artykuł nr 1

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 22.02.2021 r.

GPiMK 6220.1.2021

Obwieszczenie

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a.  informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.02.2021 r. znak: WOOŚ.4220.9.2.2021.BL.4, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Lubaczowie z dnia 9.02.2021 r. znak: PSNZ.9020.4.5.2021.ZC oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
z dnia 8.02.2021 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.12.2021.KP można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 4 w terminie od 22.02.2021 r.  do 18.03.2021 r. w godzinach 7.00 – 15.00. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Dachnów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-7/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

RZ.RZŚ.3.435.12.2021.KP

4.

Data wydania

8.02.2021 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PV Sol 5 Sp. z o.o., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków

Pełnomocnik P. Rafał Janiga

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/21, P-5/21, P-6/21

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 15.02.2021 r.

 

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-6/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.9020.4.5.2021.ZC

4.

Data wydania

9.02.2021 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PV Sol 5 Sp. z o.o., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków

Pełnomocnik P. Rafał Janiga

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/21, P-5/21

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 15.02.2021 r.

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-5/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

WOOS.4220.9.2.2021.BL.4

4.

Data wydania

17.07.2020 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PV Sol 5 Sp. z o.o., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków

Pełnomocnik P. Rafał Janiga

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/21,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 22.02.2021 r.

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-4/21

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657R Cieszanów-Nowe Brusno.

3.

Znak sprawy

PSNZ.90204.8.2021.ZC

4.

Data wydania

10.02.2021 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/21

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/21,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 15.02.2021 r.