artykuł nr 41

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Wędrowiec I" w Nowym Siole

Załączniki:
skm_c30823072810270.pdf88 KB
artykuł nr 42

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej...

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie usługi społecznej
artykuł nr 43

Karta informacyjna decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

 • i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-12/23

 

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.8.2021

4.

Data wydania

24.07.2023 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr14,

tel. 0-16  6328671

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/21, P-25/21, P-26/21, P-2/22, P-3/22, P-5/22, R-2/22, P-11/23

 

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 24.07.2023 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

artykuł nr 44

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPiMK.6220.8.2021

  B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 24.07.2023 r.

  GPiMK. 6220.8.2021

OBWIESZCZENIE

  Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa,  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z wnioskiem ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działającej przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2 72-300 Gryfice, w sprawie wydania decyzji| o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów” z dnia 27.10.2021 r. oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 24.07.2023 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz   z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”.

W dniach od 24.07.2023 r. do 24.08.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 14, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.38.2021.KM z dnia 07.12.2021 r., PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZZŚ.4.435.350.2021.AT z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu: 27.12.2021 r.) oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.9.34.2021.BL.5 z dnia 09.12.2021 r. i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15 z dnia 05.06.2023 r. 

  Dzień udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej – 25.07.2023 r. na okres  14 dni.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie oraz treść decyzji zostają podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń UMiG   w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niemstów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Otrzymują:

 1. ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin.
 2. Pełnomocnik Pan Damian Hoffmann Solarhoff, ul. Matejki 2/4, 60-788 Poznań.
 3. Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
 5. A/a.
artykuł nr 45

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPiMK.6220.8.2021

  B u r m i s t r z

 

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 24.07.2023 r.

GPiMK. 6220.8.2021

D e c y z j a

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i 2 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) a także  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 (Kpa), po rozpatrzeniu wniosku ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działającej przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2 72-300 Gryfice, w sprawie wydania decyzji| o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów” z dnia 27.10.2021 r. oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

u s t a l a m:

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”  w następujący sposób:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

I.1. Przedsięwzięcie znajduje się w terenach administrowanych przez Gminę Cieszanów– miejscowość Niemstów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie. Polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na działce o numerze ewidencyjnym: 720/7.

Wnioskodawca: ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działającej przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2 72-300 Gryfice,

I.2. Parametry przedsięwzięcia i zakres wykonywanych robót:

W ramach omawianego przedsięwzięcia planuje się realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW. 

Parametry przedsięwzięcia

Inwestycja składać się będzie m. in. z następujących elementów:

- Utwardzenie zjazdu na działkę inwestycyjną z istniejących, publicznych dróg dojazdowych.

- Przygotowanie alei serwisowych i wewnętrznych dróg. Pomiędzy kolejnymi sekcjami paneli zostanie wytyczona utwardzona wewnętrzna droga. Wewnętrzna droga, utwardzona kruszywem, będzie poprowadzona także od wjazdu, do placu, GPO/GPZ czy ST SN/WN.

- Budowa placów montażowych i postojowych. Na potrzeby rozładunku materiałów podczas budowy zostanie przygotowany za wjazdem na działkę plac postojowy i montażowy. Tu znajdzie się miejsce na zaplecze socjalne dla pracowników, a po zakończeniu budowy miejsce do postoju pojazdów serwisowych, a także GPO GPZ.

- Budowa skręcanych ram podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne. Będzie to lekka konstrukcja przestrzenna z elementów stalowych i aluminiowych posadowiona bezpośrednio w gruncie.

- Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem zamontowanym pod panelami na stalowych konstrukcjach. Moc pojedynczych ogniw to min. 400 Wp. Ilość paneli fotowoltaicznych/ modułów to maksymalnie 150 000 tys. szt.

- Ułożenie podziemnych linii kablowych, światłowodów w wykopach, którymi przesyłana będzie energia elektryczna z poszczególnych sekcji farmy do stacji transformatorowych, gdzie prąd będzie przetwarzany do wyższego napięcia w GPZ.

- Montaż inwerterów i innych niezbędnych urządzeń do funkcjonowania farmy. Przewiduje się montaż inwerterów pod konstrukcją paneli w ilości maksymalnie 10 sztuk na każdy megawat zainstalowanej mocy. Będą one rozproszone na terenie całej farmy fotowoltaicznej. W tym wypadku będzie to maksymalnie 450 sztuk o maksymalnej mocy 250 kW.

- Montaż gotowych kontenerowych stacji transformatorowych SN – 19 szt. Zostają posadowione na gruncie bez fundamentowania. Do obsługi tego typu instalacji przewiduje się maksymalnie 19 stacji tego typu ułożonych obok siebie w sześciu miejscach. W stacjach przewiduje się montaż transformatorów suchych lub olejowych o mocy do 3 MVA. Ilość transformatorów maksymalnie 35 sztuk, transformatory WN w GPZ – 2 szt.

- Budowa własnego GPZ – Głównego Punktu Zasilania (ST WN/SN), gdzie poprowadzone będą przewody od kontenerowych stacji transformatorowych. Tu prąd zostanie zamieniony na wysokie napięcie i poprowadzony do systemu elektroenergetycznego.

- Budowa ażurowego ogrodzenia o wysokości do 2,20 m. Ogrodzenie zostanie wybudowane dookoła farmy fotowoltaicznej. Będzie one otaczać wyłącznie farmę oraz GPZ. Ogrodzenie będzie wykonane bez podmurówki, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się niewielkich zwierząt, głównie owadów, płazów i gadów a także niewielkich ssaków.

- Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej, podłączenie i zsynchronizowanie wszystkich paneli fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej poprzez automatykę stacji i GPZ.

Dojazd do inwestycji z drogi powiatowej, gminnej od strony wschodniej. Powierzchnia działki wynosi ok. 46,15 ha, z czego pod planowane przedsięwzięcie przeznaczone zostanie ok. 45,5 ha. Wysokość konstrukcji paneli nie będzie przekraczać 4,0 m n.p.t. Odległość międzyrzędowa stołów wyniesie ok.  7,0 m.

Przewidywane elementy planowanej farmy fotowoltaicznej:

Przykładowe parametry jednej stacji transformatorowej nn/SN:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 m2,
 • maksymalna wysokość pomieszczenia z transformatorem – 3 m,
 • maksymalna wysokość całego budynku po posadowieniu – 4 m,
 • maksymalna kubatura – 160 m3.

Fundamenty stacji transformatorowych SN/nn – 760 m2,

Przykładowe parametry stacji transformatorowej WN/SN:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 100 m2,
 • maksymalna wysokość pomieszczenia z transformatorem – 7 m,
 • maksymalna wysokość całego budynku po posadowieniu – 8 m,
 • maksymalna kubatura – 800 m3.

Fundamenty stacji transformatorowych WN/SN – 100 m2,

Fundament głównego punktu odbioru (GPO) – do 100 m2,

Miejsca parkingowe – 180 m2,

Przy miejscach postojowych wyznaczone zostaną place manewrowe o powierzchni ok. 540 m2. Zarówno miejsca parkingowe jak i plac manewrowy wykonane zostaną z kruszywa budowlanego.

Elementy te zostaną dokładnie określone na etapie projektowania przedsięwzięcia.

Charakterystyka technologii.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy całkowitej do 60 MW, jest aktualnie na etapie planowania.

Projektowana farma fotowoltaiczna wytwarzać będzie energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, który następnie, poprzez inwertery trójfazowe, przekształcany będzie na prąd przemienny.

Każdy moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z pojedynczych ogniw połączonych w sposób szeregowy. Służy do produkcji energii elektrycznej w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Ogniwo to element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Powierzchnia modułów będzie wyposażona w powłokę antyrefleksyjną, w celu zapobiegania odbijaniu się światła i oślepianiu przelatujących ptaków.

Panele fotowoltaiczne zostaną pogrupowane w powtarzalne sekcje oraz ustawione w równomierne rozmieszczonych rzędach. Zamontowane zostaną na kafarowanych (wg KIP i Raportu), wolnostojących stalowych konstrukcjach wsporczych. Panele połączone będą z falownikami za pomocą przewodów dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w rurach osłonowych w ziemi). Zakłada się instalację beztranformatorowych trójfazowych falowników przeznaczonych do pracy z systemami PV z szerokim zakresem napięcia wejściowego. Falowniki wyposażone będą w interfejs do podłączenia do Internetu za pomocą sieci WLAN lub Ethernet.

W celu osiągnięcia maksymalnego uzysku energetycznego planuje się nachylenie modułów PV pod kątem 15-35º, w orientacji południowej.

Na potrzeby inwestycji planuje się ponadto posadowienie do 35 transformatorów typu SN/nn o mocy do 3 MVA każdy oraz dwa transformatory typu WN w GPZ, umieszczonych w betonowych, stalowych lub aluminiowych obudowach.

Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do współpracy z siecią napowietrzną wysokiego napięcia, siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Fundamenty stacji stanowić będą przestrzenne elementy żelbetonowe w gotowych wykopach szerokoprzestrzennych. Fundamenty posiadać będą komory z okablowaniem.

Stacje transformatorowe przystosowane będą do obsługi wewnętrznej, wyposażone będą w serwisowe wejście do części z rozdzielnicami SN/nn (w jednej stacji transformatorowej również z rozdzielnicami SN/WN) oraz do części z transformatorem.
W ściankach bocznych wbetonowane będą na stałe przepusty kablowe uziemiające i uchwyty transportowe do przenoszenia całej stacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, stacja transformatorowa wyposażona będzie w sprzęt przeciwpożarowy oraz instrukcję BHP.

Inwestor nie zdecydował jeszcze o wyborze konkretnego modelu transformatora. Możliwe jest wykorzystanie transformatorów olejowych lub tzw. transformatorów suchych, niezawierających płynów eksploatacyjnych. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, komory transformatorów wyposażone zostaną w szczelne misy olejowe, pozwalające przejąć 100% olejów zawartych   w transformatorach.

Dodatkowo planowane jest posadowienie tzw. Głównego Punktu Odbioru, tzn. obiektu bezobsługowego, przygotowanego do sterowania, sygnalizacji i pomiarów, którego głównym celem będzie odbiór energii elektrycznej na średnim napięciu z jednostek wytwórczych fotowoltaicznychi wprowadzenie jej do systemu elektroenergetycznego zarządzanego przez PGE Dystrybucja S.A. liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia.

Zostaną zastosowane zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

W celu uzyskania możliwości zdalnej kontroli nad pracą elektrowni planuje się zainstalowanie systemu monitoringu, tj. systemu, który umożliwi zbieranie, archiwizowanie i przesyłanie danych dotyczących ilości wyprodukowanej i przesłanej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, oraz systemu, który umożliwi przesyłanie informacji o pracy oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach urządzeń elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Przewiduje się również wykonanie monitoringu wizyjnego urządzeń elektrowni fotowoltaicznej i sygnalizacji włamania i napadu z transmisją alarmów do osób zajmujących się ochroną obiektu.

We wschodniej części inwestycji, przy stacjach transformatorowych, zaprojektowanych zgodnie   z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) zlokalizowane zostaną parkingi dla pojazdów obsługujących farmę fotowoltaiczną. Dodatkowo przy miejscach postojowych wyznaczone zostaną place manewrowe. Zarówno miejsca parkingowe jak i plac manewrowy wykonane zostaną z kruszywa budowlanego.

Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, nie będzie stale oświetlony. Dopuszcza się jedynie punktowe oświetlenie montowane na rogach farmy i przy bramie wjazdowej uruchamiane wyłącznie na czujnik ruchu. Nie planuje się wykorzystania systemu płoszenia zwierząt.

Prace związane z budową elektrowni fotowoltaicznej będą trwać do ok. 15 miesięcy i zostaną wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, w terminie uwzględniającym okresy ochronne dla zwierząt lub pod nadzorem przyrodniczym. Na etapie budowy zostanie zapewnione kontenerowe zaplecze biurowe  i sanitarne (typu toi toi) z zasilaniem elektrycznym. Natężenie pojazdów transportujących będzie niewielkie. Rozłożenie prac w czasie zmniejszy natężenie oddziaływania akustycznego, kumulację emitowanych zanieczyszczeń związaną z transportem elementów, a przez to również uciążliwość dla mieszkańców.

I.3. Przedsięwzięcie umiejscowione będzie po zachodniej stronie m. Niemstów i przebiegać będzie w kierunku północ - południe.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Określam warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (w oparciu o postaniowienie RDOŚ w Rzeszowie i opinię PGW Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli:

 1. Podczas prowadzenia robót budowlanych nie można dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
 2. Prace budowlane związane z realizacją zamierzenia inwestycyjnego prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 – 22.00.
 3. Wprzypadku konieczności tankowania wykorzystywanych maszyn na terenie przedsięwzięcia, będzie ono realizowane na terenie utwardzonym, z wykorzystaniem np. mat absorbujących, zapobiegającym ewentualnym przeciekom substancji zanieczyszczających do podłoża.
 4. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn budowlanych będą wyposażone
  w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbenty, maty absorbujące).
 5. Prace związane z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej, w tym prace przygotowawcze (ziemne, będą przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonania ww. prac w okresie lęgowym ptaków, prace te będą poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace budowlane będą wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 6. Na zewnątrz ogrodzenia nasadzone będzie pięć szpalerów i kęp drzew/krzewów
  o długości minimum 10 m i będą one rozmieszczone obok siebie w odległości minimum 50 m. Nasadzenia będą wykonane z drzew liściastych dopasowanych do warunków siedliskowych, w tym gatunków biocenotycznych – głóg, tarnina, kalina, dziki bez czarny. Zakazane jest wprowadzanie nasadzeń z drzew iglastych. Nasadzenia będą wprowadzone przed zamontowaniem paneli. Sadzonki drzew i krzewów użytych do wykonania nasadzeń powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku   i odmiany, wolne od chorób i szkodników, bez śladów uszkodzeń. Przed nasadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Rośliny przed posadzeniem powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. Nasadzenia będą wprowadzone wiosną lub jesienią.
 7. W ciągu 3 lat od daty wprowadzenia nasadzeń będą one monitorowane i w razie konieczności pielęgnowane a w przypadku stwierdzenia ubytków będą one uzupełnione.
 8. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub tymczasowe zabezpieczenie siatką herpetologiczną o oczkach mniejszych niż 0,5x0,5 cm) lub też zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się   w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone   w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.
 9. Przestrzeń między panelami będzie obsiana mieszanką długo kwitnących roślin. Zalecany jest wysiew roślin miododajnych, wieloletnich, niewymagających koszenia, jak np. koniczyna, komonica, lucerna lub też jednorocznych sianych na obrzeżach, jak np. facelia, gryka, łubin żółty, nostrzyk biały i żółty, chaber bławatek, sparcceta siewna i gorczyca biała. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywany będzie przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Co roku wykonać jedno koszenie. Koszenie będzie prowadzone od centrum farmy ku jej końcom. Nie będą prowadzone żadne zabiegi agrotechniczne, w tym koszenia w okresie od 01 kwietnia do 31 lipca. Nie będą używane kosiarki rozdrabniające. Pokos pozostawiany będzie przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskana biomasa będzie usuwana z terenu farmy fotowoltaicznej.
 10. W środkowej części farmy fotowoltaicznej utworzony zostanie „korytarz” dla zwierząt , tj. pomiędzy dwoma ogrodzonymi kompleksami wchodzącymi w skład farmy fotowoltaicznej (w tym ogrodzeniem, stacjami transformatorowymi, itp.), tj. utworzony zostanie pozbawiony zabudowy pas o szerokości minimum 15 m (ułożony równoleżnikowo).
 11. Pomiędzy elementami naziemnymi wchodzącymi w skłąd farmy fotowoltaicznej
  (w tym ogrodzeniem, drogami dojazdowymi, rozdzielnicami, stacjami transformatorowymi, itp.), a lasem rosnącym w kierunku południowym od terenu realizacji przedsięwzięcia, pozostawiony zostanie pozbawiony zabudowy pas o szerokości minimum 30 m.
 12. Drogi wewnętrzne, place postojowe i manewrowe w obrębie farmy fotowoltaicznej nie będą szczelnie utwardzane.
 13. Podczas okresowego czyszczenia paneli fotowoltaicznych, mycie paneli będzie się odbywać z użyciem czystej wody, przy czym dopuszcza się zastosowanie biodegradowalnych środków myjących.
 14. Ogrodzenie farmy wykonane będzie jako ażurowe z przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana będzie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt np.   w przypadku zastosowania siatki ogrodzeniowej, na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki z zamkniętymi oczkami lub zastosowane będą nakładki na krawędziach ogrodzenia).
 15. Na etapie eksploatacji teren farmy fotowoltaicznej nie będzie stale oświetlony. Dopuszcza się jedynie punktowe oświetlenie montowane na rogach farmy i przy bramie wjazdowej uruchamiane wyłącznie na czujnik ruchu. Teren będzie oświetlony na kilkanaście metrów od lampy i wyłączał się do kilku minut po ustaniu ruchu.
 16. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakiekolwiek inne środki chemiczne (np. ograniczające wzrost roślin).
 17. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną.
 18. Celem zmniejszenia widoczności przedsięwzięcia w krajobrazie, ogrodzenie planowanej farmy i znajdujące się na jej powierzchni obiekty kubaturowe będą posiadały stonowaną kolorystykę, zbliżoną do kolorów występujących w bezpośrednim otoczeniu obiektów (stonowane odcienie szarości i/lub zieleni, brązu).
 19. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będą usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały a następnie przeprowadzone uporządkowanie terenów.
 20. W przypadku wyboru do zamontowania transformatorów olejowych, będą one umieszczone  w zamkniętych stacjach transformatorowych a pod nimi zostaną zamontowane szczelne misy, zdolne wychwycić całość wycieku oleju w przypadku ewentualnego rozszczelnienia transformatora.
 21. Prace ziemne prowadzone w obrębie cieku niewyróżnionego – rowu melioracyjnego,

należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia jego wód.

 1. Usytuowanie obiektów/elementów wchodzących w skład przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej, należy rozplanować z pozostawieniem technicznego pasa ochronnego   (5,0 m) wzdłuż ww. rowu.
 2. Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrębie rowu melioracyjnego, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.

  Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się działająca, wykonana na przełomie lat 50/60 XX w. sieć melioracyjna. Na etapie projektowania, po zweryfikowaniu na działce inwestycyjnej lokalizacji ciągów drenarskich, zostanie przyjęte takie rozwiązanie konstrukcji nośnej paneli (sposobu posadowienia), które nie spowoduje kolizji i przerwania istniejących ciągów drenarskich. Dotyczy to również ciągów drenarskich po trasie kabli energetycznych, gdyż na tym poziomie znajdują się sieci drenarskie (około 100 cm od terenu).  W razie potrzeby wykonane zostaną odkrywki w celu lokalizacji ciągów drenarskich. Jednakże w przypadku uszkodzenia należy naprawić przerwany ciąg drenarski i odebrać protokolarnie przez przedstawiciela Rejonowego Zarządu Spółki Wodnej w Lubaczowie.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1,
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19.

 1.  Uwzględnić zalecenia wynikające z pkt I i II decyzji

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:

- ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

- postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

Analiza etapu realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia prowadzi do wniosku, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie ono działalnością, w której może dojść do poważnej awarii przemysłowej, stwarzającej zagrożenie dla środowiska, nie będzie kwalifikować się do zakładu o zwiększonym ryzyku, jak również do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać wdrożenia procedur przewidzianych dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

VI. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Jak wynika z wykazanego w Raporcie zasięgu występowania zanieczyszczeń oraz ze względu na wielkość i skalę przedsięwzięcia, jego oddziaływania nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ponad 25 km od wschodniej granicy państwa.

VII. Wymogi w zakresie wykonania kompensacji przyrodniczej, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko.

Przy realizacji i eksploatacji tego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

VIII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie będzie dotrzymywać standardy emisyjne i standardy jakości środowiska, w związku z powyższym nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania dla tego przedsięwzięcia.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest przy granicy głównych korytarzy ekologicznych (sąsiedztwo) wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce przez Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży (z późniejszą ich aktualizacją w latach 2010-2012). Realizacja przedsięwzięcia nie doprowadzi również do fragmentacji siedlisk cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Przedsięwzięcie znajduje się w terenach rolniczych.

U z a s a d n i e n i e:

ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działająca przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann Solarhoff, w dniu 28.10.2021 r. złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”. Wniosek uzupełniony w dniu  17.11.2021 r. został przygotowany wg przepisów art. 74, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), jako głównym załączniku do wniosku zawarto podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w 74 ust. 1 wymienionej ustawy.   W oparciu o posiadane dowody ustalono, że liczba stron przekracza 10. Wobec tego zainteresowane strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono poprzez obwieszczenia za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UMiG w Cieszanowie, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niemstów, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ze względu na  powyższe korzystając z art. 64 ust. 1, wymienionej na wstępie ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów w dniu 18.11.2021 r. wystąpił do PGW Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie pismami znak: GPiMK.6220.8.2021 z prośbą   o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie w opinii znak: PSNZ.9020.4.38.2021.KM   z dnia 07.12.2021 r. opowiedział się za brakiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   i sporządzenia raportu.

PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w opinii z dnia 06.12.2021 r. znak: RZ.ZZŚ.4.435.350.2021.AT poinformował, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oraz określił warunki jego realizacji. Warunki zostały zamieszczone w treści decyzji w pkt II. 21- 23.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 09.12.2021 r. znak: WOOŚ.4220.9.34.2021.BL.5 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu – określił zakres raportu.

W dniu 28.12.2021 r. Burmistrz MiG Cieszanów wydał postanowienie znak: GPiMK.6220.8.2021   w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Fakt ten w formie Obwieszczenia podał do publicznej wiadomości.

Wnioskodawca w dniu 25.07.2022 r. przedłożył do tut. Organu raport. W dniu 27.07.2022 r. Burmistrz MiG Cieszanów wydał postanowienie znak: GPiMK.6220.8.2021 o podjęciu postępowania. O tych faktach w formie obwieszczenia podał do publicznej wiadomości. Następnie również w ww. dniu przesłał raport do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 26.08.2022 r. znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.4 poinformował, że ustawowy termin załatwienia sprawy nie może być dochowany z uwagi na jej skomplikowany charakter. Wyznaczył nowy termin dokonania uzgodnienia – do dnia 28.09.2022 r. Następnie w piśmie znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.5 z dnia 09.09.2022 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu w terminie do dnia 30.06.2023 r. podając zakres. Poinformował, że z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji, załatwienie sprawy nastąpi   w terminie 30 dni licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego.

Wnioskodawca w dniu 07.11.2022 r. przedłożył do tut. Organu uzupełnienie raportu. Burmistrz Miasta   i Gminy Cieszanów w dniu 10.11.2023 r. przesłał je do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w pismie z dnia 16.12.2022 r. znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.9 poinformował, że termin załatwienia sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter nie może być dochowany, wyznaczył nowy termin dokonania uzgodnienia – do dnia 20.01.2023 r.

Następnie w piśmie znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.10 z dnia 10.01.2023 r. wezwał Wnioskodawcę do ponownego uzupełnienia raportu w terminie do dnia 28.02.2023 r. podając zakres. Poinformował, że z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji, załatwienie sprawy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego.

Wnioskodawca w dniu 03.03.2023 r. przesłał uzupełnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i przedłożył do tut. Organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w pismie z dnia 05.04.2023 r. znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.13 poinformował, że termin załatwienia sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter nie może być dochowany, wyznaczył nowy termin dokonania uzgodnienia – do dnia 05.05.2023 r. Również pismem z dnia 05.05.2023 r. znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.14 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował, że termin załatwienia sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter nie może być dochowany, wyznaczył nowy termin dokonania uzgodnienia – do dnia 06.06.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie   w postanowieniu z dnia 05.06.2023 r. znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 19.06.2023 r. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (miasto) zwróciła się z wnioskiem o dopuszczenie jej na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów postanowieniem znak: GPiMK.6220.8.2021 z dnia 23.06.2023 r. dopuścił ww. Fundację do postępowania na prawach strony. O tym fakcie Burmistrz MiG Cieszanów w formie obwieszczenia podał do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tut. Organ zapewnił udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy podał ten fakt do publicznej wiadomości.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 10, na każdym etapie postępowania administracyjnego, o wszelkich czynnościach podejmowanych przez tut. Organ jako prowadzący postępowanie, strony postępowania, społeczeństwo, organizacje informowane były w formie: obwieszczeń za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń UMiG w Cieszanowie, obwieszczeń umieszczanych na  tablicach ogłoszeń w Niemstowie oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Terminy zamieszczania obwieszczeń były zgodne
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Kpa i ww. ustawy).

W tym czasie żadna ze stron, nikt ze społeczeństwa jak również żadna organizacja nie zapoznawała się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniem i nie składała uwag i wniosków osobiście, pisemnie i drogą elektroniczną.

Korzystając z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Kpa Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Równocześnie zgodnie z dyspozycją art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko poinformował w formie obwieszczenia, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.38.2021.KM z dnia 07.12.2021 r., PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZZŚ.4.435.350.2021.AT z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu: 27.12.2021 r.) oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.9.34.2021.BL.5 z dnia 09.12.2021 r. i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15 z dnia 05.06.2023 r. można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia
w godzinach 7.00 – 15.00 jak również, że po upływie tego  terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

W trakcie całego postępowania dowodowego żadna ze stron, nikt ze społeczeństwa jak również żadna organizacja nie zapoznawała się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniami, załączonymi dokumentami   i nie składała żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń osobiście, pisemnie, przez pełnomocnika i drogą elektroniczną do złożonego wniosku, raportu, uzupełnień do raportu i załączonych dokumentów. Nikt nie wypowiadał się również co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie w formie obwieszczeń zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń – budynek UMiG w Cieszanowie, umieszczane na  tablicach ogłoszeń w miejscowości Niemstów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia  zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy w dniu 27.06.2023 r.

