artykuł nr 1

Telefony do Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie

Sekretariat................................................................................................ +48 16 6311076

Burmistrz.................................................................................................. +48 16 6311076

Zastępca Burmistrza............................................................................... +48 16 6328673

Skarbnik.................................................................................................... +48 16 6311051

Sekretarz ................................................................................................. +48 16 6328665

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Kadry........................... +48 16 6328668

Podatki...................................................................................................... +48 16 6328662

Księgowość.............................................................................................. +48 16 6328672

Kasa........................................................................................................... +48 16 6328676

Gospodarka Przestrzenna ,Zamówienia publiczne, Ochrona Środowiska.. +48 16 6328671

Mienie Komunalne......................................................................................+48 16 6328683

Zarząd Dróg Gminnych ...............................................................................+48 16 6328664

Mieszkania Komunalne, Zabytki...................................................................+48 16 6328684

Gospodarka Odpadami Komunalnymi.......................................................+48 16 6328685

Energetyka, Źródła Ciepła.........................................................................+48 16 6328686

Biuro Rady Miejskiej.................................................................................+48 16 6328681

Koordynator do spraw dostępności ...................................................... +48 16 6311076

Informatyk..................................................................................................+48 16 6328666

Zarządzanie Kryzysowe.............................................................................+48 16 6311118

Promocja i Współpraca z UK, Akcyza ..................................................+48 16 6328688

Oświata .................................................................................................+48 16 6328670

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, .......................+48 16 6328677

 

TELEFONY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Pomoc Społeczna, Zespół Interdyscyplinarny.................................................+48 16 6328680

Zasiłki rodzinne, Dodatki Mieszkaniowe, Fundusz alimentacyjny, KDR ....... +48 16 6328678

Kierownik MGOPS.............................................................................................+48 16 6328679

FAX MGOPS......................................................................................................+48 16 6311571