artykuł nr 16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - sprostowanie omyłki w decyzji zagospodarowania odwiertów

Załączniki:
skan dokumentu76 KB
artykuł nr 17

ZAPROSZENIE NA OBRADY XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

Cieszanów, dnia 19.11.2020 r.

O.0002.12.2020

 

 

 

  Ze względów bezpieczeństwa, w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z prośbą o pozostanie w domu i śledzenie sesji online, która odbędzie się
27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Cieszanowie.

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2019/2020.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok – opinia Komisji Budżetowej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

 

 

artykuł nr 18

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną
i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036, tj. na okres 24.11.2020r. do dnia 15.12.2020r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszanowie pod adresem: https://www.cieszanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Cieszanowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości:

- w formie pisemnej na adres Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, ul. Bielska 94, 43-520 Chybie,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres biuro@eko-precyzja.eu.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

 

artykuł nr 19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 18.11.2020 r.

GPiMK.6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 18.11.2020 r.

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 17.11.2020 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej w miejscowości Niemstów” .

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca interesantów „Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie”

1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311076. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Janusz Warcaba, pisząc na adres: iod@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311118

2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Podstawą przetwarzania są ustawy i rozporządzenia.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania,
jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego petenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się.

 

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 20

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

 

Znak sprawy: O.271.11.2020

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Rozdział 1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Gmina Cieszanów zwana dalej „Zamawiającym”

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

NIP: 793-15-03-557

nr telefonu (16) 631-10-76, nr faksu (16) 631-14-40

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 – 15.00,

Godziny urzędowania: wtorek: godz. 7.30 – 15.30,

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cieszanow.pl

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.cieszanow.org , www.bip.cieszanow.akcess.net

 

Rozdział 2

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszanów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne
 2. Nomenklatura wg CPV:

90500000 Usługi związane z odpadami

 

Rozdział 3

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA.

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i wynosi: 998 333.33 zł netto, (1 078 200.00 zł brutto).

 

Rozdział 4

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY
ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA.

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów

 

Rozdział 5

PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU
TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI.

 

 1. Podstawa prawna:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 1.  

Gmina Cieszanów - Zamawiający sprawuje nad Wykonawcą - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Zakładu.

Ponad 90% działalności kontrolowanej Zakładu dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Zamawiającego sprawującego kontrolę. W kontrolowanym Zakładzie nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Tym samym, łącznie są spełnione  trzy warunki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy.

 

Rozdział 6

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

Rozdział 7

INFORMACJE O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU
LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY,
O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE
LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE
NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

17.11.2020  rok