artykuł nr 1

W Y K A Z

z dnia 31-10-2012

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

L.p.

Nr działki

Pow.
 w ha

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza nieruchomości*

 w q żyta (w zł)

Miejscowość

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

57/1

612/137

115/2

298, 299

252/12

452/2

1493

1,70

0,35

0,7185

0,15

0,55

1,03

0,44

PsIV – 1,70

R IVa – 0,35

PsIV – 0,7185

PsIV – 0,15

PsIV – 0,55

R V – 1,03

RIVa – 0,44

5,95 (357,00)

1,75 (105,00)

2,515 (150,88)

0,525 (31,50)

1,925 (115,50)

4,12 (247,20)

2,20 (132,00)

Nowy Lubliniec

Nowy Lubliniec

Chotylub

Chotylub

Gorajec

Folwarki

Dachnów

Teresa Kołodziej

Tadeusz Kołodziej

Jan Pietruch

Jan Pietruch

Michał Kudyba

Józef Pasławski

Bronisław Szczerbiwilk

 

*Cena podana w wykazie określona została stosownie do przepisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), w art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej  w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie do dnia 12-12-2012.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  oraz stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni.

 

Cieszanów, dnia 31-10-2012 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec,

Chotylub, Gorajec, Folwarki, Dachnów oraz stronie internetowej urzędu

  w dniach od 31-10-2012 do 03-12-2012 r.

 

artykuł nr 2

W Y K A Z

z dnia 31-10-2012

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

L.p.

Nr działki

Pow.
 w ha

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza nieruchomości*

 w q żyta (w zł)

Miejscowość

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Cz.dz. 1007/1

711

575

539/2

556/2

Cz.dz. 716/1

500/3

500/4

500/5

500/6

488

0,70

0,21

0,58

0,29

0,62

0,65

0,16

0,15

0,07

0,04

0,32

Ps IV – 0,70

PsIV- 0,21

PsIV – 0,58

PsIV-0,29

RIIIb- 0,62

N – 0,65

RIVb- 0,16

RIVb- 0,15

PsIV- 0,07

PsIV – 0,04

RIVb-0,18

RV – 0,14

2,45 (147,00)

0,735 (44,10)

2,03 (121,80)

1,015 (60,90)

3,100(186,00)

2,275 (136,50)

0,64 (38,40)

0,60 (36,00)

0,245 (14,70)

0,14 (8,40)

1,62 (97,20)

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Krzysztof Kolbuch

Krzysztof Kolbuch

Krzysztof Kolbuch

Wojciech Wrona

Wojciech Wrona

--------------

Genowefa Żelazny

Genowefa Żelazny

Genowefa Żelazny

Genowefa Żelazny

Genowefa Żelazny

 

*Cena podana w wykazie określona została stosownie do przepisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), w art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej  w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie do dnia 12-12-2012.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  oraz stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni.

 

Cieszanów, dnia 31-10-2012 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło
oraz stronie internetowej urzędu  w dniach od 31-10-2012 do 03-12-2012 r.

 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego Nr 9 B przy ul. Rynek 12 w Cieszanowie o pow.20,74 m² w budynku mieszkalno – usługowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie mieszczącym się w obrębie geodezyjnym Cieszanów Miasto na działce o numerze ewidencyjnym 4894. Nieruchomość uregulowana jest  księdze wieczystej w Sadzie Rejonowym w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW PR1L/00030595/2.

Przetarg odbędzie się 28 listopada (środa) 2012 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie pok. nr 17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 210,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23-11-2012 r. (włącznie) wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

 

Cieszanów, dnia 24-11-2012

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej urzędu

w dniach  24-10-2012 do 26-11-2012.

 

 

 

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1300/8 o  pow. 0,3100 ha położonej w miejscowości Dachnów dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 30479.

Działka zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych do zabudowy osadniczej

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. (wtorek),  godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 832,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-11-2012 r.(włącznie) wadium
 w wysokości  2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

 

Cieszanów 2012-10-24

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów tablicy ogłoszeń wsi Dachnów

oraz stronie internetowej urzędu

w dniach  24-10-2012 do 26-11-2012.

 

 

 

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1300/7 o  pow. 0,3101 ha położonej w miejscowości Dachnów dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 30479.

Działka zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych do zabudowy osadniczej

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. (wtorek),  godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 467,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-11-2012 r.(włącznie) wadium
 w wysokości  2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

 

Cieszanów 2012-10-24

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów tablicy ogłoszeń wsi Dachnów

oraz stronie internetowej urzędu

w dniach  24-10-2012 do 26-11-2012.