artykuł nr 71

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-23/20
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Postanowienie opiniujące pozytywne realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów”.
Przedsięwzięcie obejmuje teren w granicach Gminy Narol zgodnie z KIP.
3.
Znak sprawy
ROŚ.6220.9.2020
4.
Data wydania
10.07.2020 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Burmistrz Miasta i Gminy Narol
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, której pełnomocnikiem jest Pan Krzysztof Olszewski ENPROM Sp. z o. o.,
ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa.
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-3/20
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4
Tel. (016) 632 86 79
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
 
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-3/20, P-12/20, P-13/20, P-14/20, P-15/20, P-16/20, P-17/20, P-18/20,
P-19/20, P-20/20, P-21/20
12.
Uwagi
 
 
* Niepotrzebne skreślić
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 16.07.2020 r.
 
artykuł nr 72

Karta informacyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-22/20
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 2”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: Obręb Dachnów: 1300/18,1300/22, 1300/23, 2817, 1300/2.
3.
Znak sprawy
PSNZ.465.1-25/20
4.
Data wydania
18.06.2020 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
PV Sol 6 Sp. z o. o. ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-4/20
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4
Tel. (016) 632 86 79
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
 
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-4/20,
12.
Uwagi
 
 
* Niepotrzebne skreślić
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 8.07.2020 r.
 
artykuł nr 73

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 72/2020

artykuł nr 74

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Załączniki:
skan dokumentu357 KB
artykuł nr 75

Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji środowiskowej

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 9.07.2020 r.

  GPiMK. 6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Nowe Sioło-Dachnów w km  0+100 – 3+575”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 9.07.2020 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.2020 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Nowe Sioło-Dachnów w km  0+100 – 3+575”.

W dniach od 10.07.2020 r. do 10.08.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 4, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.04.2020 r. znak: WOOŚ.4220.9.7.2020.AH.4, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 2.04.2020 r. znak: PSNZ.465.1-10/20 oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 31.03.2020 r. znak: RZ.ZZŚ.4.435.88.2020.MZ.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Nowe Sioło, Cieszanów, Dachnów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny