Uchwała Nr 34/VI/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia-30 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta i Gminy Cieszanów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (jednolity tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 161, poz. 1688 )

Rada Miejska w Cieszanowie

Postanawia

s< 1

Powołuje się Panią Alinę Kot na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta i Gminy Cieszanów.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podjęcia.