artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalówka"
artykuł nr 2

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 29 grudnia (czwartek) 2022 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 3

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji ... 29 grudnia 2022r. (czwartek)
artykuł nr 4

Karta informacyjna opinii PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-42/22

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: Nr 105035R w km 0+000-1+165 w Dachnowie, Nr 105009R w km 0+000-2+145 Chotylub-Dąbrówka, Nr 105002R w km 3+250- 4+320 Stary Lubliniec-Ułazów, Nr 105007R w km 0+000-1+015 Niemstów (droga do lasu)”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.9020.4.39.2022.MŹ

4.

Data wydania

09.12.2022 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

  1. Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Pełnomocnik: P. Paweł Woźnica

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/22

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/22,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 14.12.2022 r.

artykuł nr 5

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2023 r.