artykuł nr 26

Karta informacyjna wniosku

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

 

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-5/20

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3”. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: Obręb Dachnów: 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 w granicach oznaczonych na mapie w skali 1: 5000.  

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.5.2020

4.

Data złożenia

22.10.2020 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Martifer Renewables S.A., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Miasta i Gminy  w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  p. Nr 4

Tel. 016  6328679

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

12.

Uwagi

 

 

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

  i Mienia Komunalnego   Sporządził:. Edward Pokrywka   Data: 26.10.2020 r.

artykuł nr 27

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 26.10.2020 r.

GPiMK 6220.5.2020

 

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 22.10.2020 r. na wniosek Martifer Renewables S.A., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Rafała Janigę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: obręb Dachnów: 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, w granicach oznaczonych na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

Inwestorem jest Martifer Renewables S.A., ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wystąpił o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Przemyślu, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 30.10.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 4, w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Dachnów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

 

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 19.10.2020 r.

 

 

GPiMK 6220.3.2020

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 z późn. zmianami), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku
z wnioskiem PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Olszewskiego ENPROM Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa z dnia 14.10.2020 r. o podjęcie zawieszonego postepowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów – Lubaczów” 

 

Burmistrz MiG Cieszanów zawiadamia strony postępowania:

 

 1. O złożeniu wniosku, z dnia 14.10.2020 r. przez PGE Dystrybucję S.A. zs. w Lublinie
  o podjęcie zawieszonego postępowania.
 2. O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 19.10.2020 r. znak: GPiMK.6220.3.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania.
 3. O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 19.10.2020 r. znak: GPiMK.6220.3.2020w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniaprzedsięwzięcianaśrodowisko.
 4. O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 19.10.2020 r. znak: GPiMK.6220.3.2020 zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia raportu.
 5. Na postanowienia nie służy zażalenie. Możliwość zaskarżenia postanowień istnieje w trybie art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  w odwołaniu od decyzji. (Art.142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji).

Z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie tj.: Kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, postanowieniami, opiniami można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia
w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 7-15.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.

 

B urmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

Otrzymują:

 1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.
 2. Pełnomocnik Pan Krzysztof Olszewski ENPROM Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa.
 3. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UMiG w Cieszanowie.
 4. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UG w Tomaszowie Lubelskim, UM w Tomaszowie Lubelskim, UG w Bełżcu, UMiG w Narolu, UG w Horyńcu Zdroju, UG
  w Lubaczowie, UM w Lubaczowie, zgodnie z art. 49 Kpaw związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5.  
artykuł nr 29

Karta informacyjna postanowienia Burmistrza o zawieszeniu postępowania

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-34/20

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.3.2020

4.

Data wydania

19.10.2020 r. 

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin reprezentowana przez P. Krzysztofa Olszewskiego

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-3/20

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/20, P-12/20, P-13/20, P-14/20, P-15/20, P-16/20, P-17/20, P-18/20,

P-19/20, P-20/20, P-21/20, P-23/20, P-24/20, P-27/20, P-32/20, P-33/20

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej   Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 19.10.2020 r.

i Mienia Komunalnego

 

 

artykuł nr 30

Karta informacyjna postanowienia Burmistrza o podjęciu postępowania

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

 • decyzji i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-32/20

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Podjęcie postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pełnomocnika P. Krzysztofa Olszewskiego w związku z wystąpieniem o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów” na środowisko.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.3.2020

4.

Data wydania

19.10.2020 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Pełnomocnika P. Krzysztofa Olszewskiego

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-3/20

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie.

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/20, P-12/20, P-13/20, P-14/20, P-15/20, P-16/20, P-17/20, P-18/20,

P-19/20, P-20/20, P-21/20, P-23/20, P-24/20, P-27/20

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 19.10.2020 r.