artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 05.01.2021 r.

GPiMK. 6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 05.01.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 05.01.2021 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.6.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej  w miejscowości Niemstów na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.295.2020  z dnia 30.11.2020 r. umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemstów” na działce nr ewid. 715/2 położonej  
w miejscowości Niemstów o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych dr.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.125.2020 z dnia 04.12.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej w miejscowości Niemstów

- przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka
nr ewid. 715/2 w miejscowości Niemstów) linią kablową oświetlenia ulicznego wykonać metodą przewiertu
w rurze ochronnej,

- słupy oświetleniowe usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka nr ewid. 715/2 w miejscowości Niemstów) w odległości 1,00 m od granicy działki pasa drogowego w/w drogi.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.6.2020 z dnia 05.01.2021  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

Cieszanów, dnia 05.01.2021 r.

GPiMK. 6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 05.01.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 05.01.2021 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.6.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej  
w miejscowości Niemstów na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.295.2020  z dnia 30.11.2020 r. umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemstów” na działce nr ewid. 715/2 położonej  w miejscowości Niemstów
o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych dr.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.125.2020 z dnia 04.12.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej w miejscowości Niemstów

przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka
nr ewid.  715/2 w miejscowości Niemstów) linią kablową oświetlenia ulicznego wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej,

słupy oświetleniowe usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka nr ewid. 715/2 w miejscowości Niemstów) w odległości 1,00 m od granicy działki pasa drogowego w/w drogi.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.6.2020 z dnia
05.01.2021  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

  Cieszanów, dnia 05.01.2021 r.

GPiMK. 6733.7.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 05.01.2021 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa energetycznej linii kablowej od stacji transformatorowej „Kowalówka 2” do słupa nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 do budynku cerkwi w miejscowości Kowalówka, gmina Cieszanów na działkach o numerach ewidencyjnych: 1087, 1088, 1089, 1091/6, 1091/7 położonych w miejscowości Kowalówka” na rzecz PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Skowron zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Starosta Lubaczowski – postanowienie znak: R. 6123.303.2020 z dnia 17.12.2020 r. 

a) umarzające w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa
2 nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn  2x25 mm2 do budynku cerkwi na działce nr ewid. 1088 położonej w miejscowości Kowalówka o oznaczonych użytkach
i konturach klasyfikacyjnych Bi, z uzasadnieniem że zgodnie z treścią §68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) grunty oznaczone jako Bi nie są zaliczane do użytków rolnych,

b) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 do budynku cerkwi na działkach nr ewid. 1087, 1089, 1091/6, 1091/7 położonych w miejscowości Kowalówka o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych PsIV, ŁIV,
Wsr-ŁIV, PsV, z uzasadnieniem że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust.2, art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczy gruntów srtanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I,II,III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
a także gruntów o których mowa  w art. 2 ust.1 pkt.2-10.

2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowienie znak: PZDW-RDW-IIIa-6201cp/16/20 z dnia 18.12.2020 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25 mm2 do budynku cerkwi na działkach nr ewid. 1087, 1088, 1089, 1091/6, 1091/7 położonych w miejscowości Kowalówka w ciągu drogi wojewódzkiej NR 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec zgodnie z załącznikiem graficznym projektu decyzji,

b) komunikacji – dojazd do terenu inwestycji z drogi wojewódzkiej nr 867.

3. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – postanowienie AZP-II.5151.188.2020.PT z dnia
17.12.2020 r.  uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa nN
nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 do budynku cerkwi na działkach nr ewid. 1087, 1089, 1091/6, 1091/7 położnych w miejscowości Kowalówka,
z uzasadnieniem że przedmiotowa inwestycja przewidziana jest częściowo na działce nr ewid. 1088
w miejscowości Kowalówka, objętej ścisła ochrona konserwatorska na podstawie wypisu do rejestru zabytków pod nr A-242 cerkwi w Kowalówce wraz z wyposażeniem i starodrzewem w granicach ogrodzenia. 

4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku
z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust.1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)
nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 1087, 1088, 1089, 1091/6, 1091/7 w obrębie geodezyjnym Kowalówka  położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 04.01.2021 r.

GPiMK. 6733.5.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 04.01.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04.01.2021 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.5.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi na fundamentach betonowych i zasilanymi kablami podziemnymi” na działkach nr ewid.: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Kowalówka) oraz na działkach nr ewid. 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków) na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowieniem znak: RZ.ZPU.4.522.1307m.2020.ID z dnia 30.11.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z uzasadnieniem że trasa planowanej inwestycji na działce nr ewid. 125 koliduje z urządzeniem melioracji wodnych: rowem oznaczonym w ewidencji jako R-Nr-2. W związku z powyższym, Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzenia – w przypadku jego uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego celem zapewnienia swobodnego przepływu wód. Takiego zapisu dokonano w pkt. 5 ppkt. 3
w/w decyzji.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.286.2020  z dnia 24.11.2020 r.:

a) umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi na fundamentach betonowych i zasilanymi kablami podziemnymi” na działkach nr ewid. cz. dz. 220, cz. dz. 219/4, cz. dz. 117/1, 109, 245, 631/2, 97 położonych w miejscowości Doliny (obręb Kowalówka) oraz na działkach nr ewid. 129, 325 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków)
o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych dr, Bi, B, Ls, z uzasadnieniem, że zgodnie z treścią § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034), grunty oznaczone jako dr, B, Ls, Bi nie są zaliczane
do użytków rolnych,

b) uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi na fundamentach betonowych i zasilanymi kablami podziemnymi” na działkach nr ewid. cz. dz. 220, 219/3, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 118, cz. dz. 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Kowalówka) oraz na działkach nr ewid. 128, 324, 326, 327, 328 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków)  o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych: RIVa, Br-PsIV, PsV, Br-PsV, RIV, Br-RVI, ŁV, Lzr-PsV, Br-RIVa z uzasadnieniem,
że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust.2, art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczy gruntów stanowiących użytki rolne wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów o których mowa
art. 2 ust.1 pkt. 2-10.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.123.2020 z dnia 02.12.2020r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi
na fundamentach betonowych zasilanymi kablami podziemnymi na działkach nr ewid.: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97 położonych w obrębie Kowalówka, nr ewid: 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328 położonych w obrębie Żuków – przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1634R Granica województwa-Huta Różaniecka-Żuków (działka nr ewid. 97 obręb Kowalówka) linią kablową oświetlenia ulicznego wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej. 

4. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293
z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust.1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)
nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków) mieszczących się
w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.5.2020 z dnia 04.01.2021  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające
to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 29.12.2020 r.

GPiMK.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 29.12.2020 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 21.12.2020 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego rowu otwartego” na działkach nr ewid. 2829, 2990, 2820 położonych w miejscowości Dachnów” .

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca interesantów „Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie”

1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311076. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Janusz Warcaba, pisząc na adres: iod@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311118

2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Podstawą przetwarzania są ustawy i rozporządzenia.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania,
jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego petenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wyłożeniu - ponowne cmentarz w Nowym Siole

Cieszanów, dnia 21.12.2020 r.
GPiMK. 6722.1.2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”

   

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr IV/42/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XIV/114/2019 z dnia 27.09.2019 r.

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA  W NOWYM SIOLE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu  w dniach od 04.01.2021 r. do 12.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1,  37-611 Cieszanów oraz udostępnione na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE” odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, sala nr 3 w dniu 29.01.2021 r., godz. 9:00 - 10:00.

Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej), z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021r.  

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021r .  

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37 – 611 Cieszanów.
  W prawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e–mail: iod@cieszanow.pl, tel. pod numerem: 16 6311118, pisemnie na adres Urzędu.
  Urząd Miasta i Gminy Cieszanów będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca
  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

  W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:

  dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
  sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.

Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@cieszanow.pl,
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 

Załączniki:
Projekt MPZP169 KB
Rysunek MPZPMB
Prognoza11 MB
Uwaga do planu37 KB