artykuł nr 1

konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny od 02.11.2022 r. do 14.11.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Z DNIA 26.10.2022 R.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny

 

Działając na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr LVI/425/2022 z dnia 30 września 2022 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami:

 1. Dąbrówki w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka „przysiółek wsi Gorajec”
  na Dąbrówka „wieś”,
 2. Dolin w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Doliny „przysiółek wsi Kowalówka” na Doliny „wieś”.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają mieszkańcy Dąbrówki oraz Dolin, posiadający w okresie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze. 

§3. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dąbrówki i Dolin
w sprawie o której mowa w §1:

 1. konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 02.11.2022 r. do 14.11.2022 r.,
 2. ankieta stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia zostanie skierowana do mieszkańców Dąbrówki (załącznik nr 1), Dolin (załącznik nr 2).

§4. Ankieta zostanie udostępniona na:

 1. stronie internetowej Urzędu Miasta i  Gminy Cieszanów  - www.cieszanow.pl,
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
 3. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w dniach i godzinach urzędowania,
 4. u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Doliny.

§5. Wypełnione ankiety należy złożyć w okresie trwania konsultacji:

 1. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów , w dniach i godzinach urzędowania,
 2. u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Dolin,
 3. przesłać skan ankiety na adres: sekretariat@cieszanow.pl,
 4. przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

§6. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i przekłada Radzie Miejskiej w Cieszanowie po zakończeniu konsultacji.

§7. Prezentacja wyników konsultacji nastąpi w terminie 5 dni od daty ich zakończenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Cieszanów.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów - „ul. Zbożowa” - od 06.03.2020 do 13.03.2020

Załącznik Nr 2

 

/Projekt/

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w CIESZANOWIE

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska w Cieszanowie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę „ul. Zbożowa” ulicy bez nazwy położonej w miejscowości Cieszanów
w ciągu drogi gminnej (działki nr ewid.: 2085, 2001, 4280/2, 4820/3).

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy o której mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR ……/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia ……………………. r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy
ulicy położonej w miejscowości Cieszanów - „ul. Zbożowa”

 

 

Działając na podstawie art. 5a, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz UchwałyNr XX/155/2020
z dnia 28 styczna 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
4 lutego 2020 r. poz.679) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza, co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów w ciągu drogi gminnej (działki nr ewid. 2085, 2001, 4280/2, 4280/3 nazwę „ul. Zbożowa”.

§2. Konsultacje odbędą się w terminie od 06.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

§3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii za pomocą formularza ankietowego poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wyłożenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój nr 16:

 1. treści projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy,
 2. formularza ankietowego.

2.  W celu zgłoszenia uwag do projektu uchwały należy wypełnić formularz ankietowy i złożyć go
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl w terminie do 13.03.2020 r.

§4. Projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym oraz formularz ankietowy stanowią odpowiedni załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i przekłada Radzie Miejskiej w Cieszanowie.

2. O przyjęciu uwag, wniosków i opinii decyduje Rada Miejska w Cieszanowie.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

Formularz ankietowy

 

w sprawie konsultacji społecznych do projektu uchwały

dotyczącej nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów - „ul. Zbożowa"

 

 

Czy jesteś za przyjęciem projektu uchwały (zaznacz odpowiednią odpowiedź)

 

 • TAK

 

 • NIE

 

artykuł nr 3

Zbiorcze wyniki konsultacji w sprawie powołania Rady Kultury

Zbiorcze wyniki konsultacji w sprawie powołania Rady Kultury

 

W dniach od 12.02.2020 r. do 21.02.2020 r. na terenie Miasta i Gminy Cieszanów przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie powołania Rady Kultury, która będzie organem doradczym i opiniodawczym Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w zakresie realizowanych przez miasto i gminę zadań dotyczących kultury.

 

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety, która była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Ankiet w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu złożono w liczbie 19; w tym 17 było za powołaniem Rady Kultury, a 2 było przeciw powołaniu Rady Kultury.

 

Załączniki:
Skan dokumentu188 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 11.02.2020 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących powołania Rady Kultury przy Burmistrzu Miasta i Gminy Cieszanów

ZARZĄDZENIE NR 19/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia 11 lutego 2020 r.

 

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania Rady Kultury przy Burmistrzu Miasta i Gminy Cieszanów

 

Działając na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/141/2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania Rady Kultury(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz.328)Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza,co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie powołania Rady Kultury.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 12.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w formie ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ankieta dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów www.bip.cieszanow.akcessnet.netlub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 4. Ankietę w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@cieszanow.pl w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

§ 5. 1. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz i przedkłada Radzie Miejskiej.

2. O przyjęciu uwag, wniosków i opinii mieszkańców decyduje Rada Miejska.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

FORMULARZ ANKIETY DO KONSULTACJI

 

Czy jest Pan/Pani za powołaniem Rady Kultury, która będzie organem doradczym
i opiniodawczym Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w zakresie realizowanych przez miasto i gminę zadań dotyczących kultury?

