BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 30.12.2016 r.

Znak: GPiMK. 6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 30.12.2016 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.4.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40
z przyłączem gazowym PE-25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Cieszanów, ul. Obrońców Westerplatte
na działkach nr ewid. 4864, 3991/5, 3991/6, 3991/9, 3991/8, 3868/3 położonych w miejscowości Cieszanów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Barandowskiego 16,
33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz prowadzącego działalność
pod nazwą Firma HES-GAZ Rozbórz 185, 37-200 Przeworsk.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku
z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

3. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: R.6123.275.2016 z dnia 21.11.2016 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów, uzasadniając że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.4.2016 z dnia 30.12.2016 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 29.12.2016 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.5.2016

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 3.06.2016 r. wpłynął wniosek od Zarządu Województwa Podkarpackiego,
ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Cieszanów – 4315/38, 4315/34, 3187/3, 3186, 2324, 2316, 2304, 2315, 2314, 2210, 2229, 4276, 4199, 4169/2, 3781/3, 4131, 3778, 2317, 2313, 2312, 2309, 2308, 2303, 3603, 2337/3, 2336/3, 2335/3, 2333/3, 2331/3, 2332/1, 2319, 2318, 2311, 2310, 2262, 2202, 2205, 2206, 2207, 2209, 2208, 4284, 4273, 2213, 2212, 4283, 2214, 2215, 2217, 2216, 2211, 4274, 4272, 4275, 4209, 4210, 4208/2, 4207, 4190, 4138, 4191, 4192, 4135, 4193/2, 4194, 4195/2, 4133, 4132, 4195/1, 3864/1, 3864/2, 3863/2, 3863/6, 4139, 4137, 4134, 4130, 3779, 3777/3,

Dnia 23.12.2016 r. wpłynęło trzecie uzupełnienie do Raportu.

Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.5.2016 z dnia 8.07.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.20.2016.AW-4 z dnia 27.06.2016 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raporcie i uzupełnieniu do raportu zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 29.12.2016 r. do 19.01.2017 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniem do raportu.

Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku, uzupełnienia osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 29.12.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę trzecim uzupełnieniem do raportu zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje: „Budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 29.12.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę trzecim uzupełnieniem do raportu zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje: „Budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-6/16

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-6/16

2.

Nazwa dokumentu

Uzupełnienie do Raportu ooś

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Październik 2016 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

Zarząd Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

TRASAL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-5/16, P-23/16, P-24/16, P-25/16, P-26/16, P-29/16, P-30/16,R-3/16, R-4/16

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 29.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w godzinach pracy Urzędu.

 1. 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne są od dnia 28.12.2016 r.:

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org)oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Załączniki:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszarów Miasto i Gmina Cieszanów - PDF

Formularz zgłaszania uwag obszary Cieszanów - PDF

Formularz zgłaszania uwag obszary Cieszanów - DOCX

Poglądowa mapa obszaru zdegradowanego

Poglądowa mapa podobszaru rewitalizacji I

Poglądowa mapa podobszaru rewitalizacji II

Projekt uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Cieszanów - PDF

Projekt uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Cieszanów - DOCX

Email

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowiew sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

 1. 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
  a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Cieszanowie.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne są od dnia 28.12.2016 r.:

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Załączniki:

Projekt uchwały - Komitet Rewitalizacji Cieszanów - PDF

Projekt uchwały - Komitet Rewitalizacji Cieszanów - DOCX

Formularz zgłaszania uwag Komitet Cieszanów - PDF

Formularz zgłaszania uwag Komitet Cieszanów - DOCX

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cieszanów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

 1. 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 28.12.2016 r.:

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org)oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowiew sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

 1. 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Cieszanowie.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 28.12.2016 r.:

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 21.12.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę uzupełnieniem do raportu zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje: „Budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 21.12.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę uzupełnieniem do raportu zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje: „Budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 21.12.2016 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.5.2016

