artykuł nr 1

Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

obrazek
artykuł nr 2

Cieszanów, dnia 20 grudnia 2018 r.

O.0012.3.2.2018

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

1.   Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.

2.   Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 rok.

3.   Sprawy różne.

 

 

artykuł nr 3

 

 

Cieszanów, dnia 19.12.2018 r.

O.0002.2.2018

 

   

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 28 grudnia (piątek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

III SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

I.   Sprawy organizacyjne:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

  II.   Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 III.   Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 IV.   Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1)   w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

2)   w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska",

3)   w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

4)   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

5)   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -– opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

6)   w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

7)   w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/49/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

8)   w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowieopinia Komisji Budżetowej,

9)   w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 – 2026 – opinia Komisji Budżetowej,

10)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

  V.   Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

8.   Głosowanie uchwały budżetowej.

 VI.   Interpelacje i zapytania radnych.

VII.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII.   Wolne wnioski i informacje.

 IX.   Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

 

 

artykuł nr 4

B u r m i s t r z

 

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 18.12.2018 r.

 

  GPiMK. 6220.7.2018

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
w związku z wnioskiem
RESOVA United Group sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów
z dnia  20.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni  fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do
1 MW” w Niemstowie

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

W dniu 18.12.2018 r. wydane zostało z urzędu postanowienie znak: GPiMK. 6220.7.2018 o sprostowaniu oczywistej omyłki w związku z wydaną decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni  fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW” w Niemstowie.

W dniach od 18.12.2018 r. do 17.01.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 17, w godz. 7.00 do 15.00
istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w postanowienia.

  Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta   i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Niemstów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy     w Cieszanowie.

 

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

 

  mgr Zdzisław Zadworny

   

 

 

artykuł nr 5

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-11/18

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni  fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW” w Niemstowie.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.7.2018

4.

Data wydania

18.12.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

RESOVA United Group sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów

Regon: 380721417

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr 4,

tel. 0-16  6328679

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 7 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/18,  P-3/18, P-4/18, P-8/18, P-9/18, D-10/18

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 18.12.2018 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego