UCHWAŁA NR XIX/9/2012

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie

u c h w a l a, co następuje

§ 1

Zgłasza się do uczestnictwa w realizacji Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016 sołectwo „Chotylub”

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do wyznaczenia Gminnego Koordynatora Programu.

§3

Gmina Cieszanów zobowiązuje się do partycypacji finansowej w kosztach realizacji Programu

§4

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIX/9/2012

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie

u c h w a l a, co następuje

§ 1

Zgłasza się do uczestnictwa w realizacji Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016 sołectwo „Chotylub”

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do wyznaczenia Gminnego Koordynatora Programu.

§3

Gmina Cieszanów zobowiązuje się do partycypacji finansowej w kosztach realizacji Programu

§4

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIX/9/2012

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie

u c h w a l a, co następuje

§ 1

Zgłasza się do uczestnictwa w realizacji Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016 sołectwo „Chotylub”

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do wyznaczenia Gminnego Koordynatora Programu.

§3

Gmina Cieszanów zobowiązuje się do partycypacji finansowej w kosztach realizacji Programu

§4

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.