główna zawartość
artykuł nr 1

             Uchwała  66/IX/2005

               Rady  Miejskiej w Cieszanowie

                z  dnia 29 listopada 2005 r.

 

w sprawie wzorów deklaracji  na  podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6a ust. 11  ustawy z dnia  15 listopada  1984 r. o podatku rolnym( Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm,), art. 6 ust.9  ustawy

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  ( Dz.U. Nr 200 poz1682) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 .) – Rada Miejska  w Cieszanowie

 

                                                           uchwala, co następuje:

 

                                                        § 1

Określa się wzór deklaracji  na podatek rolny  (DR-1), stanowiący załącznik nr 1                     do  uchwały.

 

§ 2

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny  (DL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

 

 

§ 3

Określa się wzór  deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

 

                                                                       § 5

Traci moc Uchwała Nr 64/XI/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 5 listopada 2004 r.          w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

 

§ 6

Uchwała zostanie  podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

                                                                      

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1

                                                              do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszaanowie

                                                              Nr  66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r

 

DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

2 .ROK

 

...........................................

                                                          

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie.właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Burmistrz Miasta i  Gminy .....................................

 

    Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel         q 3. posiadacz samoistny   q  4. współposiadacz  samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości

 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

 

 

 

 

 

<><>

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

 

 

Liczba hektarów przelicze-niowych

 

 

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizycznego)

 w zł,gr

 

 

Wymiar podatku rolnego w zł,gr

 

 

 

Ogółem

 

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

 

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

 

Grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

 

 

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

( bez zwolnień)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

 

 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

 

 

2. inwestycyjne

 

 

3. górskie

 

 

4. inne

 

 

Razem

 

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku

Różnica kwot z D–F  (należy zaokrąglić do pełnych złotych ) xx

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

23. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(tekst jedn.Dz .U.z 2002 r.Nr 110, poz.968 ze zm.)

xx)Zgodnie z art. 63 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa/tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm./podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat, oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się końcówki kwot wynoszące więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

................................................................

                                       Załącznik Nr 2

                                       do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                       Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.                                                                                                                                                  

DL-1                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

 

                                                          na

2. Rok

     ...........................

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Burmistrz Miasta i  Gminy ..............................

   Adres ........................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q  2. osoba prawna   q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

   q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

   q 5. współużytkownik wieczysty   q 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca)  

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                           q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej


 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

 

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł,gr

-  należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2 x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w. 1–3)(należy zaokrąglić do pełnych zł)xx

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

 

27. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

*) Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

xx)Zgodnie z art.63 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm./podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat, oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 3

                                                              do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie                                                              

Nr 66/IX/2005 z dnia  29 listopada 2005 r.

 

 

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

 

3. Burmistrz Miasta i Gminy .....................................

 

    Adres ............................................................................................................................................................................................................

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna  q  2. osoba prawna    q 3. jednostka organizacyjna    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel    q 3. posiadacz  samoistny     q  4. współposiadacz samoistny q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)    q  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

 

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **

 

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

 q 1. deklaracja na dany rok        q 2. korekta deklaracji rocznej        q 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 q 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku         q 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

 

 

 


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr

Kwota podatku

w zł, gr

(należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

 

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

 

................... m2

22.

 

.................,.......

23.

 

.................,.......

 

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

 

.................... ha

25.

 

.................,.......

26.

 

.................,.......

 

 

3.zajętych pod budownictwo mieszkaniowe i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków do gruntów budowlanych oznaczonych symbolem „B”

 

27.

 

.................... ha

28.

.................,.......

29.

.................,.......

 

 

4. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

30.

 

................... m2

31

.................,.......

32.

 

.................,.......

 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

 

1. mieszkalnych - ogółem

33.

..................... m2

34.

.................,.......

35.

.................,.......

 

 

   W tym:

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

........................... m2

 

 

........................... m2

 

37.

........................,........

 

 

........................,........

38.

........................,........

 

 

........................,........

 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

 

    w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

 

........................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

40.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

41.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42..

 

..................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

43.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

44.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

 

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

......................m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

46.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

47.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

48.

..................... m2

 

........................... m2

 

........................... m2

 

49.

.................,.......

 

........................,........

 

........................,........

 

50.

.................,.......

 

........................,........

 

........................,........

 

D.3 BUDOWLE

 

 

1. budowle

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

51.

.................,.......

52.

....................

53.

.................,.......

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku*

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)xx

54.

.................,.......

 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

55. Imię

 

56. Nazwisko

 

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

59. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

60. Identyfikator przyjmującego formularz

 

61. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

xx) Zgodnie z art.63 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz.U.z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm./podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat, oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.  

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.