Cieszanów, dnia 17.12.2010 r.
O.0052-1/3/10
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 29 grudnia (środa) 2010 roku
o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
III SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I oraz II Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew rosnących na terenie lasów Nadleśnictwa Oleszyce w granicach administracyjnych gminy Cieszanów - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
2) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zaopatrzenia w wodę
z wodociągu grupowego Mokrzyca - Dachnów – Futory mieszkańców miejscowości Dachnów - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
3) w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
4) w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - opinia Komisji Budżetowej,
6) w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej organach - opinia Komisji Budżetowej,
7) w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta - opinia Komisji Budżetowej,
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie w 2010 r. - opinia Komisji Budżetowej,
9) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntowych na drodze powiatowej nr 1648R Moszczanica –Cieszanów na odcinku od km 9+737 do km 18+444” w 2010 roku - opinia Komisji Budżetowej,
10) w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji” - opinia Komisji Budżetowej.
11) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok - opinia Komisji Budżetowej.
12) w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap” – opinia Komisji Budżetowej,
13) w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – opinia Komisji Budżetowej,
14) w sprawie zmiany uchwały Nr 79/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – opinia Komisji Budżetowej,
15) w sprawie zapewnienia w budżecie na 2011 rok dotacji celowej dla centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – opinia Komisji Budżetowej,
16) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok – opinia Komisji Budżetowej,
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
VI. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 26.11.2010 r.
O.0052-1/1/10
Na podstawie art. 20, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
ISESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 2 grudnia 2010 roku (czwartek) o godzinie 1200
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
I SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Cieszanowie.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Uchwalenie porządku obrad Rady Miejskiej w Cieszanowie.
6. Zapoznanie zebranych z trybem wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie prowadzenia sesji.
9. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
11. Zakończenie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 20.10.2010 r.
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 29 października 2010 roku (piątek) o godzinie 1200
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII oraz LVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej. Informacja podsumowująca działania Rady w kadencji 2006-2010.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Analiza oświadczeń majątkowych.
IV. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.
V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2009/2010.
VI. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok - opinia Komisji Budżetowej
2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok - opinia Komisji Budżetowej
3) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej – opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury.
4) w sprawie przyjęcia lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2010-2015 – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
5) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich w miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów w roku 2011- opinia Komisji Budżetowej
6) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – opinia Komisji Budżetowej,
7) w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie - opinia Komisji Budżetowej
8) w sprawie zmiany uchwały Nr 65/LVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Cieszanów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze - opinia Komisji Budżetowej
9) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok – opinia Komisji Budżetowej,
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
IX. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 23 lipca 2010 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych
z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2010 r.,
ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 30.06.2010 r.
w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Nazwa zadania otrzymującego dotację: „Żywa lekcja historii – poznajemy swoje korzenie”.
Organizacja realizująca: Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka” w Cieszanowie
Kwota dotacji: 10 000 zł.

Cieszanów, dnia 16.07.2010 r.
O.0052/8/10
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 27 lipca 2010 roku (wtorek) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
LV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/VII/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
30 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych,
2) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Lubliniec” - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
3) w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Lubaczowskiego położonychw miejscowości Gorajec - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
4) w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego położonej w miejscowości Kowalówka- opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
5) w sprawie udziału Gminy Cieszanów w projekcie pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” - opinia Komisji Budżetowej
6) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 i 2012 r. na realizację zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” - opinia Komisji Budżetowej
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w 2010 r. - opinia Komisji Budżetowej
8) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 r. - opinia Komisji Budżetowej,
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
VI. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 14 lipca 2010 r.
Wyniki konkursu 2/2010 na usługi integracji społecznej
Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Gminę Cieszanów w dniu 1 lipca 2010 r..
Komisja pracowała w składzie:

Lp
Imię i Nazwisko
Instytucja, funkcja
1
Edward Batycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie
Przewodniczący Komisji
2
Stanisław Janiszewski
Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie
Członek Komisji
3
Wanda Komosińska
Pielęgniarka środowiskowa, radna
Członek Komisji
4
Barbara Broź
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Sekretarz Komisji

Nazwa Konkursu:
(nazwa nadana przez Zamawiającego)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
1.
Całkowity koszt szacunkowy:
20 000 zł
2.
Określenie części zamówienia:
Cel strategiczny główny II –Poprawa warunków życia społecznego.
Cele szczegółowe: poprawa infrastruktury publicznej i społecznej, zwiększenie współpracy organizacji pozarządowych.
Usługa służąca utrwalaniu: „Utworzenie i prowadzenie punktu wsparcia dla NGO działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, zapewniającego wsparcie liderom społecznym, poprzedzone diagnozą oczekiwań i potrzeb”.
3.
Okres realizacji usług:
pomiędzy 15 lipca 2010 r. a 15 września 2010 r.
Termin i miejsce publikacji Zaproszenia do składania ofert
BIP Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – 01.07.2010 r.
Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów-01.07.2010 r.
1.
Termin na składanie ofert
do 13.07. 2010 r
2.
Okres pracy komisji konkursowej
Od 14.07.2010 r. – do 14.07.2010 r.
3.
Liczba ofert nadesłanych w terminie (w podziale na części)
Łącznie złożono 1 ofertę

Rekomendacja Komisji Oceniającej:
Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów
w ramach poszczególnych części z poniższymi usługodawcami:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
11.
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów
„Utworzenie i prowadzenie punktu wsparcia dla NGO działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, zapewniającego wsparcie liderom społecznym, poprzedzone diagnozą oczekiwań i potrzeb”. Serce dla NGO.
20 000,00

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały Nr 44/LIV/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 78/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30.10.2009 r. w uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.,
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2010 r.
I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10 000 zł.
od 26 lipca 2010 r. do 31.10. 2010 r.
II. Zasady przyznania dotacji.
1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
III. Terminy i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r.
Nr 264, poz. 2207), w terminie do dnia 22.07.2010r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
IV. Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone dnia 23.07.2010 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1030
V. Tryb wyboru oferty:
1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
3. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.
4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 23.07.2010 r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
8. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.
VI. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:
1) w 2009 r.: 0,00 zł
2) w 2010 r.: 0,00 zł
Cieszanów, dnia 30.06.2010 r

Zarządzenie Nr 51/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie: terminu składania wniosków na zakup podręczników.
Działając na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 612/
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
zarządza, co następuje:
§1
Ustalam termin składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników do dnia 25 czerwca 2010 r.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkół Publicznych
w Cieszanowie – Nowym Siole, w Dachnowie i w Nowym Lublińcu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.
Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 14.05.2010 r.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 25 maja 2010 roku (wtorek) o godzinie 1200

w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

III. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowania na terenie Gminy.

IV. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.

V. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

2) w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie oraz nadania statutu – opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – opinia Komisji Budżetowej

4) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu – opinia Komisji Budżetowej

5) w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały rady miejskiej w Cieszanowie Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 r. – opinia Komisji Budżetowej

6) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok – opinia Komisji Budżetowej

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„SERCE ROZTOCZA”

serdecznie zaprasza

wszystkich zainteresowanych na 3-dniowe, bezpłatne szkolenie z zakresu agroturystyki -pozyskiwania funduszy zewnętrznych, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4 w dniach 26,27,28 maja 2010 r. w godz. od 8.00 do 14.00


Chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać od 04 maja 2010 do 14 maja 2010 telefonicznie pod nr tel. 16 631 11 34 w godz. od 07.00 do 15.00 lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza”, ul. Kościuszki 4.
Udział w szkoleniu weźmie 30 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń !!!!

Usługa realizowana na podstawie umowy Nr 2/2010/PPWOW na świadczenie usług społecznych zawartej w dniu 25 marca 2010 r. pomiędzy Gminą Cieszanów a Lokalną Grupą Działania „Serce Roztocza”, w sprawie realizacji projektu „Czas na agroturystykę w gminie Cieszanów” finansowanego z Programu Integracji Społecznej.

