artykuł nr 36

Obwieszczenie oraz formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów” wraz z projektem

GPIMK.7021.22.2023   Cieszanów, dnia 08.08.2023

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.: „Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów

Działając zgodnie z zapisami art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 t.j.) w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu „Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów”.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029 t.j.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone: ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: sekretariat@cieszanow.pl lub pisemnie na adres: Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

https://www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=1&id=984&x=8&y=&n_id=5485

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 08.08.2023 do dnia 29.08.2023 (21 dni) za pomocą załączonego na BIP edytowalnego formularza zgłaszania uwag. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 37

Informacja PGW Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZUZ.4.4210.203.2023.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:
skm_c30823080708470.pdf49 KB
artykuł nr 38

Ogloszenie o konkursie

artykuł nr 39

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Wędrowiec II" w Nowym Siole

Załączniki:
skm_c30823080311251.pdf85 KB
artykuł nr 40

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 03.08.2023 r.

GPiMK 6220.2.2023

 

Obwieszczenie

  Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 396, 410 w obrębie Niemstów, gmina Cieszanów” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a.  informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22.05.2023 r. znak: WOOŚ.4220.9.9.2023.PW.9, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 14.04.2023 r. znak: PSNZ.9020.4.9.2023.MŹ oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 24.07.2023 r., znak: RZ.ZZŚ.4.4901.108.2023.MZ można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 14 w terminie od 03.08.2023 r. do 24.08.2023 r. w godzinach pracy Urzędu MiG 7-15.

  Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie       w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz tablicach ogłoszeń w m. Niemstów.

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny