główna zawartość
artykuł nr 1

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu poło?enia nieruchomości wyszczególnionych
w części A.
Załączniki:
Oświadczenie majątkowe 267 KB