Cieszanów, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 , ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 28 kwietnia (środa) 2010 roku
o godzinie 1200 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX oraz L Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2009 rok na terenie miasta i gminy w zakresie:
- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy.
IV. Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie za 2009 rok.
V. Informacja o działalności Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok.
VI. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2009 rok.
1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu
za 2009 rok.
2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 rok.
4. Głosowanie nadudzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w 2009 roku.
VII. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w 2010 roku – opinia Komisji Budżetowej,
2) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok – opinia Komisji Budżetowej,
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
X. Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 22 marca 2010 r.

Wyniki konkursu 1/2010 na usługi integracji społecznej
Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Gminę Cieszanów w dniu 15 lutego 2010 r..
Komisja pracowała w składzie:

Lp
Imię i Nazwisko
Instytucja, funkcja
1
Edward Batycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie
Przewodniczący Komisji
2
Tadeusz Pokrywka
Wiceprezes Stowarzyszenia Czereśnian, Przedsiębiorca
Członek Komisji
3
Stanisław Janiszewski
Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie
Członek Komisji
4
Wanda Komosińska
Pielęgniarka środowiskowa, radna
Członek Komisji
5
Barbara Broź
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Sekretarz Komisji

1.
Nazwa Konkursu:
(nazwa nadana przez Zamawiającego)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
2.
Całkowity koszt szacunkowy:
70 000 zł
3.
Określenie części zamówienia:
Cel strategiczny I Poprawa rynku pracy
Obszar 1. Promocja turystyki i podejmowanie działań w kierunku tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
Cel strategiczny II Poprawa warunków życia społecznego
Obszar 1. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Obszar 2. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa.
Cel strategiczny III Podniesienie poziomu zdrowia publicznego.
Obszar 1. Organizacja aktywnego spędzania czasu służąca podniesieniu poziomu zdrowia publicznego lub przeciwdziałaniu zagrożeniom i patologiom lub poprawie warunków życia społecznego.
4.
Okres realizacji usług:
pomiędzy 22 marca 2010 r. a 30 września 2010 r.
5.
Termin i miejsce publikacji Zaproszenia do składania ofert
BIP Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – 15.02.2010 r.
Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów-15.02.2010 r.
6.
Termin na składanie ofert
do 15 marca 2010 r
7.
Okres pracy komisji konkursowej
Od 16.03.2010 r. – do 22.03.2010 r.
8.
Liczba ofert nadesłanych w terminie (w podziale na części)
Łącznie złożono 5 ofert, w tym:
 • na część I.1 – 1 ofert
 • na część II.1 – 2 oferty
 • na część II.2 – 3 oferty
 • na część III.1 – 3 oferty

Rekomendacja Komisji Oceniającej:
Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów
w ramach poszczególnych części z poniższymi usługodawcami:
1. W ramach części I.1:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów
„Czas na agroturystykę w gminie Cieszanów”
6 000,00

2. W ramach części II.1:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszanowie
ul. Kościuszki 19
37-611 Cieszanów
„Rozwój osobowości dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności w sytuacjach kryzysowych”
3 000,00
2.
Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie
Dachnów 106
37-611 Cieszanów
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
2 000,00

3. W ramach części II.2:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie
Niemstów 63 a
37-611 Cieszanów
Ochotnicza Straż Pożarna aktywizuje społeczeństwo Niemstowa.
3 000,00
2.
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka”
ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów
Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa.
5 000,00

4. W ramach części III.1:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów
„Aktywni na 120”. Działania aktywizujące społeczność gminy Cieszanów, służące poprawie warunków życia społecznego.
51 000,00

Cieszanów, dnia 19 marca 2010 r.

I N F O R M A C J A
Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej opublikowanego w dniu 15 lutego 2010 r.
Komisja Konkursowa powołana ds. oceny ofert złożonych w konkursie na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej informuje, iż określony w pkt. 4 zaproszenia termin ogłoszenia ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych wniosków zostaje wydłużony do dnia
22 marca 2010 r.
z uwagi na trwające negocjacje z usługodawcami.
Przewodniczący
Komisji Konkursowej

Edward Batycki

INFORMACJA
Informuje się, iż posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej odbędzie się 16 marca br. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
Skład Komisji Konkursowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 marca 2010 r.:
 1. Edward Batycki – Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Pokrywka – członek Komisji
 3. Stanisław Janiszewski – członek Komisji
 4. Wanda Komosińska – członek Komisji
 5. Barbara Broź – sekretarz Komisji

Cieszanów, dnia 5 marca 2010 r.

