artykuł nr 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 1 grudnia 2020

Burmistrz

Miasta i Gminy

 Cieszanów

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu 1 grudnia 2020

 

  Zgodnie z §12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.) informuje, że w dniu 1 grudnia 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny, nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej
w Cieszanowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 4320/45 o pow. 0,1327 ha wpisanej do KW PR1L/ 00027979/4. Dla działki wpłacone zostało jedno wadium, do przetargu  dopuszczono jednego oferenta.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 43 506,00 zł

Cena uzyskana w przetargu  - 43 946,00 zł.

Nabywcą zostałapani Maria Ważna.

 

Cieszanów, dnia 9grudnia 2020 r.

 

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w okresie od 09.12.2020 r. do 16.12.2020 r.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 2

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020

Burmistrz

Miasta i Gminy

 Cieszanów

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu 16 listopada 2020

 

  Zgodnie z §12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości () Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.) informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Cieszanowie przy ul. Mickiewicz , oznaczonej numerem ewidencyjnym 4899/3 o pow. 0,1288 ha wpisanej do KW PR1L/ 00027979/4. Dla działki wpłacone zostało jedno wadium, do przetargu  dopuszczono jednego oferenta.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 52 174,00 zł

Cena uzyskana w przetargu  - 52 710,00 zł.

Nabywcą zostali Państwo Piotr i Monika Lichtarscy.

 

Cieszanów, dnia 24 listopada 2020 r.

 

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w okresie od 24.11.2020 r. do 1.12.2020 r.

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

artykuł nr 3

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów - 4322/19 - 19.11.2020

Burmistrz
Miasta i Gminy

Cieszanów

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Cieszanów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00027979/4.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży wywieszono do publicznej wiadomości w dniach od 11-08-2020 do 02-09-2020 r.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się  w dniu 3.11.2020 r.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Data i godzina przetargu

 

Kwota wadium
w zł

Minimalne postąpienie
 w zł

4322/19

0,1205

Nieruchomość gruntowaniezabudowana.

Tereny oznaczone symbolem 9MN – w tekście planu –„ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

39 688,00 zł

29-12-2020 r.

godz. 1000

3 900,00

 

400,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  29 grudnia 2020 r. (wtorek) w pok. nr 6 (sala ślubów) Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 22-12-2020 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-   dokument potwierdzający tożsamość

-   osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-   osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-   w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-   w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, stronie internetowej www.cieszanow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub
tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów, dnia 19 listopada 2020 r.

   

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

 

artykuł nr 4

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów - 4320/34 - 19.11.2020

Burmistrz
Miasta i Gminy
Cieszanów

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Cieszanów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00027979/4.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży wywieszono do publicznej wiadomości w dniach od 11-08-2020 do 02-09-2020 r.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się  w dniu 3.11.2020 r.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Data i godzina przetargu

Kwota wadium
w zł

Minimalne postąpienie w zł

4320/34

0,1599

Nieruchomość gruntowaniezabudowana.

Tereny oznaczone symbolem 7MN – w tekście planu –„ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

52 502,00 zł

29-12-2020 r.

godz. 1030

5 200,00

 

530,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  29 grudnia 2020 r. (wtorek) w pok. nr 6 (sala ślubów) Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 22-12-2020 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-   dokument potwierdzający tożsamość

-   osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-   osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-   w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-   w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, stronie internetowej www.cieszanow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów, dnia 19 listopada 2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

artykuł nr 5

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Niemstów, Gorajec - 651, 308/20 - 16.11.2020

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki (w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz
w q żyta

(wywoławczy)

Data
i godzina przetargu

Wysokość wadium
(w zł)

1.

Działka 651, obręb Niemstów, KW PR1L/00012108/0

0,2356

  PsIII-0,2356 ha

Dzierżawa rolna. Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

0,82

21-12-2020r.

Godz. 1030

4,70

2

Działka 308/20, obręb Goraje

KW PR1L/00008425/7

0,2118

PsIV-0,2118

Dzierżawa rolna. Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

0,74

21-12-2020r.

Godz. 1045

4,30

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 18.

 

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej w dniu 16-12-2020 r.(za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla
się od zawarcia umowy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone
w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji.

Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości. 

Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawcę.Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Nowe Sioło. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela
się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71.

 

Cieszanów 16-11-2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów   Zdzisław Zadworny

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024