Uchwała Nr 63/IX/2005

Rady Miejskiej  w Cieszanowie

z dnia 29 listopada 2005 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych  rolnego, leśnego                     i od nieruchomości  w formie inkasa  oraz  wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

            Na podstawie art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U.Nr. 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art.  6b ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity z 1993 r. /Dz.U. Nr  94 poz.431 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  30 października 2002 r.  o podatku leśnym/Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm./ art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych  /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje :

 

§ 1.

Zarządza się pobór  podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

 

§ 2.

 Inkasa dokonywać będą  inkasenci, którym z tego tytułu przysługiwać będzie wynagrodzenie – od zainkasowanych kwot- w następującej wysokości:

  1.       Pan   Sitarz Marian         dla wsi Niemstów                 5%

  2.       Pan  Kudyba Ludwik     dla wsi Gorajec                     5%

  3.       Pan Zubrzycki Wiesław dla wsi Gorajec                  5%

  4.       Pan  Jabłoński Jan          dla wsi Folwarki                    5%

  5.       Pan  Zadworny Jerzy      dla wsi Dachnów                  5%

  6.       Pani Wróbel Krystyna    dla wsi Kowalówka           5%

  7.       Pan Franus Ryszard        dla wsi Kowalówka          5%

  8.       Pan Kornaga Jan             dla wsi Chotylub               5%

  9.       Pan Nieckarz Wojciech  dla wsi Nowe Sioło           5%

10.       Pan Kublas Marian         dla wsi Nowy Lubliniec    5%

11.       Pan Bakalarczyk Jan        dla wsi  Stary Lubliniec     5%

12.       Pani Krawczyk Janina  dla Osiedle Stary Lubliniec 5%

13.       Pan Sikora Józef              dla wsi Żuków                   5%

14.       Pan Kudyba Wojciech    dla wsi Dąbrówka             5%

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr 76/VII/95 Rady Gminy i Miasta  w Cieszanowie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia stawki prowizji za inkaso.

 

§ 5

Uchwała  wchodzi w życie  po upływie   14 dni  od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy  od 1 stycznia 2006 r.


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.