artykuł nr 36

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

  Cieszanów, dnia 30.09.2020 r.

GPiMK. 6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 30.09.2020 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowe oświetlenia ulicznego  na działkach nr ewid. 1303, 1304, 1007/3 położonych w miejscowości Nowe Sioło na rzecz  Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

 

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o warunkach zabudowy nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust.1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 1303, 1304 1007/3 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonych
w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

 

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie
7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 22 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zarządzenie Nr 103/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713t.j.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

§ 2

Przedmiot i forma konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2) pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3
Termin i miejsce konsultacji

 

1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się
16 października 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 20.

2. Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 28 września 2020 r. do 15 października 2020r.

3. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 11 października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w pkt.1 do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1 lub na adres e-mailowy: sekretariat@cieszanow.pl.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie opinii celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
6. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020   Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 22.09.2020r.

 

Formularz wyrażenia opinii

do projektu  Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu wraz
z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycję (nazwa organizacji i dane rejestrowe)

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach

Adres, nr telefonu kontaktowego

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2020   Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 22.09.2020 r.

 

PROJEKT

Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

a). ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057)

b). programie współpracy – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.”

c). organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Cieszanów.

d). konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

e). komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

f). stronie Gminy – rozumie się przez to adres internetowy: www.cieszanow.eu

g). Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

 

I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY

1. Cel główny

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu współpracy, jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe

Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

- wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów.

 

II. ZASADY, ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

 

1.Współpraca Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2.Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Współpraca odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

a) wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami określonymi w art. 11 ustawy.
b) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tryb uproszczony), zgodnie z przepisami określonymi w art.19A ustawy

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

5)zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć

4) Zakres przedmiotowy współpracy pozafinansowej obejmuje strefy:

Informacyjną i promocyjną:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków,

- informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Cieszanów na realizację tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji,

- promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

- monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzonych zmianach,

Organizacyjną;

- działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.: informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

- inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet Gminy Cieszanów poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,

- przygotowywanie i prowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Szkoleniową:

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,

- angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

Inną, obejmującą w szczególności:

- wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Cieszanów,

- możliwość objęcia patronatem Burmistrza Cieszanowa przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów,

- udostępnienie pomieszczeń i bazy technicznej zasobów gminnych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Cieszanów i jego mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami jest realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, w szczególności w zakresie:

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

  a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy  

  propagowania zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
  a także edukacyjno-integracyjne

  b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

  marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy,

warsztaty

  d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw,

kiermaszy i innych imprez w tym; filmowych i teatralnych,

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz

  miejscowej twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów

muzycznych; w tym śpiewaczych,

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym 

formom spędzania wolnego czasu;

 

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina Cieszanów współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2021 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

V. MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu współpracy zajmuje się pracownik Urzędu  wyznaczony przez Burmistrza.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.

3. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu współpracy informacje, uwagi i wnioski będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy  z organizacjami pozarządowymi.

4. Gmina  dokonuje badania efektywności realizacji zadań, w szczególności poprzez analizę efektywności wydatkowania środków publicznych w oparciu o następujące wskaźniki:

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności
z udziałem środków z budżetu gminy lub dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Cieszanów,

2) kwota udzielonej dotacji,

3)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań,

4) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację zadań publicznych.

5. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy dokonuje się oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą  w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.

6. Do dnia 30 kwietnia 2021 roku Burmistrz przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2020.

 

VI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

1. Burmistrz Cieszanowa wydał zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”, określające formę i czas trwania konsultacji.

2. Po rozpatrzeniu opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji projekt Programu współpracy  przedkładany jest pod obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie
w celu podjęcia stosownej uchwały.

3. Po uchwaleniu przez Radę Program współpracy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

1. W celu oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszego Programu współpracy.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi:

 • dwóch przedstawicieli samorządu desygnowanych przez Burmistrza,
 • dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wybranych na spotkaniu ogólnym organizacji pozarządowych z władzami gminy.

4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,
w składzie co najmniej 3 – osobowym.

5. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert na karcie oceny, która zawiera następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji

h) możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu.

7. Po zaopiniowaniu ofert komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

- imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

- liczbę zgłoszonych ofert,

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

- wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

- średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji konkursowej,

- propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

- podpisy członków komisji konkursowej.

8. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.

9. Burmistrz informuje oferentów w formie pisemnej o statusie ich oferty wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji.

10.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

artykuł nr 38

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - 25 września 2020 r. o godz. 9.00

Cieszanów, dnia 17 września 2020 r.

O.0012.1.10.2020

 

 

  A/a

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 900 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.
 2. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Załączniki:
skan dokumentu153 KB
artykuł nr 39

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 10.00

Cieszanów, dnia 17.09.2020 r.

O.0002.10.2020

 

 

A/a

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

 

 

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 25 września 2020 roku (piątek) o godzinie 1000

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za I półrocze 2020r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
  za I półrocze 2020 r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.
 • Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE” – opinia Komisji Rolnictwa
  i Rozwoju Gospodarczego,
 2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031 – opinia Komisji Budżetowej,
 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok – opinia Komisji Budżetowej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Załączniki:
skan dokumenty353 KB
artykuł nr 40

Zawiadomienie o postanowieniu Burmistrza o zawieszeniu postępowania

  B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 31.08.2020 r.

GMiMK 6220.4.2020

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31.08.2020 r. zostało z urzędu wydane postanowienie:

 1. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 2”.
 2. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 2”.

Zamierzenie obejmuje działki o Nr ewid. Obręb Dachnów – 1300/18, 1300/22, 1300/23, 2817, 1300/2.

Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie.

W dniach 31.08..2020 r. – 5.10.2020 r.  można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 17/  w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Dachnów, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny