artykuł nr 86

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 09.07.2020 r.

GPiMK. 6733.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 09.07.2020 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji elektroenergetycznej składającej się z rozdzielni wysokiego napięcia 110kV oraz stacji transformatorowej SN/110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  na działce 
nr ewid. 1300/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Dachnów na rzecz  Martifer Renewables S.A z siedzibą
w Krakowie ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Janigę zostało zakończone.

 

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych.
  W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.
 2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.151.2020  z dnia 01.07.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  z uzasadnieniem że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust.2,
  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczy gruntów stanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych
  do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, VI wytworzonych z gleb organicznych,
  a także gruntów o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2-10.
 3. Minister Środowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 428 „Dolina Kopalna Biłgoraj-Lubaczów”. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53
  ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.
 4. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie- postanowieniem
  SNZ.9020.9.3.2020.AL z dnia 03.07.2020 r. uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym projekt decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uzasadnieniem że zamierzenie budowlane pn: „Budowa stacji elektroenergetycznej składającej się z rozdzielni wysokiego napięcia 110 kV oraz stacji transformatorowej SN/110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 1300/18 położonej w miejscowości Dachnów, przy zachowaniu warunków zamieszczonych w przedstawionym projekcie decyzji nie będzie stwarzało zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

 

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie
7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 87

ZAWIADOMIENIE

artykuł nr 88

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j),

W związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów nr 53/2020 z dnia 09-06-2020r. drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2020r. zostało złożonych 5 ofert, które otrzymały dofinansowanie.

 

Rozstrzygnięcie w załączniku do publikacji.

Załączniki:
ogloszenie_2.pdf368 KB
artykuł nr 89

OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j),

W związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów nr 54/2020 z dnia 09-06-2020r. drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2020r. zostały złożone 2 oferty, które otrzymały dofinansowanie.

 

Rozstrzygnięcie w załączniku do publikacji.

Załączniki:
o_g_l_o_s_z_e_n_i_e.pdf366 KB
artykuł nr 90

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wysokości wskaźników zwiększających - I aktualizacja

 

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wysokości wskaźników zwiększających – I aktualizacja

 

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) Gmina Cieszanów ogłasza:

 

Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy (ustaloną w oparciu o plan dochodów i wydatków wg stanu na 31.05.2020 r.)

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota dotacji (w zł)

 

 

przedszkola

8 696,99– roczna

724,75– miesięczna

 

 

 

Statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ustaloną na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2019 r.)

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Statystyczna liczba dzieci/uczniów/ wychowanków ogółem

w tym:

Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

dzieci/uczniowie bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

dzieci/uczniowie niepełnosprawni

1.

przedszkola

20

20

0

0

0

 

 

 

Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Lp.

Typ szkoły

Wysokość wskaźnika zwiększającego

1.

szkoły podstawowe

1,177