artykuł nr 1

KONTROLE WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW W LATACH 2006, 2007, 2008

 

Zarządzeniem Nr 6a/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 13 stycznia 2006 wprowadzony został do stosowania Regulamin Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Zarządzeniem Nr 6B/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów  z dnia 18 stycznia 2006 r. zatwierdzony został Harmonogram Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie na rok 2006.

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ZREALIZOWANE W 2006 r.

 

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data

Kontroli

Rodzaj kontroli

Zakres zagadnień objętych kontrolą

Komórka organizacyjna dysponująca dokumentacją z kontroli

Zakres

dostępności

dokumentacji

kontroli

1.  

 

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Cieszanów

14.07.2006 – 31.07.2006

Kompleksowa

Całokształt działalności:

- unormowania wewnętrzne

- gospodarka finansowa

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2.  

Biuro Rady Miejskiej

30.09.2006 -05.10.2006

Problemowa

Prawidłowość prowadzenia zbiorów aktów prawa miejscowego za rok 2005

Obsługa prawno-kancelaryjna, organizacyjna i techniczna Rady Miejskiej w Cieszanowie oraz jej Komisji,

Nadawanie biegu wnioskom organów samorządu Mieszkańców

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.  

Referat Finansowy

06.06.2006

Problemowa

Gospodarka kasowa kontrola prowadzenia dokumentacji w zakresie dochodów i wydatków UMiG

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.  

Ref. Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

20-23.11.2006

Problemowa

Inwestycje rozpoczęte

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.  

Referat Finansowy

nie była przeprowadzona ze względu na odbywającą się w tym samym terminie kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej

Problemowa

Kontrola dokumentacji i prawidłowości rozliczenia należności z umów zleceń

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

 

Zarządzeniem Nr 4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 15 stycznia 2007 r. zatwierdzony został Harmonogram Kontroli Wewnętrznej na 2007 r.

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW ZREALIZOWANE W 2007 r.

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data

Kontroli

Rodzaj kontroli

Zakres zagadnień objętych kontrolą

Komórka organizacyjna dysponująca dokumentacją z kontroli

Zakres

dostępności

dokumentacji

kontroli

1.  

 

Referat Finansowy – stanowisko ds. księgowości

26.02-28.02.2007

problemowa

- rejestr faktur

- kartoteki materiałowe

- książki inwentarzowe

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2.  

Referat Finansowy – kasjer

06.03.2007

problemowa

- stan gotówki w kasie

- kompletność dokumentacji w zakresie przyjmowanych w kasie dochodów i realizowanych wydatków

- przestrzeganie wymogu wypłaty gotówki z kasy jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających wymogi określone w ustawie o rachunkowości

- prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.  

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  - stanowisko ds. zamówień publicznych

07.05.2007-11.05.2007

kompleksowa

- prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (przygotowywanie materiałów przetargowych, ogłaszanie przetargów, postępowanie po ogłoszeniu przetargu, przetarg, przygotowywanie umów dla wykonawców),

- prowadzenie rejestru zleceń i umów o zamówieniach publicznych

 

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.  

Ref. Organizacyjny – stanowisko ds. obsługi sekretariatu

26.06-29.06.2007

problemowa

- ewidencja decyzji i zarządzeń Burmistrza

- ewidencja korespondencji,

- ewidencja wyjść pracowniczych w godzinach pracy w celach prywatnych i służbowych

- rejestr delegacji służbowych

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr wywieszania ogłoszeń i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.  

Ref. Organizacyjny – stanowisko ds. obsługi samorządowego serwisu informacyjnego

04.07- 11.07.2007

problemowa

- prowadzenie i aktualizacja samorządowego serwisu informacyjnego oraz strony internetowej miasta i gminy Cieszanów,

- publikowanie aktów prawnych wydawanych przez radę oraz burmistrza, a także protokołów z posiedzeń rady i komisji rady w Biuletynie Informacji Publicznej

- redagowanie materiałów promujących gminę Cieszanów oraz miasta partnerskie

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6.  

Ref. Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego –

stanowisko ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego

08.08.2007-10.08.2007

problemowa

- prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

- przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

7.  

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego -stanowisko ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego

10.12.2007-17.12.2007

problemowa

- przygotowanie dokumentacji prawnej do sprzedaży mienia komunalnego

- przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

- wydawanie decyzji na podział i rozgraniczenie nieruchomości

-ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania

- naliczanie należności związanych z prawem wieczystego użytkowania i dzierżawą mienia komunalnego

- dokumentacja zamiany i nabywania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy

- komunalizacja mienia

- wydawanie decyzji na ustanowienie trwałego zarządu

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY CIESZANÓW  ZREALIZOWANE W 2007 r.

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data

Kontroli

Rodzaj kontroli

Zakres zagadnień objętych kontrolą

Komórka organizacyjna dysponująca dokumentacją z kontroli

Zakres

dostępności

dokumentacji

kontroli

1.  

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

01.08-10.08.2007r.

problemowa

- prawne unormowania wewnętrzne

- kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w wysokości co najmniej 5% wydatków jednostki w 2007 r.

- zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z urządzeniami księgowymi

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

03.08.2007-08.08.2007

kompleksowa

Gospodarka finansowa Zakładu od dn. 01.stycznia 2007 do chwili wydania zarządzenia

Sekretarz, pok. nr 18

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

22.08.2007-24.08.2007

kompleksowa -rekontrola

Gospodarka finansowa Zakładu od dn. 01.stycznia 2007 do chwili wydania zarządzenia

Sekretarz, pok. nr 18

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.  

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

25.09.2007-05.10.2007

kompleksowa

- kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w wysokości co najmniej 5% wydatków jednostki,

- prawne unormowania wewnętrzne,

- gospodarka finansowa (księgi rachunkowe, księgi pomocnicze, dowody księgowe, inne instrumenty finansowe powodujące zmiany w aktywach i pasywach jednostki)

- teczki akt osobowych

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.  

Zakład Obsługi Gminy

10.12-19.12.2007

problemowa

- prawne unormowania wewnętrzne

-kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w wysokości co najmniej 5% wydatków jednostki w 2007 r.

- zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z urządzeniami księgowymi

- gospodarka finansowa

- egzekucja należności z tyt. czynszu mieszkaniowego, użytkowego oraz usługi dostawy energii cieplnej odbiorcom zewnętrznym.

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 28 stycznia 2008 r. zatwierdzony został Harmonogram Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r.

 

Zarządzeniem Nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 28 stycznia 2008 r. zatwierdzony został Harmonogram Kontroli Wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 r.

 

 

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW ZREALIZOWANE W 2008 r.

 

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data

Kontroli

Rodzaj kontroli

Zakres zagadnień objętych kontrolą

Komórka organizacyjna dysponująca dokumentacją z kontroli

Zakres

dostępności

dokumentacji

kontroli

1.  

 

Referat Organizacyjny – stanowisko ds. ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych

22.04.-28.04.2008r.

problemowa

- prowadzenie rejestru stałych aktualnych i byłych mieszkańców w formie kart osobowych

prowadzenie rejestru numerowego wydawanych dokumentów

- przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość

-prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2.  

Referat Finansowy – kasjer

06.05.2008

problemowa

- stan gotówki w kasie

- kompletność dokumentacji w zakresie przyjmowanych w kasie dochodów i realizowanych wydatków

- przestrzeganie wymogu wypłaty gotówki z kasy jedynie na podstawie dowodów księgowych spełniających wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz Polityce Rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Nr1/A/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r.

-przestrzegania zasady przetrzymywania w kasie stanu gotówki do wysokości ustalonej innymi wewnętrznymi aktami prawnymi

- prawidłowość odprowadzania nadwyżki gotówki z kasy do banku

- terminowość sporządzania raportów kasowych

- prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.  

Referat Finansowy – stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i opłat z tytułu zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych

25.06.-30.06.2008r.

problemowa

1. Zwrot podatku akcyzowego

2. Opłaty z tytułu zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych:

- prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości, od których gmina przejęła obowiązek z zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, aktualizacja bazy danych,

- informowania mieszkańców o terminach i opłatach w /w zakresie,

- kontrola przestrzegania terminów płatności przez płatników,

- egzekucja należności – podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia egzekucji – wystosowywanie upomnień i tytułów wykonawczych

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.  

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego – stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg

31.07.-08.08.2008

problemowa

- prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

- prowadzenie rejestru zleceń  umów o zamówieniach publicznych

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.  

Referat Finansowy – stanowisko ds. płac

18.08.-22.08.2008

problemowa

- prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń tzw. kartoteki zarobkowe

- dokumentację do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wypłacanych ze środków pracodawcy oraz zasiłków wypłacanych ze środków ZUS

- zgodność wysokości naliczonego wynagrodzenia na listach płac z wysokością uposażenia wykazywanego w angażach

- wystawianie dla podatników imiennych informacji o uzyskanym przychodzie i pobranych zaliczkach

- wystawianie i terminowość przekazania rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY CIESZANÓW  ZREALIZOWANE W 2008 r.

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Data

Kontroli

Rodzaj kontroli

Zakres zagadnień objętych kontrolą

Komórka organizacyjna dysponująca dokumentacją z kontroli

Zakres

dostępności

dokumentacji

kontroli

1.  

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

19.08.-31.08.2008

problemowa

- prawne unormowania wewnętrzne

- kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w wysokości co najmniej 5% wydatków jednostki w 2007 r.

- zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z urządzeniami księgowymi

- zgodność prowadzenia ksiąg rachunkowych z prawnymi unormowaniami wewnętrznymi, dowody księgowe, urządzenia analityczne, inwentaryzacja składników aktywów i pasywów Jednostki

Referat Finansowy – Zastępca Skarbnika, pok. nr 11

Częściowo niejawna – Art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.