artykuł nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w debacie nad...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszanów za 2023 ro
artykuł nr 2

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O...

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CIESZANÓW ZA ROK 2023
artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Cieszanów za rok 2023

Raport o stanie Gminy Cieszanów za rok 2023
artykuł nr 4

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O...

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CIESZANÓW ZA ROK 2022 Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawia Radzie Miejskiej w Cieszanowie raport o stanie Gminy Cieszanów za rok 2022. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
artykuł nr 5

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW ZA ROK 2021

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA
I GMINY CIESZANÓW ZA ROK 2021


 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawia Radzie Miejskiej
w Cieszanowie  raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2021. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Zgodnie z art. 28 aa ust 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów odbędzie się
23 czerwca 2022 r. o godz.12:00.

W  związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 w biurze Rady Miejskiej w Cieszanowie lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w biurze Rady Miejskiej
w Cieszanowie.