Karta opinii RDOŚ w Rzeszowie i Karta postanowienia Burmistrza MiG Cieszanów

Załączniki
Załącznik   144.529 KB
Załącznik   144.125 KB

Harmonogram Dyżurów Komisji Okręgowej nr 62 w gminie Cieszanów powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

obrazek

Harmonogram zebrań informacyjnych dla właścicieli działek

obrazek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Karta informacyjna postanowienia i opinii PPIS III w Lubaczowie

Załączniki
Załącznik   143.422 KB
Załącznik   143.422 KB

Informacja o posiedzeniu Rady 12.06.2019r

Załączniki
Treść informacji   251.575 KB

Informacja o posiedzeniu Komisji 12.06.2019r

Załączniki
Treść informacji   143.733 KB

Informacja o wynikach

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko wybrana została Pani Barbara Pietrasiewicz

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu Pani Barbara Pietrasiewicz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na stanowisku młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja

o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy.

  1. Barbara Pietrasiewicz

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Załączniki
Treść informacji   136.748 KB

Zaproszenie na sesję w dniu 4 czerwca 2019 r

Załączniki
Treść informacji   224.121 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.05.2019

Załączniki
Załącznik   142.093 KB

Informacja o zniesieniu zagrożenia z terenu gminy Cieszanów

Załączniki
Załącznik   335.916 KB

Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty za rok 2018

Załączniki
Załącznik   2.796 MB

Decyzja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego

Załączniki
Załącznik   181.971 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Obwieszczenie Burmistrza Maista i Gminy Cieszanów

Informacja Nieodpłatna pomoc prawna

Załączniki
Informacja Nieodpłatna pomoc prawna   540.824 KB

Informacja - Komisja Budżetowa 17.05.2019

Informacja - Sesja 17.05.2019

Załączniki
Zaproszenie Sesja Rady   324.128 KB

Opinia PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie

Załączniki
Załącznik   144.051 KB

Spalanie odpadów drewnianych i drewnopochodnych w piecach i kotłach

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Regulują to m.in. nw. przepisy. Art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701) określa, że „Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym”.

Zgodnie z art. 155ww. ustawy „termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”.

Art. 171. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 176. 1. Kto wbrew przepisowi art. 33 ust. 1 prowadzi procesy przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W związku z powyższym artykułem, za palenie odpadów grozi grzywna do 5 tys. zł, areszt do 30 dni.

Wobec występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów, w tym drewnianych przez osoby fizyczne, w kotłach przydomowych nieprzystosowanych do tego celu, skutkujących znaczną emisją do powietrza substancji szkodliwych w tym benzo(a)pirenu, PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie:

· odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, impregnatami, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z płyt meblowych, panele podłogowe, parkiety, odpady drewniane pochodzące z budowy, remontów itp.),

· trocin (wióry, ścinki) pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

· innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zużytych pampersów.

Palenie tych przedmiotów w kotłach powoduje, wydzielanie się trujących substancji: dioksyny
i furan, tlenków siarki, węgla, azotu oraz metali ciężkich.
Trucizny opadając do gleby przechodzą do roślin, a z nich do naszych organizmów. Bardzo toksyczny jest również popiół z pieców,
w których spalane są śmieci.
Wielu mieszkańców spala w swoich piecach odpady nie zdając sobie sprawy z tego, że produkują niezwykle trujące dymy porównywalne z gazami bojowymi.

Osoby fizyczne mogą wykorzystywać jako paliwo:

· „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,

· trociny, ścinki z „czystego” drewna,

· odpady drewna z pielęgnacji zadrzewienia.

Spalanie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się komina, pożaru budynku czy nawet zaczadzenia rodziny. Trujące substancje powodują choroby górnych dróg oddechowych, nosa, zatok, gardła i krtani, a także choroby trzustki, wątroby i nerek. Długotrwałe narażenie organizmu na dioksyny może objawić się dopiero po wielu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Prosimy zatem zwracać uwagę na materiały spalane w przydomowych kotłach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbając przy tym o dobro własne oraz mieszkańców gminy.
Każdy
z nas może reagować widząc działania innych, mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie naszych bliskich i środowisko.

Karty informacyjne PPIS w Lubaczowie

Załączniki
Załącznik   143.470 KB
Załącznik   143.536 KB

Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowienia z dnia 18.04.2019

Załączniki
Załącznik   182.002 KB

Ogłoszenie O V naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne LGD w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ?Roztocze?

Załączniki
Załącznik   510.383 KB

Ogłoszenie - Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych