artykuł nr 46

Decyzja dotycząca przydatności wody do spożycia przez ludzi

Załączniki:
skan dokumentu521 KB
artykuł nr 47

Zapraszam na wspólne posiedzenie komisji - 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.30 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

Cieszanów, dnia 21sierpnia 2020 r.

O.0012.1.9.2020

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 1030 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.
 2. Sprawy różne.

 

 

 

 

Załączniki:
skan dokumentu23 KB
artykuł nr 48

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie w dniu 28 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

Cieszanów, dnia 21.08.2020 r.

O.0002.9.2020

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

 

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 28 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVI oraz XXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.
 • Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
 2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
 3. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 4. w sprawie zmiany Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
 5. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno – organizacyjnej, finansowo – księgowej oraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów
 6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031 – opinia Komisji Budżetowej,
 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok – opinia Komisji Budżetowej,
 8. zajęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu lub braku sprzeciwu do Uchwały
  Nr VIII/39/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Załączniki:
skan dokumentu70 KB
artykuł nr 49

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemstów

B u r m i s t r z

 

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 20.08.2020 r.

 

  GPiMK. 6220.9.2019

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z wnioskiem Elektrownia PV 52 Spółka z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działającej poprzez pełnomocnika Panią Izę Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

  W dniu 20.08.2020 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.9.2019 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.

W dniach od 20.08.2020 r. do 21.09.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 4, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16.07.2020 r. znak: WOOŚ.4220.9.18.2019.AT.16, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 10.01.2020 r. znak: PSNZ.465.1-01/20, znak: PSNZ.0710-18/20 z dnia 7.05.2020 r. i znak: PSNZ.0710-29/20 z dnia 30.06.2020 r. oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 31.12.2019 r. znak: RZ.ZZŚ.4.436.29.2019.AT, znak: RZ.ZZŚ.4.435.114.2020.AT z dnia 8.05.2020 r. i znak: RZ.ZZŚ.4.435.152.2020.AT z dnia 26.06.2020 r.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Niemstów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

   

 

artykuł nr 50

Karta informacyjna decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
 • i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
D-29/20
 
2.
Zakres przedmiotowy decyzji*
Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 512/6 - Obręb Niemstów, w granicach na załączniku graficznym w skali 1: 5000.
3.
Znak sprawy
GPiMK. 6220.9.2019
4.
Data wydania
20.08.2020 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję*
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy
Elektrownia PV 52 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, działająca poprzez pełnomocnika P. Izę Michałek
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-5/19
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr 4,
tel. 0-16  6328679
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
 
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-5/19, P-1/20, P-2/20, P-25/20,
12.
Uwagi
 
* Niepotrzebne skreślić
 
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 20.08.2020 r.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego