Cieszanów, dnia 30 grudnia 2013 r.

O.0002.14.2013

A/a

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 31 grudnia 2013 roku (wtorek) o godzinie 900

w sali biura Rady Miejskiej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państw w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

III. Interpelacje i zapytania radnych.

IV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

V. Wolne wnioski i informacje.

VI. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisława Chomyszyn

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 30.12.2013 r.

Znak: GPiMK.6733.12.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 30.12.2013 r. wydałem decyzję znak: GPiMK.6733.12.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce”, na działka o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 obręb Żuków oraz 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 – obręb Kowalówka - na rzecz Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego uzgodniły pozytywnie niżej wymienione organy opiniujące:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowienie znak: RG.6123.195.2013 z dnia 20.11.2013 r., w którym postanowił:

1) Pozytywnie uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 1058, 1059 – obręb ewidencyjny Żuków oraz 1125, 1126, 1128/4, 1121, 1114/4, 1114/2 – obręb ewidencyjny Kowalówka.”

2) Umorzyć postepowanie w części jako bezprzedmiotowe w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości o następujących numerach ewidencyjnych 1060 – obręb ewidencyjny Żuków oraz 1124, 1123 – obręb ewidencyjny Kowalówka o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych „dr”.

Organ ten uzasadnił wydane postanowienie tym, że realizacja w/w inwestycji nie powoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami). Uzgodnienia nie wymagają użytki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów symbolem – dr, gdyż nie stanowią one gruntów rolnych w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z treścią § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) drogi zostały zaliczone do grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowienie znak: PZDW-RDW-III-a/6201cp/2013 z dnia 18.11.2013 r. z następującymi warunkami w zakresie:

1) lokalizacji w terenie niezabudowanym:

Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 położonych w obrębie ewidencyjnym Żuków oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4 1114/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka może mieć miejsce w odległości co najmniej 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec z przekroczeniem drogi podwiertem.

Według art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami) obiekty budowlane lub przebudowę istniejących na terenie niezabudowanym należy lokalizować w odległości co najmniej 20,00 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu, a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt.

Wejście w teren pasa drogowego tylko za zezwoleniem zarządu drogi po przedstawieniu uzgodnionej dokumentacji technicznej.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 - obręb Żuków oraz 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 - obręb Kowalówka położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK.6733.12.2013 z dnia 30.12.2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-43/13

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Zawieszenie postępowania z urzędu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW
w m. Niemstów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.7.2013

4.

Data wydania

20.12. 2013 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/13

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/13, P-40/13, P-41/13, P-42/13,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 20.12.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 20.12.2013 r.

GPiMK 6220.1.7.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm./
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 20.12.2013 r. na wniosek Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów”.

W dniach 20.12.2013 r. – 10.01.2014 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 16/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią, jak również z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.33.2013.IS-4 z dnia 5.12.2013 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.465-31/13
z dnia 30.11.2013 r.

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GPiMK.6220.1.7.2013 z dnia 20.12.2013 r. służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-42/13

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Niemstów: 9/35
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali
1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.7.2013

4.

Data wydania

20.12. 2013 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Wikana Bioenergia Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/13

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/13, P-40/13, P-41/13

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 20.12.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 20.12.2013 r.

GPiMK 6220.1.7.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm./
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 20.12.2013 r. zostało wydane z urzędu postanowienie zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa elektrowni biogazowej
o mocy 999 kW w m. Niemstów”.

W dniach 20.12.2013 r. – 10.01.2014 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 16/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią.

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GPiMK.6220.1.7.2013 z dnia 20.12.2013 r. nie służy stronom zażalenie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-41/13

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Niemstów: 9/35
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali
1: 2000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-31/13

4.

Data wydania

30.11. 2013 r. (data wpływu 13.12.2013 r.)

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Wikana Bioenergia Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/13

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/13, 40/13

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 19.12.2013 r.

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-40/13

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Niemstów: 9/35
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali
1: 2000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.33.2013.IS-4

4.

Data wydania

5.12. 2013 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Wikana Bioenergia Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/13

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/13,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 10.12.2013 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA FORMALNE

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: referent -
do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 22 listopada 2013 roku spełniają następujące osoby:

1. Edyta Batycka zam. os. Armii Krajowej 2/22, 37-611 Cieszanów

2. Łukasz Hałucha zam. Świdnica 22, 37-620 Horyniec Zdrój

3. Justyna Ziemianin-Misztal zam. Niemstów 9/18 , 37-611 Cieszanów

Cieszanów, 10.12.2013 r.

Cieszanów, dnia 6 grudnia 2013 r.

O.0002.13.2013

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 17 grudnia (wtorek) 2013 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

2) w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego – opinia Komisji Budżetowej,

5) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013 – 2023 opinia Komisji Budżetowej,

6) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok – opinia Komisji Budżetowej.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisława Chomyszyn

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów Cieszanów, dnia 04.12.2013 r.

Znak: GPiMK. 6733.12.2013

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łowczanka od strony południowej w Kowalówce”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 – obręb Żuków oraz 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 – obręb Kowalówka na rzecz Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego uzgodniły pozytywnie niżej wymienione organy opiniujące:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) uznano, ze uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowienie znak: RG.6123.195.2013 z dnia 20.11.2013 r. uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka w Kowalowce” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1058, 1059 – obręb Żuków i 1125, 1126, 1128/4, 1121, 1114/4, 1114/2 - obręb ewidencyjny Kowalówka oraz umarzające postępowanie w części jako bezprzedmiotowe w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łowczanka od strony południowej w Kowalowce” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1060 – Żuków oraz 1124, 1123 – obręb Kowalówka o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych „dr”. Realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami). Uzgodnienia nie wymagają użytki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr, ponieważ nie stanowią one gruntów rolnych w rozumieniu przepisów art. 2 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z treścią §68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 , poz. 454) drogi zostały zaliczone do grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowienie znak: PZDW-RDW-III-a/6201cp/12/13 z dnia 18.11.2013 r. uzgadniające projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie niezabudowanym:

Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce, na działkach o nr ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 położonych w obrębie ewidencyjnym Żuków oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka może mieć miejsce w odległości co najmniej 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec z przekroczeniem drogi metodą podwiertu. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu, a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt. Wejście w teren pasa drogowego tylko za zezwoleniem zarządu drogi po przedstawieniu uzgodnienia dokumentacji technicznej.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w rozumieniu w/w przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i z treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

W Y K A Z

z dnia 28 listopada 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza nieruchomości*

w q żyta (w zł)

Miejscowość

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

5.

205/4

205/4

205/4

1007/1

1007/1

0,93

1,90

0,45

1,38

1,64

PsV – 0,93

PsV – 1,90

PsV – 0,45

Ps IV- 1,38

Ps IV-1,64

3,255 (195,30)

6,65 (399,00)

1,575 (94,50 )

4,83 (289,80)

5,74 (344,40)

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Grzegorz Dudziński

Grzegorz Dudziński

Wojciech Dudziński

--------------

--------------

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie do dnia 10-01-2014 r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło przez okres 21 dni, tj.
do dnia 19-12-2013 r.

Cieszanów, dnia 28-11-2013 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej
wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń wsi
Nowe Sioło w dniach od 28-11-2013 do dnia 19-12-2012r.

Badanie wody z wodociągu sieciowego w Polance Horynieckiej

obrazek
Badanie Wody

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 8/2013

Kierownika Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie

z dnia 22 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze: referent -
do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Określenie stanowiska: referent.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· praca w wymiarze pełnego etatu,

· praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku,

· stanowisko pracy na parterze

· obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,

· kontakt z klientami: bezpośredni i telefoniczny,

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania formalne, niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie wykształcenia wyższego,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

do zatrudnienia na stanowisku (preferowane):

1) Dobra znajomość przepisów prawa z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, postępowania administracyjnego, a w szczególności znajomość:

· Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.),

· Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz.1228),

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.
z 2013 r., poz 3),

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 959),

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 ze zm.),

· Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2013 r., poz.267),

· Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 7 marca 2012 r., poz. 250),

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.
z 2010 r. Nr 183, poz.1234),

2) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się pakietem Open Office,

3) preferowane posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku administracja, prawo,

4) dyspozycyjność,

5) samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,

6) sumienność, odpowiedzialność, terminowość,

7) komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi,

8) umiejętność planowania, ustalania priorytetów działań i szybkiego podejmowania decyzji,

9) umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie, weryfikacja i rejestrowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) przygotowanie i opracowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,

4) przygotowywanie i opracowywanie innych pism z zakresu prowadzonych postępowań oraz prowadzenie korespondencji Ośrodka,

5) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskuteczności egzekucji,

6) przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

7) przekazywanie do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych informacji o zaspokojeniu przez dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

8) prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sporządzanie w tych sprawach projektów stosownych decyzji administracyjnych,

9) przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych obejmujących należności wynikające z decyzji w sprawie: zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,

10) prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności dłużników alimentacyjnych oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów stosownych decyzji administracyjnych,

11) sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innej dokumentacji związanej z wpłatą świadczeń,

12) bieżąca rejestracja wniosków, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców,

13) sporządzanie bilansów potrzeb i sprawozdawczości oraz innych zestawień i wykazów
w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

14) bieżąca kontrola i przekazywanie informacji o osobach, które pobierają świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

15) prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji, przygotowanie dokumentów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

16) współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, z pracodawcami, Sądem oraz innymi instytucjami,

17) wprowadzanie do bazy danych wniosków i innych informacji z zakresu prowadzonych spraw,

18) obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków, bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

19) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

20) inne sprawy, doraźnie zlecone przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych.

Wymagane dokumenty:

1) Curriculum Vitae,

2) List motywacyjny,

3) Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów,

4) Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,

5) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),

9) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

10) Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów – u kierownika lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego - (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona 10 grudnia 2013 roku.

Dla osób spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona ankieta oraz odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w dniu 16 grudnia 2013 r. o godzinie 10-tej w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 6. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa zadawać będzie pytania z ustaw i rozporządzeń wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Osobą wyłonioną w drodze naboru będzie kandydat (kandydatka), który uzyska największą ilość punktów.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG w Cieszanowie.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w miesiącu październiku 2013 r. nie został osiągnięty 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Cieszanów, 22 listopad 2013 r.


Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Cieszanowie

Elżbieta Zarębska

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 14.11.2013 r.

GPiMK 6220.1.7.2013

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.11.2013 r. na wniosek Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obejmującego „Budowę elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid. Obręb Niemstów: 9/35 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

Inwestorem jest Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 14.11.2013 r. do dnia 6.12.2013 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 16 w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-7/13

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni biogazowej o mocy 999 kW w m. Niemstów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Niemstów: 9/35 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.1.7.2013

4.

Data złożenia

12.11.2013 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wikana Bioenergia Sp. z o.o. ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

Regon: 060518598

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16

Tel. 016 6328671

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 14.11.2013 r.

Cieszanów, dnia 12 listopada 2013 r.

O.0002.12.2013

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 21 listopada (czwartek) 2013 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLIV oraz XLV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Cieszanów za rok szkolny 2012/2013.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2014 opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. – opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

6) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – opinia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,

8) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok – opinia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,

9) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie odnowy miejscowości Cieszanów- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

10) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013 – 2023 opinia Komisji Budżetowej,

11) w sprawie poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie – opinia Komisji Budżetowej,

12) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisława Chomyszyn

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 13.11.2013 r.

Znak: 6722.4.2012

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

„Nad Brusienką I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIV/28/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 15 czerwca 2012 r.

z a w i a d a m i a m,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Brusienką I”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.11.2013 r. do 16.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, parter, sala nr 3 w dniu 27.11.2013 r., godz. 10:00 - 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2014 r.

Jednocześnie, informuję że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Brusienką I” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do mpzp „Nad Brusienką I” stosownie do art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2014 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014;

ogłoszonych Zarządzeniem Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 04 października 2013 r.

1. Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział 8 osób, w tym przedstawiciele 7 organizacji z terenu miasta i gminy Cieszanów. Spotkanie odbyło się 18 października 2013 r.

2) pisemnej - od 11 października 2013 r. do 29 października 2013 r.

3. W wyniku konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych zaakceptowali projekt programu. Za obszary zadań, które Gmina Cieszanów będzie realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi uznano oprócz uwzględnionych w projekcie także:

- bezpieczeństwo publiczne (zapobieganie pożarom, zagrożeniom ekologicznym, ratownictwo drogowe), w tym edukacja społeczeństwa a w szczególności młodzieży w zakresie racjonalnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szkolenia praktyczne.

Innych opinii i uwag do projektu nie wniesiono.

Załączniki
Oferta Realizacji Zadania Publicznego   479.777 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 04.11.2013 r.

Znak: GPiMK.6733.12.2013

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 04.11.2013 r. na wniosek Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla nieruchomości przed potokiem Łówczanka od strony południowej w Kowalówce”.

Planowana inwestycja obejmować będzie działki o następujących numerach ewidencyjnych: 1058, 1059, 1060 obręb Żuków oraz 1124, 1125, 1126, 1128/4, 1123, 1121, 1114/4, 1114/2 – obręb Kowalówka.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 25 października 2013 r.

O.0002.11.2013

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 30 października 2013 roku (środa) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie odnowy miejscowości Cieszanów – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie: wyrażeniu woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - opinia Komisji Budżetowej,

3) w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - opinia Komisji Budżetowej.

III. Interpelacje i zapytania radnych.

IV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

V. Wolne wnioski i informacje.

VI. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisława Chomyszyn

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w Szkole Podstawowej

w Nowym Lublińcu w ramach programu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Podkarpacia „

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - humanistyczne, rekrutacja –

Dorota Kucharska, Opaka 44, 37-600 Lubaczów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyczno-przyrodnicze, rekrutacja –

Katarzyna Kustra-Brzeziak, Dachnów 290, 37-611 Cieszanów.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - językowe, rekrutacja –

Tomasz Małecki, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 37-600 Lubaczów.

4. Zajęcia rozwojowe – humanistyczne, rekrutacja –

Wojciech Łabisz, ul. Norwida8/56, 37-600 Lubaczów.

5. Zajęcia rozwojowe - matematyczno-przyrodnicze, rekrutacja –

Katarzyna Kustra-Brzeziak, Dachnów 290, 37-611 Cieszanów.

6. Zajęcia rozwojowe - językowe, rekrutacja –

Tomasz Małecki, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 37-600 Lubaczów.

Nadzór

Prowadzenie nadzoru nad realizacją zajęć i wykorzystaniem TIK dla zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu –

Alicja Szynal, Nowy Lubliniec 1/3, 37-611 Cieszanów.

Cieszanów, dnia 7.10.2013 r.

O.0002.10.2013

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 16 października (środa) 2013 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLII oraz XLIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r., Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie za I półrocze 2013r, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2013.

V. Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie.

VI. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

VII. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

VIII. Analiza oświadczeń majątkowych.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOŚCIOŁA W CHOTYLUBIUuchwalonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Cieszanów nr 20/III/96 z dnia 29 maja 1996r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 11 z dnia 31 lipca 1996r. poz. 156 – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBWODNICA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 DLA MIASTA CIESZANOWA” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr 56/IX/04
z dnia 30 września 2004r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 20 z dnia 17 lutego 2005r. poz. 237 – opinia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr 32/LI/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia
wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2013 – 2017” – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/58/2013 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013-2023 - opinia Komisji Budżetowej,

6) w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/63/2013 z dnia 12 września w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013 – 2023 - opinia Komisji Budżetowej,

7) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok - opinia Komisji Budżetowej.

X. Interpelacje i zapytania radnych.

XI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

XII. Wolne wnioski i informacje.

XIII. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Opis: ue-pokl-footer.jpg

Gmina Cieszanów ogłasza nabór osób

do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.:

1. Nadzór nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wykorzystaniem Technologii
Informacyjno-Komunikacyjnych

a. średnio 2 godziny tygodniowo przez okres 15 miesięcy ołę

2. Nadzór nad realizacją zajęć rozwojowych oraz wykorzystaniem Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych

a. średnio 2 godziny tygodniowo przez okres 15 miesięcy

Szczegółowy zakres zadań obejmuje: przydział sal szkoleniowych, rekrutacyjnych oraz diagnostycznych,

ustalanie harmonogramów szkoleń wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne prowadzenie miesięcznej ewidencji związanej z udostępnieniem sal do prowadzenia zajęć (zał. nr 2),oznakowanie sal zgodnie z wytycznymi projektowymi, bieżącą analizę oraz zgłaszanie ewentualnych błędów (awarii) w zakresie działania systemów informatycznych i sprzętu, nadzorowanie i kontrolę poprawności prowadzenia zajęć (w tym dzienników lekcyjnych), zgłaszanie uwag i poprawek w zakresie prowadzenia zajęć oraz systemów przekazanych przez osoby prowadzące zajęcia, bieżące monitorowanie wykorzystania sprzętu i oprogramowania.

Nadzór będzie odbywał się od października 2013 r. do 31 stycznia 2015 r. Grupa szkoleniowa będzie się

składać z uczniów w liczbie od 5 do 8.

Wszyscy nauczyciele prowadzący nadzór zostaną przeszkoleni w zakresie wdrożonych systemów informatycznych.

Zamawiający w ramach umowy zapewnia komputer podpięty do sieci Internet oraz udostępnia salę/pokój

do prowadzenia ww. czynności.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie wykształcenia wyższego wraz z kwalifikacjami

umożliwiającymi pracę w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela.

Osoba/osoby z którymi zostanie podpisana umowa w zakresie realizacji przedmiotu umowy będą

zobowiązane do udostępnienia swojego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych projektu oraz w

zakresie ewidencjonowania zajęć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji prowadzonego przez Wykonawcę nadzoru. Obserwacji

będzie dokonywała wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Wykonawca jest zobowiązany poddać się

również zapowiedzianej i niezapowiedzianej kontroli przez uprawnione organy nadzoru i kontroli.

Nie przeprowadzenia nadzoru zgodnie z zapisami umowy lub spowodowanie innych uchybień, które mogą

spowodować niezrealizowaniem warunków umowy a co za tym idzie - projektu, będzie skutkowało

nałożeniem kar pieniężnych proporcjonalnych do kar nałożonych na Zamawiającego przez Instytucje Zarządzającą (Instytucje Pośredniczącą, Lidera) za nie zrealizowanie przedmiotu umowy.

Płatności:

Sumaryczna wartość złożonej oferty (zał. nr 1) zostanie podzielona przez 15 miesięcy (okres realizacji zamówienia) i będzie stanowić stałą miesięczną ryczałtową część wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne na podstawie wystawionej faktury Vat lub przedłożonego rachunku płatne do 30 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego. Płatność będzie przekazywana na ustalony numer rachunku bankowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. CV

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3. Kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń


4. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru klauzula - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, tekst jednolity z późn.zm.).

Sposób naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, adres: ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w zamkniętych kopertach z podanym dopiskiem ("Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" Nadzór nad realizacją zajęć) w terminie do dnia 16.10.2013 r., do godz. 12.00, Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy .

Kryterium wyboru: Najniższa cena.


Dane oferenta: Załącznik Nr 1

Imię i nazwisko ……………………………………

Adres…………………………………………………

……………………………………………………….

Tel. …………………………………………………

Oferta na prowadzenie nadzoru nad realizacją zajęć i wykorzystaniem TIK

w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu

1.

2.

3.

4.

Rodzaj:

Stawka za miesiąc brutto

Ilość miesięcy

Wartość

Prowadzenie nadzoru nad realizacją zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

15

Prowadzenie nadzoru nad realizacją zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach dla zajęć rozwojowych

15

SUMA

Podpis


Zał. nr 2.

Oświadczenie nr …………..

Oświadczam , że w miesiącu ..………, zostały wykorzystane pomieszczenia SP ………………………………………. w czasie realizacji zadań projektu WND-POKL,09.01.02-18-325/12, realizowanego przez Podkarpacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Lp.

Nazwa zadania

Indeks grupy szkoleniowej

Liczba godzin

sz kolenia

w miesiącu

Stawka za godzinę

Wkład własny 4*5

1

2

3

4

5

6

1.

RAZEM

Załączniki
Nabór osób   41.393 KB


Gmina Cieszanów ogłasza nabór nauczycieli

do prowadzenia rekrutacji oraz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.:

Szczegółowy wykaz ilości zajęć i rekrutacji:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

a. Zajęcia z przedmiotów humanistycznych: 72 h., rekrutacja 6-8 (grupa) uczniów w klasach IV-
VI, średnio 2 godziny zajęć tygodniowo - na szkołę.

b. Zajęcia z przedmiotów językowych (język angielski): 72 h., rekrutacja 6-8 (grupa) uczniów w

klasach IV-VI, średnio 2 godziny zajęć tygodniowo- na szkołę.

c. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 72 h., rekrutacja 6-8 (grupa) uczniów

w klasach IV-VI, średnio 2 godziny zajęć tygodniowo - na szkołę.

