artykuł nr 11

Obwieszczenie Burmistrza MiG Cieszanów znak: GPiMK.6220.7.2023 z dnia 24.11.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 24.11.2023 r.

GPiMK 6220.7.2023

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33, 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.11.2023 r. (po dokonaniu uzupełnienia w dniu 23.11.2023 r.
na wniosek LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działającej poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Cieszanów o łącznej mocy elektrycznej do 60 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki:

- Obręb Cieszanów, Nr ewid.:  4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2, w granicach na mapie ewidencyjnej w skali   1: 2000.

Inwestorem jest LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta   i Gminy Cieszanów.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wystąpił o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 24.11.2023 r. do dnia 22.12.2023 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 14, w godz. pracy Urzędu MiG (pn., śr., czw., pt. 7-15, wt. 7.00-16.00).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz tablicach ogłoszeń w m. Cieszanów.

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 12

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
artykuł nr 13

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Cieszanów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy...

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
artykuł nr 15

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 24 listopada (piątek) 2023 roku o godzinie 12:00