artykuł nr 1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  CIESZANÓW

 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”


Burmistrz Cieszanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy Cieszanów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Cieszanów. Konsultacje odbędą się od dnia 15.05.2024 r. do 20 czerwca 2024 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

- pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  
www.cieszanow.pl,  a także www.bip.cieszanow.akcessnet.net,

- w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów, pokój nr 14.

Wypełniony formularz konsultacji należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów) na adres: Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl,

3) osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów pokój nr 14

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, w sali na piętrze w dniu 28.05.2024 r.
o godz. 16.00.

Uwagi i opinie złożone po upływie 20.06.2024r. po godzinie 15:00 pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

Cieszanów, dnia 14.05.2024 r.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 4

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022-2030

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.):

Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag w dniach 27.02.2024 r. do 18.03.2024 r. Dokumenty wyłożone będą do wglądu od dnia 27.02.2024 r.:

  1. w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój, al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój; Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1,
    37-610 Narol oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611Cieszanów,
  2.  w wersji elektronicznej na stronie internetowej Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska" (ziemialubaczowska.org).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach 27.02.2024 r. do 18.03.2024 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

Przewodniczący Zarządu Związku

Wiesław Kapel

 

Link do poniższych załączników: 

https://ziemialubaczowska.org/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-dokumentu/

Załączniki:

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.
  2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.
  3. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 (Projekt 2.0)
artykuł nr 5

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  CIESZANÓW

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”

Burmistrz Cieszanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy Cieszanów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Cieszanów. Konsultacje odbędą się od dnia 20.02.2024 r.
do 27 marca 2024 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

- pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  
www.cieszanow.pl,  a także www.bip.cieszanow.akcessnet.net,

- w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów, pokój nr 14.

Wypełniony formularz konsultacji należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 marca 2024 r. do godz. 1500.

1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów) na adres: Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl,

3) osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów pokój nr 14

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, w sali na piętrze w dniu 14.03.2024 r. o godz. 1600.

Uwagi i opinie złożone po upływie 27.03.2024r. po godzinie 1500 pozostaną bez rozpatrzenia. 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

Cieszanów, dnia 20.02.2024 r.