artykuł nr 1

 

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Rejestr uchwał Rady Miejskiej prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi biura Rady i oświaty, pokój nr 3, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8681, fax. (016) 631 1440. Uchwały w wersji elektronicznej są dostępne również na stronie internetowej: cieszanow.eu  /w zakładce BIP/
 1. Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie - prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi biura Rady i oświaty, pokój nr 3, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8681, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr interpelacji i wniosków radnych - prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi biura Rady i oświaty, pokój nr 3, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8681, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr skarg rozpatrywanych przez Radę - prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi biura Rady i oświaty, pokój nr 3, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8681, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi biura Rady i oświaty, pokój nr 3, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8681, fax. (016) 631 1440.

6. Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Rejestr Zarządzeń Burmistrza prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi sekretariatu, pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440

 1. Rejestr komunikatów zamieszczanych na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów – rejestr prowadzony jest w formie zeszytowej na stanowisku ds. obsługi sekretariatu, pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440
 1. Katalog kart usług/formularzy – dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie,  pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr zażaleń i skarg – rejestr prowadzony jest w przez pracownika ds. obsługi sekretariatu, pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr odwołań od decyzji - rejestr prowadzony jest w przez pracownika ds. obsługi sekretariatu, pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej - rejestr prowadzony jest przez pracownika ds. obsługi sekretariatu, pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr szkoleń pracowników – prowadzony jest na stanowisku pracy ds. obsługi sekretariatu, ds. kadr w formie zeszytowej, jest to rejestr do użytku wewnętrznego.
 1. Dziennik korespondencji – prowadzony jest w formie elektronicznej na stanowisku ds. urzędowej korespondencji wychodzącej i kolportażu poczty na terenie miasta  i gminy Cieszanów, pok. nr 2, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8687, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja działalności gospodarczej Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest odręcznie i jest udostępniana na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i archiwum pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8668, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja obiektów noclegowych Ewidencja obiektów noclegowych prowadzona jest odręcznie i jest udostępniana na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i archiwum pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8668, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja ludności  Ewidencja ludności prowadzona jest na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i archiwum pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8668, fax. (016) 631 1440 Udostępniana jest na pisemny wniosek osoby, której dotyczy oraz na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu bądź osoby fizycznej.
 
 1. Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych prowadzony jest na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej  i archiwum pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8668, fax. (016) 631 1440 Udostępniany jest na pisemny wniosek osoby, której dotyczy oraz na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu bądź osoby fizycznej.
 
