główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 81 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjno – sportowe oraz handlowo – usługowe w Starym Lublińcu nad Zalewem”
Uchwała nr 82 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 83 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 84 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów
Uchwała nr 85 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole