artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1820/4 o pow. 0,16 ha położonej w miejscowości Dachnów, stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie Decyzji Wojewody Przemyskiego G.VI-7250-205-15-91 .

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu
21 listopada 2014 r.

Działka zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Budownictwa jednorodzinnego w Dachnowie położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „UHG”- w tekście planu – Tereny usług, handlu i gastronomii.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 r. (środa),  godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 850,00 zł *(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie – 499,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby by środki znalazły się na rachunku urzędu najpóźniej w dniu  09-01-2015 r.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-   dowód wpłaty wadium

-   dokument potwierdzający tożsamość

-   osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-   osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-   pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

-   osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

* Cena podana w ogłoszeniu określona została stosownie do przepisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), w art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Link do mapy: http://gis.cieszanow.eu/opegiekamap/#maps/81

 

Cieszanów, dnia 11-12-2014 r.

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu

w dniach  12-12-2014 r. do 12-01-2015 r.

artykuł nr 2

  Cieszanów, dnia 03-12-2014

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wywieszone
zostały do publicznej  wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy oraz sprzedaży, które podlegają wywieszeniu
do dnia 24-12-2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 3

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. unieważnia się I publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako część działki 1007/1 o pow. 1,07 położonej w Nowym Siole ustalony na dzień 28 listopada 2014 r.

Przetarg unieważnia się wobec faktu, iż wadium na przetarg wpłacił jeden
z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, a w związku z wygaśnięciem kadencji Radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie z dniem 21 listopada 2014 r. z których to powołani byli członkowie Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów, w których jako strona występuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, a nowo wybrani Radni nie zostali zaprzysiężeni, w związku z czym Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie nie mógł powołać nowych członków Komisji Przetargowej. Wobec tego, iż przetarg nie może zostać przeprowadzony w sposób zgodny z zasadami przejrzystości
 i równego dostępu wszystkich uczestników do przetargu, zaplanowany na dzień dzisiejszy przetarg zostaje unieważniony.

 

 

 

Cieszanów, dnia 28-11-2014 r.

 

artykuł nr 4

Cieszanów, dnia 18-11-2014

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wywieszony został do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, który podlega wywieszeniu do dnia 10-12-2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

 

artykuł nr 5

  Cieszanów, dnia 10-11-2014

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wywieszony został do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do dnia 03-12-2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny