artykuł nr 6

obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia...

obwieszczenie i postanowienie LŚT-Ś.6123.281.2023
artykuł nr 7

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZUZ.4.4210.310.2023.AS z dnia 05.12.2023 r. o wszczęciu postępowania

Załączniki:
skm_c30823120613480.pdf45 KB
artykuł nr 8

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak:PSNZ.9020.8.17.2023 z dnia 04.12.2023 r. uzgadniające pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec na działkach nr ewid. 611/71, 418, 402/2, 340 obręb ewidencyjny Chotylub oraz na działkach nr ewid. 499, 439, 440 obręb Gorajec

obrazek
Załączniki:
Postanowienie233 KB
artykuł nr 9

Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej...

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.:Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec" na działkach nr ewid, 611/71, 418, 402/2, 340 obręb Chotylub oraz 499, 439, 440 obręb Gorajec
artykuł nr 10

Obwieszczenie Burmistrza MiG Cieszanów znak: GPiMK.6220.7.2023 z dnia 24.11.2023 - wystąpienie o opinię do RDOŚ w Rzeszowie, PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, PPIS w Lubaczowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 24.11.2023 r.

GPiMK 6220.7.2023

 

  Państwowe Gospodarstwo Wodne

  Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

ul. Jagiellońska 17

37-450 Stalowa Wola

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   i ewentualnego zakresu raportu.

Przedsięwzięcie to „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Cieszanów o łącznej mocy elektrycznej do 60 MW wraz z infrastrukturą techniczną”  zlokalizowaną na działce o  nr ewid. 4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2 w obrębie Cieszanów, Gmina Cieszanów”.  

Przedsięwzięcie obejmuje działki:

- Obręb Cieszanów, Nr ewid.:  4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2, w granicach na mapie ewidencyjnej w skali   1: 2000.

Inwestorem jest LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna.

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję w tej chwili brak jest obowiązującego  mpzp. Jednakże została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr LXVII/539/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Cieszanów. Plan dotyczy lokalizacji farmy wiatrowej i obejmuje częściowo przedmiotowe działki Nr ewid.: 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2. Uchwała i załącznik graficzny w załączeniu.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania   przedsięwzięcia.

5. Liczba stron postępowania – powyżej 10.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Otrzymują:

 1. PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.
 2. LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.
 3. Pełnomocnik P. Jerzy KędziorEvercon Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów.
 4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
 5. A/a.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 24.11.2023 r.

GPiMK 6220.7.2023

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwracam się  z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko               i ewentualnego zakresu raportu.

Przedsięwzięcie to „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Cieszanów o łącznej mocy elektrycznej do 60 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.  zlokalizowaną na działce o nr ewid. 4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2 w obrębie Cieszanów, Gmina Cieszanów”.  

Przedsięwzięcie obejmuje działki:

- Obręb Cieszanów, Nr ewid.:  4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2, w granicach na mapie ewidencyjnej w skali  1: 2000.

Inwestorem jest LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna.

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję w tej chwili brak jest obowiązującego  mpzp. Jednakże została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr LXVII/539/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Cieszanów. Plan dotyczy lokalizacji farmy wiatrowej i obejmuje częściowo przedmiotowe działki Nr ewid.: 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2. Uchwała i załącznik graficzny w załączeniu.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania   przedsięwzięcia.

5. Liczba stron postępowania – powyżej 10.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Otrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
 2. LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.
 3. Pełnomocnik P. Jerzy KędziorEvercon Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów.
 4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
 5. A/a.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 24.11.2023 r.

GPiMK 6220.7.2023

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

 

  Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   i ewentualnego zakresu raportu.

Przedsięwzięcie to „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Cieszanów o łącznej mocy elektrycznej do 60 MW wraz z infrastrukturą techniczną” zlokalizowaną na działce o nr ewid. 4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2 w obrębie Cieszanów, Gmina Cieszanów”.  

Przedsięwzięcie obejmuje działki:

- Obręb Cieszanów, Nr ewid.:  4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2, w granicach na mapie ewidencyjnej w skali  1: 2000.

Inwestorem jest LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna.

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję w tej chwili brak jest obowiązującego  mpzp. Jednakże została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr LXVII/539/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Cieszanów. Plan dotyczy lokalizacji farmy wiatrowej i obejmuje częściowo przedmiotowe działki Nr ewid.: 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2. Uchwała i załącznik graficzny w załączeniu.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania  przedsięwzięcia.

5. Liczba stron postępowania – powyżej 10.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 2. LC ENERGIA 11 Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów – adres do korespondencji: Evercon Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów, działająca poprzez pełnomocnika P. Jerzego Kędziora.
 3. Pełnomocnik P. Jerzy Kędzior Evercon Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów.
 4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
 5. A/a.