Uchwała nr 43 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego
uprawnionych.

Uchwała nr 44 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 78/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30.10.2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 ro.

Uchwała nr 45 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w 2010 roku.

Uchwała nr 46 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Uchwała nr 47 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 rok.

Uchwała nr 48 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 33/LII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki
Nr 43   76.645 KB
Nr 44   63.176 KB
Nr 45   72.954 KB
Nr 46   251.922 KB
Nr 47   156.276 KB
Nr 48   86.707 KB