Niezależnie od ogólnie obowiązujących przepisów na etapie projektowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji w decyzji nałożono warunki organów uzgadniających i opiniujących.

Nie było obowiązku prowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z przedłożonego materiału dowodowego, przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego nie określono uwarunkowań w tym zakresie.

  W niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku przeprowadzenia: oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, gdyż posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko, jest również brak postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – odległośc przedsięwzięcia ponad 25 km od wschodniej granicy Polski. Mając na uwadze lokalizację, rodzaj, zakres przedsięwzięcia a także skalę i zasięg generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze planowanego przedsięwzięcia uznano, że nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na twory, składniki i zasoby przyrody. Tereny w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia są częściowo zamieszkałe, w większości użytkowane rolniczo. Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań na środowisko.

  Z uwagi na powyższe okoliczności uznano, że planowane przedsięwzięcie przy wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, spełni wymogi stawiane przez przepisy
z zakresu ochrony środowiska.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 428 Dolina kopalna Biłgoraj-Lubaczów oraz poza strefami ochrony ujęć wód podziemnych. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

  W pobliżu realizacji przedsięwzięcia nie ma obszarów o płytkim zaleganiu wód gruntowych i obszarów wodno-błotnych.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000120, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Teren przedsięwzięcia leży poza strefami ochronnymi ujęć wód, jak również poza obszarami zalewowymi.

W związku z powyższym ocenia się, że analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogarszanie stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, a także nie zagrozi nieosiągnięciu celów środowiskowych określonych dla tej JCWPd.

Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych JCWP:

- „Wirowa do Kaflewy” kod: PLRW200016228232, typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty), będącej niemonitorowaną, naturalną częścia wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągniecia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty przedłużono termin osiągnięcia ww. celu środowiskowego do 2021 r. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: OZW Lasy Sieniawskie PLH180054. 

- „Wirowa od Kaflewy do Łówczanki” kod: PLRW20001922825, typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta), będącej niemonitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie
i niezagrożoną ryzykiem nieosiągniecia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny   i dobry stan chemiczny.

- „Brusienka” kod: PLRW200016228249, typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia ww. celu środowiskowego do 2021 r.

  Zlewnie ww. wód JCWP zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: PK6501 Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (Podkarpacki), OSO Roztocze PLB060012, OZW Horyniec PLH180017. Teren inwestycji leży poza granicami ww. obszarów chronionych oraz poza innymi obszarami objętymi ochroną, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wobec powyższego realizacja omawianego zadania nie będzie mieć wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tych obszarów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie szeregu działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego wpływu na wody, m.in.: organizacja zaplecza materiałowo-sprzętowego na utwardzonym terenie, wyposażenie terenu inwestycji w sorbenty, stała kontrola stanu technicznego stosowanego sprzętu, wyposażenie terenu inwestycji w przenośne sanitariaty.

W trakcie eksploatacji, oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie ograniczone jedynie do odprowadzania wód opadowo-roztopowych na teren przedsięwzięcia. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się działająca, wykonana na przełomie lat 50/60 XX w. sieć melioracyjna. Na etapie projektowania, po zweryfikowaniu na działce inwestycyjnej lokalizacji ciągów drenarskich, zostanie przyjęte takie rozwiązanie konstrukcji nośnej paneli (sposobu posadowienia), które nie spowoduje kolizji i przerwania istniejących ciągów drenarskich. Dotyczy to również ciągów drenarskich po trasie kabli energetycznych, gdyż na tym poziomie znajdują się sieci drenarskie (około 100 cm od terenu).  W razie potrzeby wykonane zostaną odkrywki w celu lokalizacji ciągów drenarskich. Jednakże
w przypadku uszkodzenia należy naprawić przerwany ciąg drenarski i odebrać protokolarnie przez przedstawiciela Rejonowego Zarządu Spółki Wodnej w Lubaczowie. Zachowane zostaną stosunki wodne na działkach sąsiednich.

 Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz późniejszą eksploatacją  przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Rodzaj odpadów na etapie realizacji inwestycji związany będzie z transportem elementów paneli i elementów montażowych (opakowania), które są spakowane na potrzeby transportu oraz charakterystyczne dla prac budowlanych. Ogniwa transportowane są na paletach i opakowane w tekturowych pudełkach. Przestrzegane będą ogólne zasady wynikające
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie w kontenerach, pojemnikach a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Określenie ilości odpadów jest bardzo trudne, gdyż nie jest możliwe dokładne obliczenie strat materiałów budowlanych w trakcie procesu budowlanego.

Wnioskodawca podaje szacunkowe ilości odpadów:

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1. Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 01 10* - 0,02 Mg.

2. Zużyte źródła światła – świetlówki rtęciowe 16 02 13* - 0,01 Mg.

3. Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 04 10* - 0,01 Mg.

4 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 02* - 0,01 Mg.

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

1. Makulatura - opakowania 15 01 01 - 0,02 Mg.

2. Pojemniki z tworzyw sztucznych opakowaniowe 15 01 02 - 0,02 Mg.

4. Opakowania z drewna 15 01 03 - 8,5 Mg.

5. Szkło 17 02 02 - 0,02 Mg.

6. Tworzywa sztuczne 17 02 03 -0,02 Mg.

7. Żelazo i stal 17 04 05 -0,5 Mg.

8. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 -0,6 Mg.

9. Gleba i ziemia 17 05 04 -10 Mg.

10. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 - 0,2 Mg.

11. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 - 0,1 Mg.

Masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane na obszarze przedsięwzięcia, m.in. do zasypania kabli elektroenergetycznych. Do czasu wykorzystania, wierzchnia warstwa gleby zostanie tymczasowo zmagazynowana w wydzielonym miejscu na działce inwestycyjnej.

Masy ziemne z głębszych warstw wykopu zostaną tymczasowo odłożone np. wzdłuż wykopów liniowych, podobnie jak warstwa próchniczna z miejsc, gdzie będą prowadzone prace ziemne                 i w całości wykorzystane na terenie inwestycyjnym. Tak zmagazynowane i ponownie wykorzystane masy ziemne nie będą odpadem o kodzie 17 05 04.

Wytwórcą odpadów będzie firma wykonująca usługę budowlano-montażową. W przypadku postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Na placu budowy wyznaczone będzie miejsce czasowego magazynowania odpadów, a odpady te będą przekazywane firmom mającym wymagane zezwolenia   i specjalizującym się w ich recyklingu.

Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady sklasyfikowane w katalogu odpadów jak np. oleje silnikowe, filtry, zużyte części, sorbenty będą przekazywane firmom specjalizującym się   w przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów.

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawać będą odpady związane
z funkcjonowaniem urządzeń farmy. Eksploatacja instalacji może powodować powstawanie znikomych ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń. Urządzenia farmy, w tym projektowane panele charakteryzują się dużą wytrzymałością np. związaną z obciążeniem śniegiem czy opadami gradu.

Wszystkie odpady na tym etapie będą powstawały w wyniku serwisu i napraw instalacji. Nie będą magazynowane w obrębie obszaru działki inwestycyjnej a bezpośrednio po wytworzeniu będą one oddawane firmie specjalizującej się w recyklingu.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie dużej ilości odpadów powstałych z rozbiórki i demontażu obiektów farmy fotowoltaicznej. Podobnie jak na etapie realizacji inwestycji, etap likwidacji będzie charakteryzował się koniecznością tymczasowego

usunięcia próchnicznej warstwy gleby z zawartością humusu, w celu usunięcia ułożonego tam okablowania. Sposób postępowania będzie wówczas identyczny, tj. obie warstwy będą składowane oddzielnie, a potem użyte do zasypania powstałych wykopów i rozplantowania na powierzchni działki. Według obecnie obowiązujących przepisów, masy ziemne nie będą  odpadem o kodzie 17 05 04. Na obecnym etapie oszacowanie ilości powstałych odpadów jest niemożliwe. Przyjmuje się natomiast, że rodzaj odpadów i sposób powstępowania będzie taki sam jak na etapie realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się, że etap likwidacji będzie charakteryzował się wytworzeniem dużej ilości odpadów, z których znaczny procent zostanie poddany recyklingowi (tutaj w szczególności odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Powstałe na nieruchomości odpady komunalne zbierane będą   w pojemniki i oddawane zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości na terenie gminy oraz zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Nie przewiduje się powstawania ścieków sanitarnych i przemysłowych.

Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia zbierane będą w sposób selektywny, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Urządzenia do magazynowania odpadów, tj. pojemniki, sektory zostaną zlokalizowane na utwardzonej powierzchni i odpowiednio zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów zlecone zostanie specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W czasie trwania robót ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w przenośnych toaletach typu „toi-toi”, z okresowym wywozem do komory zlewnej przy oczyszczalniach ścieków.

Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia masy ziemne będą również wykorzystywane
w miejscu budowy do niwelacji terenu.

  Na etapie realizacji przedsięwzięcia – ok. 15 miesięcy, emisję hałasu będą powodować: dźwigi, koparki, ciężarówki, samochody terenowe i osobowe, wciągarki, hamowniki. Stosowane będą nowoczesne urządzenia i maszyny charakteryzujące się niskim poziomem emisji hałasu. Aby ograniczyć emisję hałasu prowadzony będzie stały monitoring stosowanych maszyn, urządzeń i pojazdów. Ponadto przestrzegana będzie zasada wyłączania sprzętu/silników w czasie przerw w pracy. Oddziaływania akustyczne występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter chwilowy, lokalny i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Harmonogram prac zostanie tak ułożony, aby maksymalnie ograniczyć etap budowy.

  Zgodnie z przedłożoną dokumentacją najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 db(A) w porze nocy oraz tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy. 

Uciążliwości związane z tym etapem będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Najbliżej położona zabudowa o charakterze mieszkalnym od granic planowanego zamierzenia znajduje się w odległości: ok. 20 m na północ (po drugiej stronie drogi powiatowej), ok. 35 m na północny – zachód oraz ok. 40 m na północny – wschód.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej inwestycji oraz usytuowanie względem terenów chronionych akustycznie przewiduje się, że na żadnym z etapów analizowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia określonych standardów dotyczących emisji hałasu do środowiska.

  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca   z pracy maszyn i urządzeń spalających paliwo. Emitowane będą gazy cieplarniane, które wpływają na zmiany klimatu. Jednak skala emisji nie będzie znacząca i nie będzie bezpośrednio wpływać na zwiększenie zjawiska efektu cieplarnianego. Oddziaływania występujące na etapie realizacji i mające wpływ na klimat będą mieć charakter przejściowy i ustaną wraz z zakończeniem etapu przebudowy. Farma będzie tak zaprojektowana, aby była odporna na wahania powietrza, intensywne opady, obciążenia silnym wiatrem oraz śniegiem. Zastosowanie ww. rozwiązań ma na celu adaptację do obserwowanych zmian klimatu.

  Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Solska PLB060008 – oddalony o ok. 5,3 km. Inne obszary znajdują się w większych odległościach. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będziew granicach obszaru cennego dla ptaków IBA Lasy Sieniawskie Pl152, w którym stwierdzono takie cenne gatunki ptaków jak: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, derkacz, dzięcioł białoszyi, muchołówka białoszyja.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie  korytarza ekologicznego Korytarza Południowo – Centralnego KPdC-1C Lasy Cieszanowskie, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilo M. 2005), zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Celem zapewnienia migracji ssaków farma zostanie odsunięta od granicy lasu, (od strony południowej) na odległość min. 30 m, dodatkowo w środkowej części farmy zostanie utworzony „korytarz” (ułożony równoleżnikowo) dla zwierząt, tj. farma nie będzie ogrodzona   i zabudowana panelami ani żadną infrastrukturą na szerokości min. 15 m.

Mając na uwadze konieczność ochrony płazów, jako grupy zwierząt najbardziej zagrożonych przy realizacji przedsięwzięcia, wprowadzono również warunki zabezpieczające dla tych drobnych zwierząt. Podczas budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać drobne zwierzęta, niezasypane w danym dniu roboczym, zostaną zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Ponadto, wykopy będą systematycznie kontrolowane
a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone   w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Przeprowadzona w raporcie analiza możliwości wpływu planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki chronione, wskazuje iż przedmiotowa inwestycja z uwagi na swój rodzaj, skalę i usytuowanie oraz zaproponowane w raporcie środki minimalizujące i wyżej przedstawione warunki jej realizacji nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Jeżeli przedstawione w dokumentacji, dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, i organizacyjne zapewnią skuteczną ochronę środowiska, w tym wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i powietrza oraz zachowane zostaną ww. warunki, to planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, różnorodność biologiczną, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przewoźne sanitariaty. W trakcie realizacji
i podczas eksploatacji nie będą powstawać ścieki technologiczne.

  W trakcie realizacji wystąpi krótkoterminowe oddziaływanie na bezpieczeństwo lokalnej ludności związane ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach w związku z koniecznością dostarczenia materiałów budowlanych i eksploatacyjnych. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i nie będzie mieć istotnego wpływu na środowisko. W trakcie użytkowania inwestycji na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym w jego rejonie dotrzymane będą wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Na etapie realizacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia stosowane będą różnego rodzaju maszyny, urządzenia i pojazdy. Ich ruch oraz użytkowanie powodować będzie wibracje. Przewiduje się jednak, że oddziaływania w zakresie wibracji będą miały charakter  krótkotrwały a ich zasięg ograniczał się będzie  do  terenu  przedsięwzięcia. Wykorzystywany  sprzęt spełniał będzie wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 2002/44/EC z dnia 5  kwietnia  2002  roku,  wprowadzającej wartości  limitów  drgań. Należy również zauważyć, że przemieszczanie się pojazdów ciężarowych do transportu materiałów budowlanych nie będzie mieć dużej intensywności i będzie odbywać się z ograniczoną prędkością. Na etapie użytkowania przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do emisji drgań i wibracji.
W związku z powyższym przewiduje się, że oddziaływania w zakresie wibracji nie wywrą negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie spowodują uszkodzenia najbliższych  obiektów budowlanych.

W granicach terenu planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji pola elektromagnetycznego będą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej a także ich odbiorniki. Przewiduje się, że poza terenem przedsięwzięcia nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko.

Na etapie planowania przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania, Inwestor nie spotkał się   z żadnymi uwagami ze strony społeczeństwa.

Przedsięwzięcie położone jest poza terenami objętymi ochroną zabytków. Na ww. działce nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm) oraz stanowiska archeologiczne.  Należy jednak zaznaczyć, że rodzaj prac nie wyklucza odkrycie obiektu, który może zostać uznany za zabytek. Należy wówczas wstrzymać prace i powiadomić właściwe organy, zgodnie z powyższą ustawą. Najbliżej położonym obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest murowana cerkiew z 1910 r. położona w odległości ok. 200 m w kierunku wschodnim.

W trakcie prowadzonego postępowania tut. Organ zapewnił społeczeństwu możliwość zapoznania się  z dokumentacją zgromadzoną w toku postępowania, w tym z KIP, raportem, uzupełnieniami do raportu oraz z opiniami i uzgodnieniami organów opiniujących i uzgadniających, podając każdorazowo termin. W trakcie prowadzonego postępowania do tut. organu nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia. Również organizacje i inne osoby, nikt ze społeczeństwa oraz żadna ze stron nie wypowiedziała się co do zebranych  w sprawie dowodów i materiałów. Wobec powyższego nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Zgodnie z zapisami Raportu ooś na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieją ani nie są w trakcie realizacji ani planowania żadne inne przedsięwzięcia. W odległości ok. 300 m w kierunku północnym planowana jest do budowy elektrownia fotowoltaiczna   o mocy do 1 MW. Zamierzenia inwestycyjne poprzez wykonanie oddzielnych stacji transformatorowych, przyłączy kablowych oraz pozostałych elementów infrastruktury technicznej będą funkcjonować niezależnie i nie będą stanowić jednego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy realizacja farm fotowoltaicznych odbywać się będzie w tym samym terminie, może dojść do oddziaływań skumulowanych związanych z pracą sprzętu budowlanego na tym terenie. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe, odwracalne, które ustaną wraz z chwilą zakończenia etapu realizacji.   W fazie eksploatacji przedsięwzięć nie będą generować oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania skumulowane będą głównie związane z wpływem planowanych farm fotowoltaicznych na lokalny krajobraz.

