Burmistrz

 

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 7.08.2017 r.

GPiMK.6233.1.2017

OBWIESZCZENIE

 

W związku z wnioskiem TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa o wydanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

  W dniu 7.08.2017 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6233.1.2017 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

  W dniach od 7.08.2017 r. do 8.09.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 17, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy.

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta   i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny