artykuł nr 1

Raport z Oceny Ofert

 

Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez  Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Komisja pracowała w składzie:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja w Komisji Konkursowej

1.

Stanisław Różycki

Stowarzyszenie- Ludowy Klub Sportowy „URSUS” Dachnów

Prezes

Przewodniczący

2.

Franciszek Brzyski

Centrum Handlowe „BRZYSKI”

Rada Gospodarcza
w Cieszanowie

Przedsiębiorca,

 

Przewodniczący

Członek

3.

Stefan Chomyszyn

Rada Miejska
w Cieszanowie

Radny

Członek

4.

Stanisława Hawryluk

Osoba fizyczna

Emetytowana nauczycielka

Członek

5.

Elżbieta Zarębska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cieszanowie

p.o. Kierownik

Sekretarz komisji

 

 

1.    

Nazwa Konkursu:

(nazwa nadana przez Zamawiającego)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej

 

 

2.    

Całkowity koszt szacunkowy:

do 30 000 zł

3.    

Określenie części zamówienia:

 

Część I: Organizacja różnych form edukacyjno-rozwojowych poprzez wskrzeszanie, podtrzymywanie oraz promocja obrzędów i tradycji ludowych w gminie.

 

Część II:  Alternatywne formy spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnorodnych  zajęciach i wyjazdach.

 

Część III: Organizacja różnych form aktywności służących integracji społeczności lokalnej.

 

 

4.    

Okres  realizacji usług:

Część I – od 17. 11.2008 r. do 31.12.2008 r.

 

Część II – od 17. 11.2008 r. do 31.12.2008 r.

 

Część III – od 17. 11.2008 r. do 31.12.2008 r.

 

5.    

Termin i miejsce publikacji Zaproszenia do składania ofert

 BIP Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – 24.10.2008 r.

Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów-24.10.2008 r.

Tablice informacyjne we wszystkich sołectwach i osiedlach na terenie gminy Cieszanów – 24.10.2008 r.

Imienne przesłanie zaproszenia do składania ofert wraz z dokumentami do wszystkich organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych oraz innych potencjalnych beneficjentów – od 24.10.2008 r. do 28.10.2008 r.

6.    

Termin na składanie ofert

do 12 listopada 2008 r., nie później niż do dnia otwarcia ofert w dniu 14 listopada 2008r. o godz. 800

7.    

Okres pracy komisji konkursowej

Od 14.11.2008 r. do 17.11.2008 r.

8.    

Liczba ofert nadesłanych w terminie (w podziale na części)

Łącznie złożono 1 ofertę, w tym

  • na część I – 1 oferta
  • na część II – 0 ofert
  • na część III – 0 ofert

 


 


Ocena ofert złożonych w ramach części I.

1.    

Usługodawcy,

 którzy złożyli oferty:

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

ul. Kościuszki 4

37-611 Cieszanów

 

2.    

Usługodawcy spełniający kryteria techniczne:

(zgodnie z rezultatem oceny w Załączniku nr 1)

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

ul. Kościuszki 4

37-611 Cieszanów

 

 

3.   Ostateczny ranking ofert

 

Nazwa Usługodawcy

Mocne strony

Słabe strony

Nr w rankingu

1.

Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie

ul. Kościuszki 4

37-611 Cieszanów

 

1. współpraca z partnerami lokalnymi

2. dość dobra jakość usługi

3.  usługa zapewniająca trwałość podejmowanych działań

4. wysoka ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez usługodawcę

 

1. średnia innowacyjność usługi

1.

4.   Rekomendacja Komisji Oceniającej:

Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów w ramach części I z poniższymi usługodawcami:

 

Nazwa i adres Usługodawcy,

Cena brutto oferty:

Uwagi:

(elementy wymagające wyjaśnienia, uzupełnienia, negocjacji, etc.)

1.    

Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie

ul. Kościuszki 4

37-611 Cieszanów

 

24 123,16 zł brutto

 

 

             

 

 

Cieszanów, dnia 17 listopada 2008 r.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 95/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia  30 października 2008 r
.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1  lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Podkarpackim a Gminą Cieszanów
dn. 6 lutego 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.   Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja w Komisji Konkursowej

1.

Stanisław Różycki

Stowarzyszenie- Ludowy Klub Sportowy „URSUS” Dachnów

Prezes

Przewodniczący

2.

Franciszek Brzyski

Centrum Handlowe „BRZYSKI”

Rada Gospodarcza
w Cieszanowie

Przedsiębiorca,

 

Przewodniczący

Członek

3.

Stefan Chomyszyn

Rada Miejska
w Cieszanowie

Radny

Członek

4.

Stanisława Hawryluk

Osoba fizyczna

Emetytowana nauczycielka

Członek

5.

Elżbieta Zarębska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cieszanowie

p.o. Kierownik

Sekretarz komisji

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2.

1.   Komisja Konkursowa zostaje powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

2.   Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza.

3.   Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

§ 4.

1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.    Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Cieszanów uzyskała dotację w wysokości 362 281,45 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Cieszanów spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się 
w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, dnia 31 października 2008 r. o godzinie  1200.

3. PROCEDURA
Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art.  4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie
w stosunku do każdej części.

WARIANTY
Zamawiający  dopuszcza składania ofert wariantowych w zakresie czasu realizacji, grup odbiorców i formy.

 Usługi na rzecz społeczności (spójność społeczna):

Część I: Organizacja różnych form edukacyjno-rozwojowych poprzez wskrzeszanie, podtrzymywanie oraz promocja obrzędów i tradycji ludowych w gminie.

Część II:  Alternatywne formy spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i wyjazdach.
 

Część III: Organizacja różnych form aktywności służących integracji społeczności lokalnej.

Termin wykonania zamówienia: od 17. 11.2008 r. do 31.12.2008 r.
Na realizację tych usług przeznacza się środki w wysokości do – 30 000 zł


 PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA W ZAŁĄCZNIKU
artykuł nr 4

Informacja

w sprawie przesunięcia terminu podania do wiadomości ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków na usługi integracji społecznej

 

 

Komisja Konkursowa ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej, powołana Zarządzeniem Nr 53/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 3 czerwca 2008 r. informuje, iż termin podania ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych ofert zostaje przesunięty do dnia 27 czerwca 2008 r.

Powody przesunięcia terminu:

  1. Wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentów.
  2. Negocjacje z oferentami, co do  zakresu oferty oraz wysokości zaproponowanych cen jednostkowych.
Dostępne kategorie:
Ogłoszenia