Z uwagi na dużą odległość przedsięwzięcia od granicy państwa nie wystąpi oddziaływanie   o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska, wobec tego nie określono uwarunkowań w tym zakresie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Niezależnie od rozstrzygnięć indywidualnych konieczne jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów na etapie jego realizacji i eksploatacji.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na warunki życia ludzi. Elektrownia fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana na obszarze  o niskiej gęstości zaludnienia, a jej eksploatacja charakteryzuje się brakiem emisji zanieczyszczeń do powietrza czy ścieków, które powodowałyby ponadnormatywne czy negatywne oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi. Emisja hałasu również nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów. Uwzględniając opisane uwarunkowania nie przewiduje się wystąpienia uzasadnionych konfliktów społecznych wynikających z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w krajobrazie rolniczym, gdzie prowadzi się uprawę zbóż i innych roślin. Teren działki porastają gatunki segetalne.
W przedłożonym Raporcie ooś oceniono również możliwy wpływ planowanej farmy fotowoltaicznej na krajobraz. Przedsięwzięcie planowane jest na rozległym płaskim terenie pól uprawnych, na obszarze ok. 45,5 ha, maksymalna wysokość jej elementów wynosi do 4 m, ponadto brak jest punktów widokowych, licznych wzniesień. Analizę przeprowadzono dla trzech odległości (od 5 do 10 km, od 2 do 5 km oraz od 0 do 2 km). Jak wynika z powyższej analizy farma fotowoltaiczna będzie częściowo widoczna w promieniu kilkuset metrów i nie wpłynie znacząco na walory wizualne krajobrazu.

Z przedłożonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że na przedmiotowej działce nie stwierdzono roślin chronionych. Przeprowadzone obserwacje ornitologiczne wykazały występowanie na terenie projektowanej farmy ok. 100 gatunków ptaków, najliczniej występowała zięba, szpak, oraz grzywacz. Zgodnie z zapisami Raportu ooś podczas przeprowadzonego monitoringu obserwowano orliki krzykliwe, które wyłącznie przelatywały nad terenem inwestycji. Na terenie farmy zostaną zamontowane dla ptaków trzy drewniane czatownie o wysokości minimum 4 m. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach oceny oddziaływania na środowisko nie była przeprowadzona ocena oddziaływania, wymagana art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Warianty przedsięwzięcia.

Wariant zerowy

W wyniku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia teren omawianej inwestycji nadal będzie przeznaczony w całości pod uprawy rolne. Obszar będzie intensywnie nawożony, poddawany opryskom, dalsza wielkoobszarowa gospodarka rolna będzie prowadzić do przesuszania gleby i zmniejszania bioróżnorodności. Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia również w aspekcie lokalnym miałby ujemne oddziaływanie dla poprawy infrastruktury i innych warunków materialnych i niematerialnych bytowania miejscowej ludności, w wyniku braku wpływu z podatku od nieruchomości zasilających budżet gminy. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w charakterze regionalnym. Zaniechanie budowy planowanej farmy fotowoltaicznej byłoby niezgodne z polityką ochrony atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu w skali globalnej oraz polityką energetyczną Polski w tym z postulatem dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię w kraju i wzrostu wykorzystania energii odnawialnej

Wariant II – alternatywny.

W ramach możliwego wariantu alternatywnego nie analizowano zmiany lokalizacji inwestycji w inne miejsce. Inwestor nie dysponuje innym terenem rolnym, który spełnia wymagania jakie muszą być konieczne do realizacji takiej inwestycji. Jako wariant alternatywny rozpatrywano możliwość posadowienia konstrukcji stalowych w gruncie na stałych, żelbetowych fundamentach mocowanych pod powierzchnią ziemi. Głębokość fundamentowania wyniesie wówczas maksymalnie 1-1,5 m. Takie rozwiązanie nie wpłynie na oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji, a wyłącznie w fazie budowy. Będzie ono związane z dostarczeniem dużej ilości betonu przez ciężkie pojazdy oraz dodatkowej stali zbrojeniowej. Budowa fundamentów natomiast zmniejszy ilość poprzecznych elementów – słupów nośnych. Wydłuży to czas budowy i będzie z pewnością bardziej inwazyjne
w środowisko gruntowo-wodne. Będzie to rozwiązanie tańsze w realizacji, zmniejszy ilość kosztownych stelaży, na których będą montowane panele fotowoltaiczne. Jednak w fazie budowy w porównaniu do wariantów pozostałych o większym oddziaływaniu. Większa ilość pojazdów w bardzo krótkim czasie będzie przemieszczać się przez miejscowość w związku z tym nie wybrano tego wariantu do realizacji.

Wariant wybrany

Proponowany przez Wnioskodawcę, przewidziany do realizacji: wariant wybrany zakłada budowę farmy słonecznej o mocy do 60 MW na powierzchni około 45,5 hektarów. Wariant ten został wybrany na podstawie monitoringu przyrodniczego, który pozwolił stwierdzić, iż działki inwestycyjne są mało atrakcyjna dla fauny i flory. Ich zagospodarowanie nie będzie miało negatywnego skutku dla lokalnych populacji roślin i zwierząt. Wręcz przeciwnie, farma fotowoltaiczna zwiększy bioróżnorodność i będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko w wielu aspektach. Dodatkowo farma ta nie wpłynie negatywnie na ludzi, a proponowane zabiegi kompensacyjne dodatkowo zmniejszą i tak niewielkie oddziaływanie. W związku z tym nie przewiduje się oddziaływania na ludzi i konfliktów społecznych. Miejsce jest dobrane bardzo dobrze. Wariant ten nie wpłynie także negatywnie na obszary prawem chronione w tym także w ramach sieci Natura 2000. W wariancie tym zostanie wytworzona energia elektryczna w ilości około 75 000 MWh rocznie. Wariant ten został wybrany ze względu na dotychczasowe zagospodarowanie terenu, które nie jest cenne przyrodniczo, ukształtowanie terenu oraz dostęp do dróg publicznych i dojazdów. Inwestycja ma szansę stać się jedną z większych i nowocześniejszych farm fotowoltaicznych w Polsce. Obiekt będzie gwarantował bezpieczeństwo energetyczne dla tysięcy odbiorców końcowych i wielu miast położonych w tej części kraju. Konwencjonalna elektrownia węglowa produkując 1 MWh energii, emituje do atmosfery przeciętnie 2,576 kg dwutlenku siarki (SO2 ), 3,155 kg tlenków azotu (NOx ), 0,22 kg pyłów. Emituje także duże ilości dwutlenku węgla (CO2 ), gazu odpowiedzialnego w dużym stopniu za ocieplanie się klimatu na Ziemi – około 833,58 kg. Planowana produkcja energii elektrycznej w skali roku, dla tej lokalizacji szacowana jest na poziomie 75 000 MWh. Zatem ograniczy to rocznie emisję następującej liczby substancji: - Dwutlenek siarki – ok. 193,20 Mg, - Tlenki azotu – ok. 236,62 Mg, - Dwutlenek węgla – ok. 62518,50 Mg, - Pyły – ok. 16,5 Mg.

Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie aspekty za wyborem wariantu inwestycyjnego
i najkorzystniejszego dla środowiska, przemawia:

- mniejsza ingerencja w środowisko glebowe ze względu na zastosowaną formę zakotwienia, - krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, spalin oraz hałasu związanego z etapem realizacyjnym przedsięwzięcia, jednak niezwykle krótki okres trwania prac realizacyjnych nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie, - ogólny brak negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska w zakresie potencjalnego oddziaływania, planowany projekt inwestycyjny jest przyjazny dla środowiska, posiada największy potencjał pośród znanych źródeł energii (OZE), a przy tym cieszy się największą akceptacją społeczną,

- krótszy czas budowy inwestycji,

- mniejsza ingerencja w drogi gruntowe, lokalne

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w omawianej lokalizacji jest jednocześnie wariantem wybranym. Korzyści płynące z lokalizacji tej inwestycji na tak dużym terenie są zdecydowanie większe niż wpływ jaki może nieść za sobą farma fotowoltaiczna. W związku z tym uznano, że omawiane przedsięwzięcie w wariancie wybranym, będzie jednocześnie w wielu aspektach najkorzystniejsze dla środowiska. Teren omawianej inwestycji to obecnie wielkoobszarowe pola uprawne, mające niewielką wartość przyrodniczą. Teren inwestycji  jest intensywnie zagospodarowany pod uprawę rolną. Stanowi monokulturę, siedlisko mało atrakcyjne przyrodniczo dla roślin i zwierząt. Tereny pól są gospodarowane tak, aby coraz większe maszyny mogły swobodnie prowadzić prace polowe, minimalizując koszty
i maksymalizując pozyskanie plonów i zysków. Nie ma tu miejsca dla przyrody. Znikają miedze, śródpolne remizy i inne elementy na rzecz gruntów ornych. To ubogie siedliska, gdzie gleba jest przesuszana, sztucznie nawożona i zaburzone zostają naturalne procesy, a co za tym idzie kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego zanikają. Planowana inwestycja, ważna z punktu widzenia krajowej transformacji energetycznej, ma również ogromne znaczenie lokalne. Sama instalacja nie jest szkodliwa. Nie emituje hałasu, nie jest groźna dla życia żywych organizmów. Wokół niej natomiast powstaną tereny zielone, w postaci naturalnej łąki. To najprostsze w utrzymaniu przez inwestora rozwiązanie i najtańsze. Jednocześnie jest ono najkorzystniejsze dla środowiska. Nie będzie tu nawożenia, opryskiwania a jednorazowe koszenie po okresie lęgowym ptaków. Zamiana działki na tak zagospodarowaną farmę ustabilizuje stosunki wodne, warunki glebowe i będzie z każdym sezonem zwiększać bioróżnorodność na jej terenie i terenach sąsiednich. To bez wątpienia zjawisko bardzo korzystne dla środowiska. Przy zastosowaniu działań minimalizujących, nie ma możliwości negatywnego oddziaływania również na ludzi. Dlatego uznano, że wariant wybrany, jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

