BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

  CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 14.09.2017 r.

GPiMK. 6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 14.09.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

 

że w dniu 14.09.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.3.2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z  urządzeniami towarzyszącymi oraz przyłączem infrastruktury technicznej” na działce nr ewid.: 611/72 położonej w obrębie ewidencyjnym Chotylub na rzecz P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo  P.U-H „Invest – Dom” Jacek Kowrygo ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice  

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.244.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych.

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid.: 611/72 w obrębie geodezyjnym Chotylub położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

4. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie pismem z dnia 07.08.2017 r. w zakresie swoich kompetencji do treści przedłożonego do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwag ani zastrzeżeń nie zgłosił.

5. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

6. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak: SNZ.9020.9.4.2017.EP z dnia 07.08.2017 r. odmówił uzgodnienia przesłanego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzasadniając że organy Państwowej Inspekcji  Sanitarnej nie mają kompetencji do wydania postanowień w przedmiocie uzgodnienia wymagań higienicznych i sanitarnych dla inwestycji, dla których ustalono warunki zabudowy na podstawie art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.3.2017 z dnia 14.09.2017  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny