Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 8/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, poz. 683.)

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

§1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych w wysokości:

1. od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od l m2 powierzchni 0,34 zł

b. pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha
powierzchni 3,20 zł

c. pozostałych od 1m2 powierzchni 0,15 zł

2. od budynków lub ich części:

a. mieszkalnych od 1m2 po wierzchni użytkowej 0,32 zł

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
l m2 powierzchni użytkowej 11,00 zł

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od l m2 powierzchni użytkowej 7,65 zł

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,46 zł

e. pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,16 zł

3. od budowli : - 2% ich wartości

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

§4

Traci moc Uchwała Nr 65/1X72001 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 14 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych .

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do należnego podatku w 2003 roku.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.