 

 

  TAK

 

  NIE

 

INFORMACJA

Głosować można tylko na jedną z opcji, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony. Postawienie znaku „x” w kratce obok dwóch opcji albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@cieszanow.pl

 

Formularz ankiety do pobrania i wydrukowanie w załącznikach poniżej.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z konsultacji społecznych: "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

"ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM"

Cztery kalendarze cztery kultury, cztery pokolenia

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w trybie Zarządzenia  NR 131/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 22 listopada 2019 r. w terminie od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 16 grudnia 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm./, § 5 ust. 2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr III/34/2018 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XVI/123/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji programowo przestrzennej dotyczącej projektu: "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia

 

 1. Przedmiotem konsultacji było zaopiniowanie zaproponowanych przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Cieszanów działań poprawiających zarządzanie dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturowej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak też w zakresie infrastruktury kulturalnej,
  w tym:
 • zapoznanie się i ocena koncepcji programowych,
 • propozycja zmian i poddanie ocenie nowych koncepcji,
 • wspólne projektowanie.

 

 1. Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym.

 

Dnia 25 listopada wyłożono materiały dotyczące przedmiotu konsultacji  - koncepcję programowo - przestrzenną dla obiektów zaproponowanych do realizacji projektu

Koncepcja była dostępna:

 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w godzinach od 7.30 do 15.00,
 • w formie elektronicznej na stronach internetowych Gminy Cieszanów.

 

Wnioski, opinie i zapytania można było  dostarczyć za pomocą formularza konsultacyjnego:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w godzinach od 7.30 do 15.00
 • drogą elektroniczną na dres cieszanow@vp.pl Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

W ramach konsultacji zorganizowano dniu 05.12.2019 r. o godz. 17.00 otwarte spotkanie w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego w Cieszanowie (dawne kino).

Przedmiotem spotkania w ramach konsultacji społecznych był projekt "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia."

Projekt programu wraz z zaproszeniem do udziału w spotkaniu umieszczony został na: stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Podczas spotkania szczegółowo opisano zakres projektu, rozwiązania koncepcyjne oraz partnerstwa wynikające z szerokiego programu.

Przedstawiono koncepcje programowe dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz nowy sposób użytkowania.

 • Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła - Ogród symbolu
 • Budynek dawnej plebanii - Muzeum szat liturgicznych i malarstwa sakralnego dawnej Diecezji Lwowskiej
 • Synagoga - Wirtualne muzeum wspomnień
 • Cerkiew Grekokatolicka - Centrum edukacji, najstarszych pieśni pogranicza oraz monodii Polskiej
 • Zabytkowy park w Nowym Siole - Zaklęty ogród baśni

W czasie spotkania wpłynęły uwagi, dotyczące projektu "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia." Pytania które wpłynęły dotyczyły:

1. Planowanego kosztu inwestycji.

2. Czasu realizacji projektu.

3. Możliwości włączenia cmentarza parafialnego do projektu.

4. Możliwości włączenia budynku po spichlerzu do projektu.

5. Wyboru koncepcji wieży zegarowej poprzez głosownie.

6. Zagospodarowania sali na parterze budynku starej plebanii.

7. Parametrów wieży zegarowej.

8. Dalszego los dworku przy parku w Nowym Siole.

9. Okresu czasu na jaki przewidziany jest projekt.

10. Lokalizacji obiektu służącego przygotowaniu potraw czterech kultur

Wszelkie pytania uzyskały odpowiedzi.

Zgodnie z życzeniem interesariuszy na stronie internetowej Gminy Cieszanów wprowadzono możliwość głosowania na wieżę zegarową

Zgodnie z sugestiami interesariuszy zdegradowany amfiteatr z zapleczem technicznym przeznaczono na Studio kuchenne czterech kultur. Przygotowywane potrawy w studiu kuchennym oraz zmagania kucharzy będzie można oglądać w amfiteatrze na scenie i telebimach. Powyższe działanie zapewni aktywne uczestnictwo w tworzeniu tradycyjnej kuchni wszystkich uczestników

Wszystkie pytania i opinie  w miarę możliwości zostaną uwzględnione na etapie opracowywania dokumentacji technicznej projekt

 

Podsumowując przeprowadzone konsultacje należy dostrzec duże zainteresowanie projektem - odwiedzin na stronie BIP odnotowano 733.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również ankieta w której  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zwrócił się z prośbą o wybranie do realizacji jednego z dwóch projektów zegara, który będzie ustawiony w centralnej części cieszanowskiego parku.

W ankiecie oddano 41 głosów. Wybrano zaś większością wariant 1 o konstrukcji metalowej (27 głosów).

Nie zgłoszono uwag na formularzach konsultacyjnych.

 

 

Protokołował: Protokół zatwierdził:

  Z-ca Burmistrza   Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów   Miasta i Gminy Cieszanów

  Andrzej Szymanowski   Zdzisław Zadworny