Na podstawie art. 20 , ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 16 marca (wtorek) 2010 roku
o godzinie 1100 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Droga przez Zalew w Starym Lublińcu” – opinia Komisji Budżetowej,
2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 rok, – opinia Komisji Budżetowej,
3) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok – opinia Komisji Budżetowej,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok – opinia Komisji Budżetowej,
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
VI. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 17 lutego 2010 r.
Na podstawie art. 20 , ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 26 lutego (piątek) 2010 roku
o godzinie 1200 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie za rok 2009.
IV. Sprawozdanie z pracy:
· Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
· Komisji Budżetowej za rok 2009.
· Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za rok 2009.
· Komisji ds. Oświaty i Kultury za rok 2009.
· Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej za rok 2009.
V. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr 74/XV/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
20 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszanowie – opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury,
2) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika pamięci poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury,
3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską – Sabinov - opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury,
4) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok – opinia Komisji Budżetowej
VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
VII. Wolne wnioski i informacje.
VIII. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Zaproszenie do składania wniosków

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Cieszanów uzyskała dotację w wysokości równowartości 100 900 euro, z czego część tej dotacji w wysokości do 70 000 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług.
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cieszanów, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się
w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w dniu 18 lutego 2010 r.
o godz. 1000.
3. PROCEDURA
Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu. Wzory dokumentów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów pod adresem www.cieszanow.eu w zakładce PPWOW.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CELÓW STRATEGICZNYCH)
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części. Poszczególne cele strategiczne są zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013, zadania zgodne z Planem Działania zaktualizowanym w dniu 27 stycznia 2010 r.
WARIANTY
Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych.
1) Cel strategiczny I Poprawa rynku pracy
1. Promocja turystyki i podejmowanie działań w kierunku tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
Na realizację usługi przeznacza się kwotę – do 6 000 zł*.
Termin wykonania zamówienia: pomiędzy 22 marca 2010 r. a 30 września 2010 r.
Odbiorcy usług: osoby starsze, rodziny
2) Cel strategiczny II Poprawa warunków życia społecznego
1. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
Na realizację usługi przeznacza się kwotę – do 5 000 zł*.
Termin wykonania zamówienia: pomiędzy 22 marca 2010 r. a 30 września 2010 r.
Odbiorcy usług: dzieci i młodzież.
2. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa.
Na realizację usługi przeznacza się kwotę – do 8 000 zł*.
Termin wykonania zamówienia: pomiędzy 22 marca 2010 r. a 30 września 2010 r.
Odbiorcy usług: dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodziny.
3) Cel strategiczny III Podniesienie poziomu zdrowia publicznego
 1. Organizacja aktywnego spędzania czasu służąca podniesieniu poziomu zdrowia
publicznego lub przeciwdziałaniu zagrożeniom i patologiom lub poprawie
warunków życia społecznego.
Na realizację usługi przeznacza się kwotę – do 51 000 zł*.
Termin wykonania zamówienia: pomiędzy 22 marca 2010 r. a 30 września 2010 r.
Odbiorcy usług: rodziny.
2. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs),
2. Organizacje kościelne,
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. Fundacje i stowarzyszenia z udziałem gmin,
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
6. Firmy
7. Osoby fizyczne
8. Spółdzielnie socjalne
9. Samorządy i związki zawodowe.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,
b) usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
3. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W odniesieniu do Celu I:
1. Zadanie 1
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
d)dysponowanie zapleczem lokalowym (o ile rodzaj świadczonej usługi tego wymaga)
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
· Program działań
· Oświadczenie o posiadaniu bazy z wymaganym wyposażeniem lub umowa na wynajem (jeżeli dotyczy)
W odniesieniu do Celu II
1. Zadanie 1
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) dysponowanie osobami z doświadczeniem odpowiednim do rodzaju działań
c) przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
· CV personelu mającego realizować usługi
· Program działań podejmowanych w ramach usługi
2. Zadanie 2
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b)dysponowanie osobami z doświadczeniem odpowiednim do rodzaju działań
c) przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
· CV personelu mającego realizować usługi
· Program działań podejmowanych w ramach usługi
W odniesieniu do Celu III
1. Zadanie 1
a)zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b)odpowiednia liczba personelu do realizacji usługi
c)przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
· CV personelu mającego realizować usługi wraz z oświadczeniem/ deklaracją uczestnictwa w realizacji usługi
· Szczegółowy program działań
4. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
a. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 15 marca 2010 r. do godziny 15.00.
b. Formularze powinny być wypełnione w sposób czytelny
c. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt a.
d. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi ]”oraz zawierać numer celu strategicznego i nazwę działania w ramach którego realizowany będzie projekt, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych
w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, zaangażowanie społeczne beneficjentów usługi oraz społeczności, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę, liczbę osób objętych usługą.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje Komisja Konkursowa uzna za niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu czterech dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
5. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są
o skontaktowanie się z Panią Barbarą Broź pod nr telefonu 016 63 11 118 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 20.
6. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Sprawozdania z realizacji usługi
* podana kwota może ulec zmianie w zależności od kursu euro.