2. Zajęcia rozwojowe:

a. Zajęcia z przedmiotów humanistycznych: 72 h., rekrutacja 6-8 (grupa) uczniów w klasach IV-
VI, średnio 2 godziny zajęć tygodniowo - na szkołę.

b. Zajęcia z przedmiotów językowych (język angielski): 72 h., rekrutacja 6-8 (grupa) uczniów w

klasach IV-VI, średnio 2 godziny zajęć tygodniowo - na szkołę.

c. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 72 h., rekrutacja 6-8 (grupa) uczniów

w klasach IV-VI, średnio 2 godziny zajęć tygodniowo - na szkołę.

Proponowany ilościowy harmonogram prowadzenia zajęć w szkole stanowi załącznik nr 1.

Szczegółowy zakres zadań obejmuje:

a. Rekrutację (zgodnie z regulaminem rekrutacji) min. jednej grupy uczniów (min. 6 uczniów).
Rekrutacja min. 2 godziny miesięcznie w ramach jednego rodzaju zajęci i jednej grupy
przedmiotowej w szkole (szkoła udostępni salę do prowadzenia rekrutacji). Zleceniobiorca

przygotuje wykaz godzin w których dostępny będzie w punkcie rekrutacyjnym.

b. Przeprowadzenie diagnozy uczniów na systemie informatycznym,

c. Prowadzenie zajęć zgodnie z wytycznymi projektowymi,

d. Obsługę wdrożonych systemów (system e-learningowy oraz system do diagnozy uczniów) w celu

zrekrutowania uczniów oraz rozpoczęcia szkoleń przy użyciu e-kursów,

e. Wypełnianie dokumentacji projektowej tj. deklaracja przystąpienia do projektu, upoważnienia,

dziennik zajęć, harmonogram zajęć, zestawienia ilościowe oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie realizacji projektu. Deklarację przystąpienia ucznia do projektu oraz pozostałe upoważnia


podpisuje rodzic / opiekun prawny ucznia,

f. Informowanie uczniów na zajęciach o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

g. Prowadzenie diagnozy uczniów po przejściu kolejnych etapów kursu,

h. Ustalanie z osobą nadzorującą zajęcia w ramach projektu przydział sal szkoleniowych, diagnostycznych i rekrutacyjnych oraz godzin w ramach których odbywać się będą zajęcia,

rekrutacja i diagnoza,

i. Przedkładania koordynatorowi projektu harmonogramu zajęć na każdy kolejny miesiąc, dwa

tygodnie przed rozpoczęciem zajęć oraz bieżące informowania o ewentualnych zmianach,

j. Pomoc uczniom w uruchamianiu sprzętu informatycznego (tablety, laptopy, tablice multimedialne,

rzutniki) oraz dbanie o to, by sprzęt po każdych zajęciach był odłożony w wyznaczone miejsce.

W przypadku tabletów należy pilnować optymalnego naładowania baterii umożliwiającej użytkowanie sprzętu na zajęciach,

k. Prowadzenie systemu e-portfolio, zadawanie zadań i nadzór nad postępami ucznia,

l. Zgłaszanie usterek sprzętu osobie odpowiedzialnej za nadzór nad zajęciami oraz informowanie o

ewentualnych(proponowanych) zmianach we wdrożonych systemach,

m. Miesięcznego przedkładania rachunku lub faktury za wykonaną usługę zgodnie ze złożoną ofertą,

n. Dbanie o ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą,

o. Odbycie szkolenia w zakresie wdrożonych systemów informatycznych min. 4 godziny w terminie i

lokalizacji zatwierdzonej przez biuro projektu,

p. Przeprowadzanie ankiet z uczniami przed rozpoczęciem zajęć, po zakończeniu pierwszego semestru

oraz na zakończenie zajęć,

q. Przeprowadzenie testów kontrolnych (system do diagnozy) przed rozpoczęciem zajęć oraz na ich

zakończenie,

r. Zgłaszanie osobie nadzorującej zajęcia osiągnięcie przez danego ucznia wymaganych umiejętności

oraz progu zaliczeniowego w celu zakończenia udziału dziecka w projekcie,

Zajęcia będą odbywać się od października 2013 r. do 31 stycznia 2015 r. Grupa szkoleniowa będzie się składać z uczniów w liczbie od 6 do 8. W ramach zajęć Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia większej ilości grup i przeszkolenia większej ilości uczestników.

Rekrutacja będzie odbywać się przy pomocy systemu diagnostycznego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy (w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych) oraz wiedzy i zainteresowań (w zakresie zajęć rozwojowych), łącznie 60 pytań. Dodatkowo bardzo znaczącą rolę w procesie dobrania optymalnego przedmiotu i rodzaju zajęć będzie miał nauczyciel. Na prowadzącym zajęcia spoczywać będzie również obowiązek zrekrutowania w danej szkole określonej ilości dzieci (6 8 uczniów na jedną grupę).

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w zakresie wdrożonych systemów informatycznych przy pomocy których edukowani będą uczniowie szkół objętych wsparciem.

Uczniowie objęci wsparciem będą uczyć się przy pomocy wdrożonych urządzeń i oprogramowania informatycznego (e-kursy dopasowane do poziomu ucznia) oraz w sposób niekonwencjonalny zaproponowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (zgodne programem nauczania oraz wiedzą danego ucznia). W procesie prowadzenia zajęć nauczyciel będzie mógł korzystać z zakupionych na potrzeby projektu


materiałów dydaktycznych.

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć, sale lekcyjne w godzinach pozalekcyjnych, sale do prowadzenia rekrutacji, sale do prowadzenia diagnozy ucznia.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest posiadanie wykształcenia wyższego wraz z kwalifikacjami uprawniającymi do prowadzenia danego typu zajęć, to jest:

1. Dla zajęć humanistycznych uprawnienia do prowadzenia zajęć z historii lub języka polskiego,

2. Dla zajęć matematyczno-przyrodniczych uprawnienia do prowadzenia zajęć z przyrody, biologii lub

matematyki,

3. Dla zajęć językowych uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

Osoba/osoby które będą prowadzić zajęcia będą również zobowiązane do udostępnienia swojego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych projektu oraz w zakresie ewidencjonowania zajęć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji prowadzonych przez Wykonawcę zajęć. Obserwacji będzie dokonywała wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Wykonawca jest zobowiązany poddać się również zapowiedzianej i niezapowiedzianej kontroli przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Nie przeprowadzenia zajęć oraz nie zrekrutowanie wymaganej ilości osób lub inne uchybienia które mogą spowodować niezrealizowaniem danego rodzaju i przedmiotu zajęć na które aplikuje wykonawca składający ofertę, będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych proporcjonalnych do kar nałożonych na Zamawiającego przez Instytucje Zarządzającą (Instytucje Pośredniczącą, Lidera) za nie zrealizowanie przedmiotu umowy.

Płatności:

Sumaryczna wartość oferty (zał. nr 2) zostanie podzielona przez 15 miesięcy (okres realizacji zamówienia) i będzie stanowić stałą miesięczną ryczałtową część wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne na podstawie wystawionej faktury Vat lub przedłożonego rachunku płatne do 30 dni od dnia doręczenia na ustalony numer rachunku bankowego.

Ogłoszenie jest ogłoszeniem częściowym tzn. wykonawca może złożyć ofertę na dowolną pozycję dotyczącą prowadzenia danego rodzaju zajęć oraz przedmiotu jak również na całość oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. CV osoby/osób

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru klauzula - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, tekst jednolity z późn.zm.)

Kryteria wyboru: najniższa cena


Sposób naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne(ofertowe) wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 należy składać (przesłać) do Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, adres ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w zamkniętych kopertach z podanym dopiskiem ("Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" rekrutacja i prowadzenie zajęć) w terminie do dnia 16.10.2013 r., do godz. 12.00. Aplikacje (oferty), które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.


Załącznik nr 1.


Proponowany ilościowy harmonogram realizacji zajęć dla jednej grupy

Miesiąc/rok

Ilość godzin

Październik 2013

4

Listopad 2013

8

Grudzień 2013

6

Styczeń 2014

6

Luty 2014

4

Marzec 2014

6

Kwiecień 2014

6

Maj 2014

6

Czerwiec 2014

4

Lipiec 2014

0

Sierpień 2014

0

Wrzesień 2014