Uchwała nr 48 ws. uchylenia uchwały nr 40/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia

25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

Uchwała nr 49 ws. ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów publicznych przedszkoli.

Uchwała nr 50 ws. zatwierdzenia projektu pn.: „Utworzenie Ośrodków Przedszkolnych

w Gminie Cieszanów” w ramach Poddziałania 9.1.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała nr 51 ws. utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Niemstowie.

Uchwała nr 52 ws. utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Nowym Siole.

Uchwała nr 53 ws. utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Kowalówce.

Uchwała nr 54 ws. weksla "in blanco"

Uchwała nr 55 ws. ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Cieszanów

Uchwała nr 56 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała nr 57 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 58 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem

Uchwała nr 59 ws. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

Uchwała nr 60 ws. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

Uchwała nr 61 ws. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo - handlowych i budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Sienkiewicza i Podwale w Cieszanowie oraz Nowym Siole

Uchwała nr 62 ws. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę elektrowni wiatrowych

Uchwała nr 63 ws. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia cmentarza w miejscowości Dachnów

Załączniki
Uchwała 48   24.882 KB
Uchwała 49   23.871 KB
Uchwała 50   25.092 KB
Uchwała 51   49.801 KB
Uchwała 52   49.740 KB
Uchwała 53   50.197 KB
Uchwała 54   23.414 KB
Uchwała 55   32.114 KB
Uchwała 56   77.199 KB
Uchwała 57   24.335 KB
Uchwała 58   17.027 KB
Uchwała 59   25.491 KB
Uchwała 60   25.846 KB
Uchwała 61   17.193 KB
Uchwała 62   17.005 KB
Uchwała 63   25.387 KB