artykuł nr 51

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o zakoń-czeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 27.06.2023 r.

GPiMK 6220.8.2021

Obwieszczenie

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) informuję, że stronom, społeczeństwu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a.  informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.38.2021.KM z dnia 07.12.2021 r., PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni   w Stalowej Woli znak: RZ.ZZŚ.4.435.350.2021.AT z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu: 27.12.2021 r.) oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.9.34.2021.BL.5 z dnia 09.12.2021 r. i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15 z dnia 05.06.2023 r. można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

  Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 27.06.2023 r. poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 52

Informacja

o wydaniu na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A decyzji nr 15/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. znak:I-VI.7840.1.6.2023 o pozwoleniu na budowę
artykuł nr 53

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27...

dot. wydania decyzji nr 15/23 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.:"Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioł-1 i Mielniki-1" dla zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1, KGZ Lubaczów"
artykuł nr 54

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 23.06.2023 r.

GPiMK 6220.8.2021

POSTANOWIENIE

  Na podstawie art. 31 § 2 w zw. z § 1, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 44 ust. 1 ustawy o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Nowy Dwór Mazowiecki (miasto), ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

postanawiam

dopuścić Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Nowy Dwór Mazowiecki (miasto), ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału  na prawach strony w postępowaniu administracyjnym wszczętym dnia 28.10.2021 r. na wniosek ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działającej przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2 72-300 Gryfice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz     z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”.

Uzasadnienie

Dnia 28.10.2021 r. na wniosek inwestora ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działającej przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W toku postępowania, w dniu 19.06.2023 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Nowy Dwór Mazowiecki (miasto), ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki o dopuszczenie do udziału w w/w postępowaniu na prawach strony. Do wniosku został dołączony Regulamin Stowarzyszenia oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – stan na dzień 08.05.2023 godz. 14:28:43.

Zgodnie z art. 31 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego, zwanej dalej „Kpa”, organ administracji publicznej postanawia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W świetle definicji zawartej w art. 5 § 2 pkt 5 Kpa, przez organizację społeczną rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

Na gruncie przepisu art. 31 § 1 Kpa, dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest od łącznego spełnienia trzech przesłanek:

1) prowadzone postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji społecznej, lecz praw i obowiązków „innej osoby” czyli strony tego postępowania;

2) dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej;

3) za dopuszczeniem do udziału w postępowaniu przemawia interes społeczny.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą ooś”, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, przez organizację ekologiczną należy rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska. Z kolei, zgodnie z art. 5 § 2 pkt 5 przez organizację społeczną należy rozumieć organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

  Po przeanalizowaniu wniosku Fundacji należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające dopuszczenie do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie dotyczy praw i obowiązków ww. organizacji społecznej.

We wniosku wskazano, iż prośba jest zgodna z statutowymi celami działalności Fundacji. Między innymi jednym z celów zgodnie z § 7 ust. 1 statutu „Nadrzędnym celem Fundacji jest Ochrona Środowiska, a co za tym idzie ochrona przyrody i cennych przyrodniczo obszarów oraz terenów, które mogą ucierpieć na skutek nadmiernej ludzkiej ingerencji”. Zgodnie z § 7 ust. 2 statutu, Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez „Czynny udział w postepowaniach,
w których wydawane są decyzje dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko naturalne (środowisko naturalne tworzy się dzięki współdziałaniu wielu czynników takich jak światło, gleba, woda, powietrze, a także rośliny i zwierzęta) i dobrostan lokalnej społeczności, zwłaszcza przy występowaniu oddziaływań, dla których brak jest norm ustawowych, jak na przykład odorowość”
.

Stwierdzono również, iż za udziałem stowarzyszenia w postępowaniu przemawia ważny interes społeczny mający na celu zapewnienie maksymalnej ochrony środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia, które może na nie oddziaływać.

Fundacja jest organizacją ekologiczną, gdyż jednym z jej statutowych celów jest ochrona środowiska, prowadzi działalność statutową przez więcej niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania. W konsekwencji Fundacja spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu ww. stowarzyszenia jest uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej, jako że istnieje bezpośredni merytoryczny związek między przedmiotem prowadzonego postępowania, a celami statutowymi, natomiast jego działalność ściśle wiąże się z przedmiotem sprawy oraz przemawia za tym także interes społeczny, a Fundacja spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

 Pouczenie

Zgodnie z art. 31 § 2 w zw. z art. 141 § 1 Kpa na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

Otrzymują:

  1. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Nowy Dwór Mazowiecki (miasto), ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  2. ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin
  3. P. Damian Hoffmann Solarhoff, ul. Armii Krajowej 39A/2 72-300 Gryfice
  4. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie.
  5. A/a

 Do wiadomości:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni, ul. Jagiellońska 17, 

  37-450 Stalowa Wola.

artykuł nr 55

Karta informacyjna Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-11/23

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie uzgadniające raport dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów”.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4221.9.2.2022.BL.15

4.

Data wydania

05.06.2023 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

ROMGOS PMB Energia Sp. z o.o., ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin działająca przez pełnomocnika Pana Damiana Hoffmann Solarhoff,

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

 

 

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/21, P-23/21, P-24/21, P-27/21, P-28/21, P-29/21, R-2/22, P-35/22, P-11/23,

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej   Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 14.06.2022 r.

i Mienia Komunalnego