W granicach terenu przedsięwzięcia nie występują osuwiska ani tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Ze względu na konieczność zachowania wymogów ochrony środowiska uznano za niezbędne nałożenie dodatkowych warunków zamieszczonych w sentencji decyzji. Warunki te są rozstrzygnięciami indywidualnymi. Niezależnie od nich dla przedsięwzięcia konieczne jest przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów na etapie jego realizacji, eksploatacji
i likwidacji.

Zaplecze budowy zostanie odpowiednio zabezpieczone (uszczelnienie nawierzchni miejsc postoju maszyn, parkingu dla pracowników). Jeżeli w następstwie awarii zostaną uwolnione do środowiska niebezpieczne substancje natychmiast podejmowane będą działania zmierzające do ograniczenia ich przenikania do gleby i wód.

Obiekty farmy fotowoltaicznej wykonane będą w sposób w sposób zabezpieczający je przed klęskami żywiołowymi: pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu.

Z uwagi na charakter i zakres przedsięwzięcia uznano, że przedsęwzięcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Organ wydając decyzję środowiskową na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeanalizował cały materiał dowodowy.

Ustalenia zawarte w KIP, Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniach do Raportu, opiniach i uzgodnieniach organów opiniujących i uzgadniających były przydatne do wyboru wariantu realizacji przedsięwzięcia. Ustalono też warunki realizacji przedsięwzięcia na etapie: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia a  także w projekcie budowlanym. Ustalenia te zawarte zostały w przedmiotowej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmian standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko i nie wpłynie też negatywnie na zdrowie ludzi, orzeczono jak w sentencji.

 Informacja o wydaniu niniejszej decyzji oraz o możliwościach zapoznania się z jej treścią, dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.38.2021.KM z dnia 07.12.2021 r., PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZZŚ.4.435.350.2021.AT z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu: 27.12.2021 r.) oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.9.34.2021.BL.5 z dnia 09.12.2021 r. i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15 z dnia 05.06.2023 r. zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. podana została do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niemstów zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Treść decyzji w dniu 25.07.2023 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (art. 85 ust. 3 ww. ustawy).

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
 2. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
 3. Na wszystkie czynności związane z naruszeniem zakazów obowiązujących
  w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, należy uzyskać stosowne zezwolenia, o których mowa w art. 56 ustawy
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Załącznik do decyzji : Charakterystyka przedsięwzięcia.

  B u r m i s t r z

    Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

Otrzymują:

 1. ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin.
 2. Pełnomocnik Pan Damian Hoffmann Solarhoff, ul. Matejki 2/4, 60-788 Poznań.
 3. Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
 5. A/a

 

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.

- PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

znak: GPiMK. 6220.8.2021 z dnia 24.07.2023 r.

 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

Obiekt:

 

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów.

 

 

Nazwa lokalizacji:

 

Gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie.

Granice terenu:

 

Działka Nr ewid. 720/7, obręb Niemstów

 

 

Inwestor:

ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin

 

 

 

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

 

 

 • Podstawa opracowania
 • Zakres opracowania
 • Dostęp do terenu projektowanego przedsięwzięcia
 • Oddziaływanie przedsięwzięcia na otoczenie
 • Opis przedsięwzięcia
 • Zaopatrzenie w sieci uzbrojenia teren

 

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

 

- Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez: Damian Hoffmann, Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2, 72-300 Gryfice.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany przez: Pracownię Przyrodniczą Kumak, ul. Dobrowolskiego 5B/4, 80-286 Gdańsk.

- Uzupełnienia do Raportu: ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robót

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- Utwardzenie zjazdu na działkę inwestycyjną z istniejących, publicznych dróg dojazdowych.

- Przygotowanie alei serwisowych i wewnętrznych dróg. Pomiędzy kolejnymi sekcjami paneli zostanie wytyczona utwardzona wewnętrzna droga. Wewnętrzna droga, utwardzona kruszywem, będzie poprowadzona także od wjazdu, do placu, GPO/GPZ czy ST SN/WN.

- Budowa placów montażowych i postojowych. Na potrzeby rozładunku materiałów podczas budowy zostanie przygotowany za wjazdem na działkę plac postojowy i montażowy. Tu znajdzie się miejsce na zaplecze socjalne dla pracowników, a po zakończeniu budowy miejsce do postoju pojazdów serwisowych, a także GPO GPZ.

- Budowa skręcanych ram podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne. Będzie to lekka konstrukcja przestrzenna z elementów stalowych i aluminiowych posadowiona bezpośrednio w gruncie.

- Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem zamontowanym pod panelami na stalowych konstrukcjach. Moc pojedynczych ogniw to min. 400 Wp. Ilość paneli fotowoltaicznych/ modułów to maksymalnie 150 000 tys. szt.

- Ułożenie podziemnych linii kablowych, światłowodów w wykopach, którymi przesyłana będzie energia elektryczna z poszczególnych sekcji farmy do stacji transformatorowych, gdzie prąd będzie przetwarzany do wyższego napięcia w GPZ.

- Montaż inwerterów i innych niezbędnych urządzeń do funkcjonowania farmy. Przewiduje się montaż inwerterów pod konstrukcją paneli w ilości maksymalnie 10 sztuk na każdy megawat zainstalowanej mocy. Będą one rozproszone na terenie całej farmy fotowoltaicznej. W tym wypadku będzie to maksymalnie 450 sztuk o maksymalnej mocy 250 kW.

- Montaż gotowych kontenerowych stacji transformatorowych SN – 19 szt. Zostają posadowione na gruncie bez fundamentowania. Do obsługi tego typu instalacji przewiduje się maksymalnie 19 stacji tego typu ułożonych obok siebie w sześciu miejscach. W stacjach przewiduje się montaż transformatorów suchych lub olejowych o mocy do 3 MVA. Ilość transformatorów maksymalnie 35 sztuk, transformatory WN w GPZ – 2 szt.

- Budowa własnego GPZ – Głównego Punktu Zasilania (ST WN/SN), gdzie poprowadzone będą przewody od kontenerowych stacji transformatorowych. Tu prąd zostanie zamieniony na wysokie napięcie i poprowadzony do systemu elektroenergetycznego.

- Budowa ażurowego ogrodzenia o wysokości do 2,20 m. Ogrodzenie zostanie wybudowane dookoła farmy fotowoltaicznej. Będzie one otaczać wyłącznie farmę oraz GPZ. Ogrodzenie będzie wykonane bez podmurówki, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się niewielkich zwierząt, głównie owadów, płazów i gadów a także niewielkich ssaków.

- Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej, podłączenie i zsynchronizowanie wszystkich paneli fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej poprzez automatykę stacji i GPZ.

Dojazd do inwestycji z drogi powiatowej poprzez drogę gminną od strony wschodniej. Powierzchnia działki wynosi ok. 46,15 ha, z czego pod planowane przedsięwzięcie przeznaczone zostanie ok.   45,5 ha. Wysokość konstrukcji paneli nie będzie przekraczać 4,0 m n.p.t. Odległość międzyrzędowa stołów wyniesie ok. 7,0 m.

Przewidywane elementy planowanej farmy fotowoltaicznej:

Przykładowe parametry jednej stacji transformatorowej nn/SN:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 m2,
 • maksymalna wysokość pomieszczenia z transformatorem – 3 m,
 • maksymalna wysokość całego budynku po posadowieniu – 4 m,
 • maksymalna kubatura – 160 m3.

Fundamenty stacji transformatorowych SN/nn – 760 m2,

Przykładowe parametry stacji transformatorowej WN/SN:

 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 100 m2,
 • maksymalna wysokość pomieszczenia z transformatorem – 7 m,
 • maksymalna wysokość całego budynku po posadowieniu – 8 m,
 • maksymalna kubatura – 800 m3.

Fundamenty stacji transformatorowych WN/SN – 100 m2,

Fundament gównego punktu odbioru (GPO) – do 100 m2,

Miejsca parkingowe – 180 m2,

Przy miejscach postojowych wyznaczone zostaną place manewrowe o powierzchni ok. 540 m2. Zarówno miejsca parkingowe jak i plac manewrowy wykonane zostaną z kruszywa budowlanego.

Elementy te mogą ulec zmianom i zostaną dokładnie określone na etapie projektowania przedsięwzięcia.

Rodzaj, technologii

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy całkowitej do 60 MW. Przedmiotowa inwestycja jest aktualnie na etapie planowania. Projektowana farma fotowoltaiczna wytwarzać będzie energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, który następnie, poprzez inwertery trójfazowe, przekształcany będzie na prąd przemienny.

Każdy moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z pojedynczych ogniw połączonych w sposób szeregowy. Służy do produkcji energii elektrycznej w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Ogniwo to element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Powierzchnia modułów będzie wyposażona w powłokę antyrefleksyjną, w celu zapobiegania odbijaniu się światła i oślepianiu przelatujących ptaków.

Panele fotowoltaiczne zostaną pogrupowane w powtarzalne sekcje oraz ustawione
w równomierne rozmieszczonych rzędach. Zamontowane zostaną na kafarowanych (wg KIP
i Raportu), wolnostojących stalowych konstrukcjach wsporczych. Panele połączone będą
z falownikami za pomocą przewodów dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w rurach osłonowych
w ziemi). Zakłada się instalację beztranformatorowych trójfazowych falowników przeznaczonych do pracy z systemami PV z szerokim zakresem napięcia wejściowego. Falowniki wyposażone będą   w interfejs do podłączenia do Internetu za pomocą sieci WLAN lub Ethernet.

W celu osiągnięcia maksymalnego uzysku energetycznego planuje się nachylenie modułów PV pod kątem 15-35º, w orientacji południowej.

Na potrzeby inwestycji planuje się ponadto posadowienie do 35 transformatorów typu SN/nn o mocy do 3 MVA każdy oraz dwa transformatory typu WN w GPZ, umieszczonych w betonowych, stalowych lub aluminiowych obudowach.

Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do współpracy z siecią napowietrzną wysokiego napięcia, siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Fundamenty stacji stanowić będą przestrzenne elementy żelbetonowe w gotowych wykopach szerokoprzestrzennych. Fundamenty posiadać będą komory z okablowaniem.

Stacje transformatorowe przystosowane będą do obsługi wewnętrznej, wyposażone będą w serwisowe wejście do części z rozdzielnicami SN/nn (w jednej stacji transformatorowej również z rozdzielnicami SN/WN) oraz do części z transformatorem.
W ściankach bocznych wbetonowane będą na stałe przepusty kablowe uziemiające i uchwyty transportowe do przenoszenia całej stacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, stacja transformatorowa wyposażona będzie w sprzęt przeciwpożarowy oraz instrukcję BHP.

Inwestor nie zdecydował jeszcze o wyborze konkretnego modelu transformatora. Możliwe jest wykorzystanie transformatorów olejowych lub tzw. transformatorów suchych, niezawierających płynów eksploatacyjnych. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, komory transformatorów wyposażone zostaną w szczelne misy olejowe, pozwalające przejąć 100% olejów zawartych   w transformatorach.

Dodatkowo planowane jest posadowienie tzw. Głównego Punktu Odbioru, tzn. obiektu bezobsługowego, przygotowanego do sterowania, sygnalizacji i pomiarów, którego głównym celem będzie odbiór energii elektrycznej na średnim napięciu z jednostek wytwórczych fotowoltaicznych i wprowadzenie jej do systemu elektroenergetycznego zarządzanego przez PGE Dystrybucja S.A. liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia.

Zostaną zastosowane zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami   i sztuką budowlaną.

W celu uzyskania możliwości zdalnej kontroli nad pracą elektrowni planuje się zainstalowanie systemu monitoringu, tj. systemu, który umożliwi zbieranie, archiwizowanie i przesyłanie danych dotyczących ilości wyprodukowanej i przesłanej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, oraz systemu, który umożliwi przesyłanie informacji o pracy oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach urządzeń elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Przewiduje się również wykonanie monitoringu wizyjnego urządzeń elektrowni fotowoltaicznej i sygnalizacji włamania i napadu   z transmisją alarmów do osób zajmujących się ochroną obiektu.

We wschodniej części inwestycji, przy stacjach transformatorowych, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) zlokalizowane zostaną parkingi dla pojazdów obsługujących farmę fotowoltaiczną. Dodatkowo przy miejscach postojowych wyznaczone zostaną place manewrowe. Zarówno miejsca parkingowe jak i plac manewrowy wykonane zostaną z kruszywa budowlanego.

Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, nie będzie stale oświetlony. Dopuszcza się jedynie punktowe oświetlenie montowane na rogach farmy i przy bramie wjazdowej uruchamiane wyłącznie na czujnik ruchu. Nie planuje się wykorzystania systemu płoszenia zwierząt.

Prace związane z budową elektrowni fotowoltaicznej będą trwać do ok. 15 miesięcy i zostaną wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, w terminie uwzględniającym okresy ochronne dla zwierząt lub pod nadzorem przyrodniczym. Na etapie budowy zostanie zapewnione kontenerowe zaplecze biurowe   i sanitarne (typu toi toi) z zasilaniem elektrycznym. Natężenie pojazdów transportujących będzie niewielkie. Rozłożenie prac w czasie zmniejszy natężenie oddziaływania akustycznego, kumulację emitowanych zanieczyszczeń związaną z transportem elementów, a przez to również uciążliwość dla mieszkańców.

III. DOSTĘP DO TERENU PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lokalizacja
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie:

- Gminy Cieszanów, miejscowość Niemstów, działka Nr ewid. 720/7.

Dojazd do inwestycji z drogi powiatowej poprzez drogę gminną od strony wschodniej.

Przedsięwzięcie przebiega w kierunku północ- południe.

IV. ODDZIAŁYWANIE  PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  NA  OTOCZENIE

Podstawa określenia oddziaływania.

- Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez: Damian Hoffmann, Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2, 72-300 Gryfice.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany przez: Pracownię Przyrodniczą Kumak, ul. Dobrowolskiego 5B/4, 80-286 Gdańsk.

- Uzupełnienia do Raportu: ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin

W związku z realizacją przedsięwzięcia:

1/ Nie wystąpi oddziaływanie na ujęcia wody w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

2/ Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w przyrodzie ożywionej.

3/ Nie będzie szkodliwego oddziaływania na ludzi.

4/ Nie będzie emisji ponadnormatywnego hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, a hałas
i emisja spalin podczas realizacji będzie oddziaływaniem okresowym i odwracalnym. 

5/ Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na krajobraz kulturowy, klimat, obiekty zabytkowe, różnorodność biologiczną, nie będzie powodem konfliktów społecznych. Nie będzie również transgranicznego oddziaływania, kumulacji oddziaływań, nie jest  wymagana kompensacja przyrodnicza.

Okresowe uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia dla mieszkańców i środowiska po zrealizowaniu przedsięwzięcia ustaną.

V. OPIS  PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Usytuowanie przedsięwzięcia.

1.1. Położenie lokalne

Przedsięwzięcie położone jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie powiatu lubaczowskiego. Są to tereny administrowane przez Gminę Cieszanów – powiat lubaczowski. Przedsięwzięcie znajduje się w kompleksach terenów rolnych.

1.2. Położenie geograficzne.

Przedsięwzięcie położone jest na terenie  Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Planowane jest do zlokalizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego Korytarza Południowo – Centralnego KPdC-1C Lasy Cieszanowskie.

1.3. Otoczenie przedsięwzięcia.

Najbliżej położona zabudowa o charakterze mieszkalnym, od granic planowanego zamierzenia znajduje się w odległości: ok. 20 m na północ (po drugiej stronie drogi powiatowej), ok. 35 m na północny – zachód oraz ok. 40 m na północny – wschód.

Od strony wschodniej i zachodniej znajdują się tereny upraw rolniczych. Od strony południowej tereny leśne.

1.4. Warunki gruntowo-wodne.

W pobliżu realizacji przedsięwzięcia nie ma obszarów o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska glebowo-gruntowego ani też dla wód podziemnych i powierzchniowych. Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 428 oraz poza strefami ochrony ujęć wód podziemnych. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000120.

VI. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W OBRĘBIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej typu:

- linia energetyczna SN i NN,

- siec wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć kanalizacyjna,

- drogi: powiatowa, gminne,

- sieć melioracyjna na terenie przedsięwzięcia.

VII. INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

 PRZESTRZENNEGO. 

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

B u r m i s t r z

    Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny