artykuł nr 1

Klauzula informacyjna ogólna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Władyka. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail: iodo@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 668 403 811.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji umów, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust 1 lit. b RODO
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. Odbiorcy Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Cieszanów.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są? nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już? niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą?, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są? niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe musza? być? usunięte w celu wywiązania się? z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.