 1. Rejestr wyborców Rejestr wyborców prowadzony jest na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i archiwum pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8668, fax. (016) 631 1440 Udostępniany jest na pisemny wniosek osoby, której dotyczy oraz na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu.
 1. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzony jest na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i archiwum pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8668, fax. (016) 631 1440 Udostępniany jest na pisemny uzasadniony wniosek.
 1. Rejestr Instytucji Kultury – Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest odręcznie i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi sekretariatu, pokój nr 19, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1076, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr przedpoborowych i poborowych - Rejestr przedpoborowych i poborowych – prowadzony jest odręcznie na stanowisku pracy ds. , obrony cywilnej, wojskowości, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej, pokój nr 12, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 6311 8670, fax. (016) 631 1440. Udostępniany jest na pisemny wniosek osoby, której dotyczy oraz uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Księgi stanu cywilnego – księgi stanu cywilnego prowadzone są metodą odręczną. Dane osobowe chronione są ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępniane są na wniosek zainteresowanych oraz na uzasadniony interes prawny wskazany we wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój nr 5, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8683, tel. (016) 631 1440
 1. Rejestr faktur – rejestr faktur prowadzony jest elektronicznie na stanowisku ds.płac, pok. nr 11, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8672, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja środków trwałych – ewidencja środków trwałychprowadzona jest odręcznie na stanowisku pracy – kasjer, pokój nr 13, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8676, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja wydanych upomnień z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego – Ewidencja wydanych upomnień z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego prowadzona jest metodą elektroniczną na stanowisku ds. księgowości podatkowej, pok. nr 14, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8662, fax. (016) 631 1440. Do użytku wewnętrznego.
 1. Rejestr wydanych upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych – rejestr wydanych upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych prowadzona jest metodą elektroniczną na stanowisku ds. opłat za odpady komunalne, pok. nr 4, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8678, fax. (016) 631 1440. Do użytku wewnętrznego.
 1. Ewidencja tytułów wykonawczych – podatki – wystawionych na osoby zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalenia lub określenia i pobierania, prowadzona jest metodą elektroniczną na stanowisku ds. księgowości podatkowej – do użytku wewnętrznego, pok. nr 14, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8662, fax. (016) 631 1440.
 1. Ewidencja tytułów wykonawczych – odpady komunalne – wystawionych na osoby zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalenia lub określenia i pobierania, prowadzona jest metodą elektroniczną na stanowisku ds. opłat za odpady komunalne – do użytku wewnętrznego, pok. nr 4, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8678, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości – rejestr objęty tajemnicą skarbową – dostęp w myśl ustawy o finansach publicznych, prowadzony jest elektronicznie na stanowisku ds. księgowości podatkowej, pok. nr 14, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8662, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych – rejestr objęty tajemnicą skarbową – dostęp w myśl ustawy o finansach publicznych, prowadzony jest elektronicznie na stanowisku ds. wymiaru podatkowego pok. nr 14, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016) 632 8662, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rejestr branżowy prowadzony odręcznie na stanowisku ds. wymiaru podatkowego i zwrotu podatku akcyzowego, pok. nr 14 – rejestr do użytku wewnętrznego.
 1. Rejestr umów - Rejestr umów prowadzony jest i udostępniany na stanowisku pracy ds. zamówień publicznych pokój nr 20, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1118, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr zamówień publicznych i odwołań – prowadzony jest i udostępniany przez pracownika ds. zamówień publicznych, pokój nr 20, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)631 1118, fax. (016) 631 1440.
 1. Rejestr umów dzierżawnych - Rejestr umów dzierżawnychprowadzony jest odręcznie na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym, pok. nr 17, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8679, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr wieczystych użytkowników - Rejestr wieczystych użytkowników prowadzony jest odręcznie na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym, pok. nr 17, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8679, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony jest odręcznie na stanowisku Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 16 Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8671, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzony jest odręcznie na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej pok. nr 16 Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8671, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr decyzji i postanowień o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rejestr decyzji i postanowień o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzony jest odręcznie na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej pok. nr 16 Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8671, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - rejestr raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko prowadzony jest odręcznie na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, pok. nr 16 Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8671, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr usterek uszkodzeń i napraw – prowadzony jest odręcznie  przezpracownika ds. administracyjnej obsługi urzędu – rejestr do użytku wewnętrznego.
 1. Rejestr urządzeń pomiarowych - prowadzony jest odręcznie  przezpracownika ds. administracyjnej obsługi urzędu – rejestr do użytku wewnętrznego.
 1. Gminna ewidencja zabytków – prowadzona jest w formie elektronicznej i udostępniana  na stanowisku ds. energetyki i zabytków, oraz ds. administrowania kotłowniami komunalno-gazowymi, pok. nr 17, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8679, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja miejsc pamięci narodowej - prowadzona jest w formie papierowej i udostępniana na stanowisku ds. energetyki i zabytków, oraz ds. administrowania kotłowniami komunalno-gazowymi, pok. nr 17, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8679, fax. (016) 631 1440
 1. Ewidencja cmentarzy (zabytkowych) - prowadzona jest w formie papierowej  i udostępniana na stanowisku ds. energetyki i zabytków, oraz ds. administrowania kotłowniami komunalno-gazowymi, pok. nr 17, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. (016)632 8679, fax. (016) 631 1440
 1. Rejestr faktur dotyczący płatności za czynsz użytkowy, energię elektryczną, energię cieplną, za gaz - prowadzony jest odręcznie i elektronicznie – rejestr do użytku wewnętrznego.
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
 
W zasobach archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie znajdują się następujące dokumenty:
 
- dokumentacja poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy
- akta osobowe
- karty wynagrodzeń pracowników
- listy płac pracowników
 
Zarządzeniem Nr 4/2006  Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 20.12.2006 r. wprowadzona została „Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów”
 
 
Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, zgodnie z art. 8, ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępniane są w tutejszym urzędzie na wniosek.