artykuł nr 1

 

W Y K A Z
z dnia 29-12-2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat położonych w miejscowości Dachnów
  L.p.   Nr działki   Pow. w ha   KW Rodzaj użytku  Cena wywoławcza Termin składania   Dotychczasowy
  (w kg żyta) wniosków   dzierżawca
1.   1300/1 10,40   30479 Ps-IV   2288 03-02-2011   Krzysztof Kruk
2.   1300/2    0,50   30479 Ps-IV 110   03-02-2011   Krzysztof Kruk
3.    1493 0,44   30479 R-IVa 185   03-02-2011 Bronisław Szczerbiwilk
____________________________________________________________________________________________________________________
 
Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określania zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy i miasta Cieszanów, oraz art. 37 pkt 4 zawarcie umowy następuje w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów okres 21 dni.
 
Cieszanów 29-12-2010 r.
 
 
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów
oraz stronie internetowej urzędu w dniach 29-12-2010 do 20-11-2011 r.
artykuł nr 2

 

W Y K A Z
z dnia 30-12-2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat położonych w miejscowości Folwarki
  L.p.   Nr działki   Pow. w ha   KW Rodzaj użytku   Cena wywoławcza Termin składania   Dotychczasowy
   (w kg żyta) wniosków   dzierżawca
1.   cz. dz. 452/2 2,9785 30260 R-V, Ps-IV 316   04-02-2011 Krzysztof Ciepły
452/2/1, 452/2/8,
  452/2/16,  452/2/19
  452/2/23, 452/2/27
2.   cz. dz. 517 9,00   30260 R-IVa, R-IVb    2024   04-02-2011 Krzysztof Ciepły
 (517/7, 517/8) Ps-IV, Ps-V
 
3.   cz. dz. 515  2,00 30260 Ps-IV   445  04-02-2011    Krzysztof Ciepły
 ____________________________________________________________________________________________________________________
 
Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określania zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy i miasta Cieszanów, oraz art. 37 pkt 4 zawarcie umowy następuje w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.
 
Cieszanów 30-12-2010 r.
 
 
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Folwarki

oraz stronie internetowej urzędu w dniach 30-12-2010 do 21-01-2011 r

artykuł nr 3

 

W Y K A Z
z dnia 29-12-2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat położonych w miejscowości Nowe Sioło
  L.p.   Nr działki   Pow. w ha   KW Rodzaj użytku   Cena wywoławcza Termin składania   Dotychczasowy
  (w kg żyta) wniosków   dzierżawca
1   556/2 0,62 33488 R-IIIb 298 03-02-2010   Wojciech Wrona
____________________________________________________________________________________________________________________
 
Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określania zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy i miasta Cieszanów, oraz art. 37 pkt 4 zawarcie umowy następuje w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.
 
Cieszanów 29-12-2010 r.
 
 
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów

oraz stronie internetowej urzędu w dniach 29-12-2010 do 20-11-2011 r.

artykuł nr 4

 

W Y K A Z
z dnia 21-12-2010
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.
Nr działki
Pow.
 w ha
KW
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów
Cena wywoławcza nieruchomości
Koszty dokumentacji
Miejscowość
Uwagi
1.
320/98,
320/99,
320/100
0,6557
36441
Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej
64 800 zł
3 250 zł
Stary Lubliniec
Nieruchomość zabudowana budynkiem hotelowym
2.
2366
0,0213
12680
Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej, usługowo-mieszkaniowej
65 900 zł
1 650 zł
Cieszanów
Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka
3.
1767/3
0,0648
27979
Tereny zabudowy osadniczej, usługowo-mieszkaniowa
27 300 zł
600 zł
Cieszanów
Nieruchomość niezabudowana

 
Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie
o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 02-02-2011r.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.
 
Cieszanów , dnia 21-12-2010 r.
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi Stary Lubliniec

 oraz stronie internetowej urzędu  w dniach od 21-12-2010 do 12-01-2011 r.

artykuł nr 5

 

Ogłoszenie
 
Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów odwołuje I publiczny przetarg ustny na dzierżawę budynku byłej szkoły w Chotylubiu o pow. 349,06 m² wraz z gruntem przynależnym o pow. 0,23 ha objętych KW 27979 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie, który został ogłoszony na dzień 6 grudzień /poniedziałek/ 2010 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.
 
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z dnia 11-06-2010 r.) przetarg został odwołany z przyczyn formalnych uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie przetargu.
Cieszanów, dnia 06-12-2010 r.