główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 103/XII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie uchwały nr 887X1/2003

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami /art. 12 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, p. 1014 z późn. zmianami / 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§ l

Uchylić w całości uchwałę nr 887X1/2003

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.