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 3.06.2016 r. wpłynął wniosek od Zarządu Województwa Podkarpackiego,
ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Cieszanów – 4315/38, 4315/34, 3187/3, 3186, 2324, 2316, 2304, 2315, 2314, 2210, 2229, 4276, 4199, 4169/2, 3781/3, 4131, 3778, 2317, 2313, 2312, 2309, 2308, 2303, 3603, 2337/3, 2336/3, 2335/3, 2333/3, 2331/3, 2332/1, 2319, 2318, 2311, 2310, 2262, 2202, 2205, 2206, 2207, 2209, 2208, 4284, 4273, 2213, 2212, 4283, 2214, 2215, 2217, 2216, 2211, 4274, 4272, 4275, 4209, 4210, 4208/2, 4207, 4190, 4138, 4191, 4192, 4135, 4193/2, 4194, 4195/2, 4133, 4132, 4195/1, 3864/1, 3864/2, 3863/2, 3863/6, 4139, 4137, 4134, 4130, 3779, 3777/3,

Dnia 19.12.2016 r. wpłynęło uzupełnienie do Raportu.

Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.5.2016 z dnia 8.07.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.20.2016.AW-4 z dnia 27.06.2016 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raporcie i uzupełnieniu do raportu zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 21.12.2016 r. do 12.01.2017 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniem do raportu.

Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku, uzupełnienia osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.12.2016 r.

Znak: GPiMK.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 14.12.2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożony przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz – Firma HES-GAZ Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku usługowego w miejscowości Dachnów” na działkach nr ewid.: 675/1, 2839, 1351/9, 1351/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Dachnów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Informacja o wynikach o naborze

Załączniki
Informacja   143.021 KB

Cieszanów, dnia 13.12.2016 r.

O.0002.14.2016

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 28 grudnia (środa) 2016 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Cieszanów a
Gminą Lupeni (Farkaslaka) w Rumunii oraz udzielenia pełnomocnictwa
Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3) w sprawie nieodpłatnego przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kowalówka na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Narol – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok – opinia Komisji Budżetowej,

5) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 – 2031 – opinia Komisji Budżetowej.

V. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

8. Głosowanie uchwały budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Informacja o ilości kandydatów...na ofertę pracy

Załączniki
Informacja   2.675 MB

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-5/16

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-5/16

2.

Nazwa dokumentu

Raport ooś - uzupełnienie

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Cieszanów”.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Listopad 2016 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

PGB Energetyka 7 Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Regon: 146758436

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

KIK ECO LAB Przemysław Kruk, ul. Karczówkowska 5a lok. 227, 25-019 Kielce

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-2/16, P-8/16, P-9/16, P-13/16, P-14/16, P-27/16, R-1/16, P-28/16, R-2/16,P-31/16,

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 30.11.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 5.12.2016 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.2.2016

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 28.11.2016 r. wpłynęło drugie uzupełnienie do raportu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Cieszanów ”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: Obręb Gorajec – 490/13. Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.2.2016 z dnia 2.05.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.8.2016.LK.2 z dnia 18.04.2016 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu do wniosku, raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Gorajec i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

6. Informacja o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 5.12.2016 r. do 27.12.2016 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniem do raportu. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach
7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 05.12.2016 r.

Znak: GPiMK. 6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE -dn 40 z przyłączem gazowym
PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Cieszanów ul. Obrońców Westerplatte”
na działkach
o numerach ewidencyjnych:
4864, 3991/5, 3991/6, 3991/9, 3991/8, 3868/3 położonych w miejscowości Cieszanów na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożony przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz - Firma HES-GAZ zam. Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o warunkach zabudowy nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: R.6123.275.2016 z dnia 21.11.2016 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów, uzasadniając że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art.4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o warunkach zabudowy nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2017r

obrazek

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 10.11.2016 r.

Znak: GPiMK.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 08.11.2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożony przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz – Firma HES-GAZ Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Cieszanów ul. Obrońców Westerplatte” na działkach nr ewid.: 4864, 391/5, 3991/6, 3991/9, 3991/8, 3968/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieszanów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 3.11.2016 r.

O.0002.13.2016

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 14 listopada (poniedziałek) 2016 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2015/2016.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

2) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

3) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – opinia Komisji Budżetowej,

6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia” – opinia Komisji Budżetowej,

7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie” – opinia Komisji Budżetowej,

8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2013” – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

Informacja NGO

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 9 w Cieszanowie złożyła
ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie inicjatyw
szczególnie osób starszych służącym integracji oraz aktywnym formom
spędzenia wolnego czasu : „spotkanie andrzejkowe dla seniorów chorych
na cukrzycę" Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w
terminie 7 dni
od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego
terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie
zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty
internetowej samorządu cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.

Załączniki
uorzp   596.038 KB

Cieszanów, dnia 18.10.2016 r.

O.0002.12.2016

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 27 października (czwartek) 2016 roku

o godzinie 800 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVI oraz XXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

IV. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

V. Analiza oświadczeń majątkowych

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie,

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA NOWOSIELSKA I” – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie – opinia Komisji Budżetowej,

5) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Gminy Cieszanów – opinia Komisji Budżetowej,

6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 – 2023 – opinia Komisji Budżetowej,

7) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Informacja

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uczniowski Klub
Sportowy „Orlik Cieszanów” złożyła ofertę o wsparcie realizacji
zadania publicznego Programy dla dzieci i młodzieży z zakresu
profilaktyki uzależnień w tym programy propagowania zdrowego stylu
życia obejmujące zajęcia profilaktyczno – wychowawcze a także
edukacyjno - integracyjne : „Cieszanowski Bieg Niepodległości" Zgodnie
z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni
od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego
terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie
zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty
internetowej samorządu cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-31/16

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia uzgadniająca raport wraz z uzupełnieniem dla przedsięwzięcia pn.:”Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW
w gminie Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465.3-02/16

4.

Data wydania

5.10.2016 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGB Energetyka 7, Sp. z o.o., ul. Gotarda 7, 02-683 Warszawa Regon 146758436

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/16

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/16, P-8/16, P-9/16, P-13/16, P-14/16, P-27/16, R-1/16, P-28/16, R-2/16,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 19.10.2016 r.

i Mienia Komunalnego

B U R M I S T R Z

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.10.2016 r.

GPiMK.6220.2.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie wydał opinię znak: PSNZ.465.3-02/16 z dnia 5.10.2016 r. dotyczącą zaopiniowania raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniem dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz
o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Cieszanów”.

Do treści niniejszej opinii można odnieść się w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Gorajec i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 18.10.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę uzupełnieniem do raportu zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje: „Budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 18.10.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

W związku ze złożonym przez Wnioskodawcę uzupełnieniem do raportu zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje: „Budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-4/16

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-4/16

2.

Nazwa dokumentu

Uzupełnienie do Raportu ooś

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Październik 2016 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

Zarząd Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

TRASAL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-5/16, P-23/16, P-24/16, P-25/16, P-26/16, P-29/16, P-30/16

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 18.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 18.10.2016 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.5.2016

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 3.06.2016 r. wpłynął wniosek od Zarządu Województwa Podkarpackiego,
ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Cieszanów – 4315/38, 4315/34, 3187/3, 3186, 2324, 2316, 2304, 2315, 2314, 2210, 2229, 4276, 4199, 4169/2, 3781/3, 4131, 3778, 2317, 2313, 2312, 2309, 2308, 2303, 3603, 2337/3, 2336/3, 2335/3, 2333/3, 2331/3, 2332/1, 2319, 2318, 2311, 2310, 2262, 2202, 2205, 2206, 2207, 2209, 2208, 4284, 4273, 2213, 2212, 4283, 2214, 2215, 2217, 2216, 2211, 4274, 4272, 4275, 4209, 4210, 4208/2, 4207, 4190, 4138, 4191, 4192, 4135, 4193/2, 4194, 4195/2, 4133, 4132, 4195/1, 3864/1, 3864/2, 3863/2, 3863/6, 4139, 4137, 4134, 4130, 3779, 3777/3,

Dnia 17.10.2016 r. wpłynęło uzupełnienie do Raportu.

Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.5.2016 z dnia 8.07.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.20.2016.AW-4 z dnia 27.06.2016 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raporcie i uzupełnieniu do raportu zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 18.10.2016 r. do 9.11.2016 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniem do raportu.

Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku, uzupełnienia osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-30/16

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia uzgadniająca raport dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogim wojewódzkiej Nr 865 Jarosław- Oleszyce-Cieszanów-Bełżec, budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465.3-03/16

4.

Data wydania

4.10.2016 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Zarząd Województwa Podkarpackiego , ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-5/16

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-5/16, P-23/16, P-24/16, P-25/16, P-26/16, P-29/16

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 14.10.2016 r.

i Mienia Komunalnego

B U R M I S T R Z

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 14.10.2016 r.

GPiMK.6220.5.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie wydał opinię znak: PSNZ.465.3-03/16 z dnia 4.10.2016 r. dotyczącą zaopiniowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogim wojewódzkiej Nr 865 Jarosław- Oleszyce-Cieszanów-Bełżec, budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Do treści niniejszej opinii można odnieść się w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 30.09.2016 r.

Znak: GPiMK. 6733.3.2016

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 30.09.2016 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.3.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Podłączenie odwiertu Lubliniec-14, 15 KGZ Lubaczów”
na działkach nr ewid. 502/1, 1173,1176, 525/2, 504/3, 337, 336, 332, 328, 327, 326, 325, 324, 306/3, 329/2, 321, 320, 315, 314, 162, 163/1, 164, 166, 152/4, 152/8, 112 położonych w obrębie ewidencyjnym Niemstów oraz
na działkach nr ewid.: 557/1, 499/2, 583/4, 509/2, 510/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Lubliniec na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w Warszawie, Oddział w Sanoku
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego – postanowieniem L.dz. 507.1.180.2016 z dnia 24.08.2016 r. uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z warunkiem że w treści decyzji należy zobowiązać inwestora do dokonania na etapie projektowania uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych (drenowanie, rów). Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji
i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Lubaczowie ul. Słowackiego 13/2.

Na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów rolnych stwierdzono, na obszarze objętym inwestycją występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (drenowanie i rowy).

Zapis zobowiązujący inwestora do uzgodnienia projektu z w/w organem umieszczono w pkt 7 ppkt 2 sentencji decyzji znak: GPiM.6733.3.2016 z dnia 30.09.2016 r.

2. Minister Środowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 428 „Dolina Kopalna Biłgoraj-Lubaczów” . W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm. ) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

3. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowieniem znak:R.6123.216.2016 z dnia 31.08.2016 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych z uzasadnieniem, że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji w rozumieniu przepisów art. 45 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o warunkach zabudowy nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu
decyzji w zakresie położenia planowanej inwestycji w obszarze i terenie górniczym o nazwie „Lubliniec - Cieszanów I”. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.3.2016 z dnia 30.09.2016 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-29/16

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Podjęcie postępowania po przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.5.2016

4.

Data wydania

22.09. 2016 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Zarząd Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-5/16

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-5/16, P-23/16, P-24/16, P-25/16, P-26/16

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 22.09.2016 r.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 22.09.2016 r.

GMiMK 6220.5.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.09.2016 r. w związku
z dostarczeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów” zostało
z urzędu wydane postanowienie o podjęciu postępowania.

W dniach 22.09.2016 r. – 13.10.2016 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 17/ w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-3/16

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-3/16

2.

Nazwa dokumentu

Raport ooś

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2016 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

Zarząd Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

TRASAL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-5/16, P-23/16, P-24/16, P-25/16, P-26/16, P-29/16

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 22.09.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 22.09.2016 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.5.2016

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 3.06.2016 r. wpłynął wniosek od Zarządu Województwa Podkarpackiego,
ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Cieszanów – 4315/38, 4315/34, 3187/3, 3186, 2324, 2316, 2304, 2315, 2314, 2210, 2229, 4276, 4199, 4169/2, 3781/3, 4131, 3778, 2317, 2313, 2312, 2309, 2308, 2303, 3603, 2337/3, 2336/3, 2335/3, 2333/3, 2331/3, 2332/1, 2319, 2318, 2311, 2310, 2262, 2202, 2205, 2206, 2207, 2209, 2208, 4284, 4273, 2213, 2212, 4283, 2214, 2215, 2217, 2216, 2211, 4274, 4272, 4275, 4209, 4210, 4208/2, 4207, 4190, 4138, 4191, 4192, 4135, 4193/2, 4194, 4195/2, 4133, 4132, 4195/1, 3864/1, 3864/2, 3863/2, 3863/6, 4139, 4137, 4134, 4130, 3779, 3777/3, Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.5.2016 z dnia 8.07.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.20.2016.AW-4 z dnia 27.06.2016 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raporcie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-2/16

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-2/16

2.

Nazwa dokumentu

Raport ooś - uzupełnienie

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Cieszanów”.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2016 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

PGB Energetyka 7 Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Regon: 146758436

6