główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

  Uchwała Nr 8/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, poz. 683.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych w wysokości:

1.   od gruntów:

a.   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od l m2 powierzchni  0,34 zł

b.   pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha
powierzchni     3,20 zł

c.   pozostałych od 1m2 powierzchni  0,15 zł

2.   od budynków lub ich części:

a.   mieszkalnych od 1m2 po wierzchni użytkowej    0,32 zł

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
l m2 powierzchni użytkowej       11,00 zł

c.   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od l m2 powierzchni użytkowej   7,65 zł

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2  powierzchni użytkowej 3,46 zł

e.   pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej     3,16 zł

3.   od budowli :   - 2% ich wartości

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

§4

Traci moc Uchwała Nr 65/1X72001 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 14 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych .

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do należnego podatku w 2003 roku.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.