artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1128/4 o  pow. 0,9800 ha położonej w miejscowości Kowalówka dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 15493.

Działka zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów znajduje się w obszarach leśnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2012 r. (poniedziałek),  godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 200,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12-01-2012 r.(włącznie) wadium
 w wysokości  3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

 

 

Cieszanów 2011-12-12

 

 Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów tablicy ogłoszeń wsi Kowalówka

oraz stronie internetowej urzęduw dniach  12-12-2011 do 13-01-2012.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 534/1 o pow. 0,2137 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym
 w Lubaczowie prowadzona jest KW 39273.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa), godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 992,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote). Koszty dokumentacji wynoszą  700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-12-2011 r.(włącznie) wadium
 w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

Cieszanów 2011-11-22

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi

Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach  22-11-2011 do 23-12-2011r.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej zabudowanej budynkiem magazynowym, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka 534/3 o pow. 0,2155 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 39273.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 247,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych). Koszty dokumentacji wynoszą  700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-12-2011 r.(włącznie) wadium
 w wysokości 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

Cieszanów 2011-11-22

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi

Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach  22-11-2011 do 23-12-2011r.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 534/2 o pow. 0,2138 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym
 w Lubaczowie prowadzona jest KW 39273.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa), godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 515,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset piętnaście złotych). Koszty dokumentacji wynoszą  700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-12-2011 r.(włącznie) wadium
 w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

Cieszanów 2011-11-22

 Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi

Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach  22-11-2011 do 23-12-2011r.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4646/10 o  pow. 1,0993 ha położonej w miejscowości Cieszanów dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 29541.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Usługowo – Handlowego w Cieszanowie znajduje się w terenach pod planowaną zabudowę usługowo - handlową .
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011 r. (czwartek),  godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad pok. nr 3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 300,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych). Koszty dokumentacji wynoszą  2 020,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 19-12-2011 r.(włącznie) wadium
 w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

 

Cieszanów 2011-11-21

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu w dniach  21-11-2011 do 21-12-2011r