główna zawartość
artykuł nr 1

Cieszanów, dnia  30 grudnia 2013 r.

O.0002.14.2013

   

 

  A/a

 

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

 

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 31 grudnia 2013 roku (wtorek) o godzinie 900

w sali biura Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

I.   Sprawy organizacyjne:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

  II.   Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1)   w  sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państw w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

 III.   Interpelacje i zapytania radnych.

 IV.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

  V.   Wolne wnioski i informacje.

 VI.   Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisława Chomyszyn

 

artykuł nr 2

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 30.12.2013  r.

Znak: GPiMK.6733.12.2013

  O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 30.12.2013 r. wydałem decyzję znak: GPiMK.6733.12.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce”, na działka o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 – obręb Żuków oraz 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 – obręb Kowalówka - na rzecz Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego uzgodniły pozytywnie niżej wymienione organy opiniujące:

1.   Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2.   Starosta Lubaczowski – postanowienie znak: RG.6123.195.2013 z dnia 20.11.2013 r., w którym postanowił:

1)   Pozytywnie uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 1058, 1059 – obręb ewidencyjny Żuków oraz 1125, 1126, 1128/4, 1121, 1114/4, 1114/2 – obręb ewidencyjny Kowalówka.”

2)   Umorzyć postepowanie w części jako bezprzedmiotowe w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości o następujących numerach ewidencyjnych 1060 – obręb ewidencyjny Żuków oraz 1124, 1123 – obręb ewidencyjny Kowalówka o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych „dr”.

  Organ ten uzasadnił wydane postanowienie tym, że realizacja w/w inwestycji nie powoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami). Uzgodnienia nie wymagają użytki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów symbolem – dr, gdyż nie stanowią one gruntów rolnych w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z treścią § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) drogi zostały zaliczone do grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. 

3.   Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowienie znak: PZDW-RDW-III-a/6201cp/2013 z dnia 18.11.2013 r. z następującymi warunkami w zakresie:

1)   lokalizacji w terenie niezabudowanym:

Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 położonych w obrębie ewidencyjnym Żuków oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4 1114/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka może mieć miejsce w odległości co najmniej 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec z przekroczeniem drogi podwiertem.

Według art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami) obiekty budowlane lub przebudowę istniejących na terenie niezabudowanym należy lokalizować w odległości co najmniej 20,00 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu, a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt.

  Wejście w teren pasa drogowego tylko za zezwoleniem zarządu drogi po przedstawieniu uzgodnionej dokumentacji technicznej.

4.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 - obręb Żuków oraz 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 - obręb Kowalówka położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie. 

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK.6733.12.2013 z dnia 30.12.2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny

 

 

 

artykuł nr 3

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-43/13

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Zawieszenie postępowania z urzędu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW
w m. Niemstów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.7.2013

4.

Data wydania

20.12. 2013 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/13

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie.

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/13, P-40/13, P-41/13, P-42/13,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 20.12.2013 r.

 

artykuł nr 4

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 20.12.2013 r.

GPiMK 6220.1.7.2013

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm./  
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 20.12.2013 r. na wniosek Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów”.

W dniach 20.12.2013 r. – 10.01.2014 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej  i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 16/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią, jak również z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.33.2013.IS-4 z dnia 5.12.2013 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.465-31/13
z dnia 30.11.2013 r.

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GPiMK.6220.1.7.2013 z dnia 20.12.2013 r. służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

artykuł nr 5

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-42/13

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów.  Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Niemstów: 9/35
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali
1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.7.2013

4.

Data wydania

20.12. 2013 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Wikana Bioenergia Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/13

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/13, P-40/13, P-41/13

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 20.12.2013 r.