Cieszanów, dnia 15 lutego 2010 r

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” informuje, iż w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w dniu 22.01.2010r. (tj. piątek) w godz. od 11.00 do 15.00 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z ogłoszonym naborem w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (nabór wniosków trwa od 19 stycznia 2010 r. do 2 lutego 2010 r.). Przedmiotem szkolenia będzie przede wszystkim omówienie wniosku i procedury wyboru operacji w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.
Szkolenie będzie prowadzone przez panów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Rzeszowa.
Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w w/w szkoleniu.

PONADTPO INFORMUJĘ ŻE:

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA –WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie:
-Odnowa i rozwój wsi,
- małych projektów,
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Termin składania wniosków:
Od 19 stycznia 2010 r. do 2 lutego 2010 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl oraz stronie Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” pod adresem: www.serceroztocza.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.serceroztocza.pl

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· i postanowień
· wskazań lokalizacyjnych

L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
D-1/10
2.
Zakres przedmiotowy decyzji*
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych”
1. Nr 105003 Stary Lubliniec (droga łącznikowa)
2. Nr 105004 Stary Lubliniec (droga równol. do drogi wojew.)
3. Nr 105005 Folwarki (droga przez wieś)
4. Nr 105006 Niemstów (droga przez wieś)
5. Nr 105007 Niemstów (droga do lasu)
6. Nr 105010 Dąbrówka (Gorajec Oś.-Dabrówka)
7. Nr 105011 Chotylub (do Buszczy)
8. Nr 105012 Gorajec (droga przez wieś)
9. Nr 105013 Chotylub (do Wielkiego Lasu)
10. Nr 105014 Nowe Sioło (Sośnina)
11. Nr 105015 Nowe Sioło (droga przez stawy)
12. Nr 105016 Nowe Sioło (droga do stadionu)
13. Nr 105018 Ulica Wolności
14. Nr 105020 Ulica Ł. Charewicz
15. Nr 105021 Ulica Sikorskiego
16. Nr 105022 Ulica Kopernika
17. Nr 105023 Ulica Moniuszki
18. Nr 105024 Ulica Krasińskiego
19. Nr 105025 Ulica Gajerskiego
20. Nr 105025 Ulica Lityńskiego
21. Nr 105026 Ulica Ogrodowa
22. Nr 105029 Ulica 6-go Grudnia
23. Nr 105031 Ulica Rzeczna
24. Nr 105032 Dachnów (Zakarczma)
25. Nr 105033 Dachnów (ul. Sportowa)
26. Nr 105036 Dachnów (Kolonia)
27. Nr 105037 Dachnów (ul. Szkolna i obwodnica)
28. Nr 105027 Rynek (str. zach.), Cieszanów
29. Nr 105028 Rynek (str. płn), Cieszanów
30. Nr ewid. 4646/13, 4647/2, 4650/6 Cieszanów
31. Nr ewid. 1990/39, Dachnów
3.
Znak sprawy
GPiMK. 7624/8/09
4.
Data wydania
12 stycznia 2010 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję*
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy
Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*
W-7/09
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,
tel. 0-16 6328671
9
Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*
W-7/09, P-20/09, P-21/09, P-22/09
12.
Uwagi

* Niepotrzebne skreślić
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 12.01.2010 r.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” informuje, iż w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w dniu 21.01.2010r. (tj. czwartek) w godz. od 9.00 do 17.00 odbędzie się w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z ogłoszonym naborem w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (nabór wniosków trwa od 19 stycznia 2010 r. do 2 lutego 2010 r.). Przedmiotem szkolenia będzie przede wszystkim omówienie wniosku i procedury wyboru operacji w ramach „małych projektów”.

Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w w/w szkoleniu.

Cieszanów 23.12.2009

Decyzją Komisji Konkursowej w sprawie wyboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Wacław Zarembski zam. 37-600 Lubaczów ul. Kosciuszki 145/2. Komisja zebrała się w dniu 23 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 zgodnie z zarządzeniem 99/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 09.12.2009 r.

Cieszanów, dnia 22 grudnia 2009 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych
z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2010 r.

I. Nazwa zadania: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Cieszanów do miejsca realizacji obowiązku szkolnego:
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło
w Jarosławiu – 12 000 zł.
II. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów
i zawodów sportowych):
1. Ludowy Klub Sportowy ”Ursus” Dachnów - 20 000 zł
2. Miejski Klub Sportowy „Juwenia” Cieszanów - 20 000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec - 15 000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Puma” Cieszanów - 2 420 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Puma” Cieszanów - 2 680 zł.
6. Ognisko – Klub Sportowy TKKF „Gwiazda” w Cieszanowie – 2 500 zł.
7. Uczniowski Klub Sportowy „Meteor” Dachnów - 2 400 zł
III. Nazwa zadania: Organizacja różnych form wsparcia w zakresie szerzenia idei życia bez nałogów oraz wskazujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu:
1. Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie – 16 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Puma” Cieszanów - 2 000 zł.
3. Stowarzyszenie Czereśnian - 5 000 zł

Cieszanów, dnia 17.12.2009 r.
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 29 grudnia 2009 roku (wtorek) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIV oraz XLV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie”- opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
3) w sprawie oceny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa Jednorodzinnego w Dachnowie, uchwalonego uchwałą Nr 21/III/96 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 maja 1996 r. -opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
4) w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budownictwa Jednorodzinnego w Dachnowie - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
5) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 r. - opinia Komisji Budżetowej
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
VI. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”, UL. RYNEK 1, 37-611 CIESZANÓW
Informuje się, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Kulczycka zam. w Nowym Siole.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana przez Komisję kandydatka - Pani Małgorzata Kulczycka w części teoretycznej wykazała się znajomością zagadnień LEADER, LSR, zasad funkcjonowania LGD oraz wiedzy z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności działań osi 3 i 4 PROW 2007-2013, jak również dobrą znajomością MS Office. Daje się zauważyć jako osoba energiczna, dyspozycyjna i posiada doświadczenie jako pracownik biurowy. Dodatkowo przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pozwoliła zbadać predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNO- BIUROWEGO BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”,
UL. RYNEK 1, 37-611 CIESZANÓW
Informuję, iż zgodnie z przebiegiem naboru określonym w pkt. Regulaminu konkursu na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego biura LGD „SERCE ROZTOCZA” podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających kryteria formalne:
1) Tomasz Marcicki zam. Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój.
2) Teresa Czebanyk zam. Cieszanów, gmina Cieszanów.
3) Ewa Zając zam. Cieszanów, gmina Cieszanów.
4) Anna Grabowicz zam. Nowe Brusno, gmina Horyniec-Zdrój.
5) Edyta Dołęga zam. Młodów, gmina Lubaczów.
6) Renata Piątek zam. Narol Wieś, gmina Narol.
7) Ewa Geras zam. Chotylub, gmina Cieszanów.
8) Edyta Mazurkiewicz zam. Cieszanów, gmina Cieszanów.
9) Justyna Szawara zam. Huta Lubycka, gmina Lubycza Królewska.
10) Tomasz Kowalczuk zam. Narol, gmina Narol.
11) Małgorzata Kulczycka zam. Nowe Sioło, gmina Cieszanów.
12) Agnieszka Czura zam. Lubaczów, gmina Lubaczów.

Cieszanów, dnia 9 grudnia 2009 r.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
w wymiarze 1 etatu
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, adres: ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
I. Wymagania niezbędne:
1) co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności
gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,
3) dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
4) nieposzlakowana opinia,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
a ponadto do naboru może przystąpić osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II.Wymagania dodatkowe:
1) uprawnienia budowlane i uprawnienia projektowe,
2) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem pracowników,
3) komunikatywność.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów,
3) list motywacyjny,
4) dokumenty poświadczające staż pracy
5) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
IV. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Komunalnego" w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów do dnia 22 grudnia 2009 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu). Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 23 grudnia 2009 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul Rynek 1, przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
V. Zakres zadań na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego:
l)Koordynowanie pracy w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,
sprawowanie nadzoru nad całokształtem zadań realizowanych w komórce.
2)Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów budowlanych inwestycji
gminnych, nadzór nad ich realizacją i uzyskiwanie odpowiednich decyzji lub zgłoszeń od
organów przy oddawaniu do użytkowania wykonanych obiektów. 3)Przygotowywanie materiałów wyjściowych dla przeprowadzenia przetargów w zakresie
prowadzonych prac planistycznych i realizowanych inwestycji przez gminę Cieszanów. 4)Współprowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem środków z funduszy UE i innych
funduszy pomocowych. 5)Koordynacja prac wraz z przygotowaniem wymaganych danych do projektu budżetu
w zakresie inwestycji gminnych. 6) Wy dawanie zaświadczeń i pism wynikających z prowadzenia spraw wymienionych
w zakresie czynności. 7)Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów. 8)Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i mostów. 9)Sporządzanie sprawozdań z zakresu dróg. 10)Sporządzanie sprawozdań z zakresu geologii. 11)Współudział w przygotowywaniu wniosków z zakresu dróg i mostów o dofinansowanie
ze środków szkód powodziowych. 12)Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dróg transportu rolnego z Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych. 13)Współdziałanie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały Nr 78/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30.10.2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.,
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2010 r.
I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1) dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Cieszanów do miejsca realizacji obowiązku szkolnego w kwocie 12 000 zł,
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych)
w kwocie 65 000 zł,
3) organizacja różnych form wsparcia w zakresie szerzenia idei życia bez nałogów oraz wskazujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu
w kwocie 23 000 zł
od 4 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
II. Zasady przyznania dotacji.
1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
III. Terminy i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r.
Nr 264, poz. 2207), w terminie do dnia 15.12.2009r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
IV. Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone dnia 16.12.2009 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1030
V. Tryb wyboru oferty:
1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
3. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.
4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 23.12.2009 r.
6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
8. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.
VI. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów:
1) w 2008 r.:
1) dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Cieszanów do miejsca realizacji obowiązku szkolnego w kwocie 5 000 zł,
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych)
w kwocie 56 926,20 zł,
3) Organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu – 14 000 zł
2) w 2009 r.:
1) dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Cieszanów do miejsca realizacji
obowiązku szkolnego w kwocie 11 576 zł,
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych)
w kwocie 59 600 zł,
2) Organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu – 8 000 zł
Cieszanów, dnia 9 listopada 2009 r.

Cieszanów, dnia 5 listopada 2009 r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu
ogłasza konkurs na stanowisko
inspektora ds. kadr i płac w wymiarze 1/4 etatu
w Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu,
adres: Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów
I. Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku inspektora ds. kadr i płac, stosownie do jego opisu,
2) udokumentowany co najmniej 2 - letni staż pracy,
3) dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
4) nieposzlakowana opinia,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
a ponadto kandydat winien być osobą, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II. Wymagania pożądane:
1) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na prace w zespole,
2) komunikatywność.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów,
3) list motywacyjny,
4) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
IV. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Zespole Szkół Publicznych
w Nowym Lublińcu” w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów do dnia 23 listopada 2009 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.
VI. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Nowym Lublińcu lub telefonicznie pod nr: (16) 631 15 67.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku inspektora ds. kadr i płac
w Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu:
1) w zakresie kadr:
1/. Sporządzanie umów o pracę.
2/. Sporządzanie świadectw pracy.
3/. Sporządzanie pism dotyczących przyznawania nagród, w tym jubileuszowych.
4/. Przygotowywanie dokumentów pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę.
5/. Wydawanie i aktualizacja książeczek zdrowia.
6/. Sporządzanie sprawozdań związanych ze statystyką o zatrudnieniu.
7/. Prowadzenie dokumentacji związanej z planem i wykorzystaniem urlopów.
8/. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o odbycie stażu.
2) w zakresie płac:
1/. Prowadzenie kart wynagrodzeń do działalności budżetowej i pozabudżetowej oraz kart
zasiłkowych.
2/. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków macierzyńskich, pogrzebowych, chorobowych..
3/. Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek
dochodowy.
4/. Sporządzanie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń pracownikom
(listy płac).
5/. Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych oraz zaświadczeń o wysokości
wynagrodzeń.
6/. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
7/. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie swego działania.
8/. Obsługa programu „Płatnik” tj.
- zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
- sporządzanie miesięcznych raportów imiennych z przekazywanych składek na
ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne.
9/. Sporządzanie list wypłat z tytułu umów - zleceń.
10/. Sporządzanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

zlecenia i o dzieło.

Cieszanów, dnia 5 listopada 2009 r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu
ogłasza konkurs na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu
w Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu,
adres: Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów
I. Główne obowiązki:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
II. Wymagania konieczne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
3) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
a ponadto:
4) posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
III. Wymagania pożądane:
1) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na pracę w zespole,
2) komunikatywność,
3) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność oświatową.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
i doświadczenie,
3) list motywacyjny,
4) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych
8) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
V. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Publicznych
w Nowym Lublińcu” w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów do dnia 23 listopada 2009 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.

VI. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Nowym Lublińcu lub telefonicznie pod nr: (16) 631 15 67.

Cieszanów, dnia 5 listopada 2009 r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie
ogłasza konkurs na stanowisko
inspektora ds. kadr i płac w wymiarze 1/4 etatu
w Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie,
adres: Dachnów 106, 37-611 Cieszanów
I. Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku inspektora ds. kadr i płac, stosownie do jego opisu,
2) udokumentowany co najmniej 2 - letni staż pracy,
3) dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
4) nieposzlakowana opinia,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
a ponadto kandydat winien być osobą, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II. Wymagania pożądane:
1) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na prace w zespole,
2) komunikatywność.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów,
3) list motywacyjny,
4) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
IV. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Zespole Szkół Publicznych
w Dachnowie” w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie, Dachnów 106,
37-611 Cieszanów do dnia 23 listopada 2009 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie.
VI. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Dachnowie lub telefonicznie pod nr: (16) 632 19 63.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku inspektora ds. kadr i płac
w Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie:
1) w zakresie kadr:
1/. Sporządzanie umów o pracę.
2/. Sporządzanie świadectw pracy.
3/. Sporządzanie pism dotyczących przyznawania nagród, w tym jubileuszowych.
4/. Przygotowywanie dokumentów pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę.
5/. Wydawanie i aktualizacja książeczek zdrowia.
6/. Sporządzanie sprawozdań związanych ze statystyką o zatrudnieniu.
7/. Prowadzenie dokumentacji związanej z planem i wykorzystaniem urlopów.
8/. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o odbycie stażu.
2) w zakresie płac:
1/. Prowadzenie kart wynagrodzeń do działalności budżetowej i pozabudżetowej oraz kart
zasiłkowych.
2/. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków macierzyńskich, pogrzebowych, chorobowych..
3/. Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek
dochodowy.
4/. Sporządzanie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń pracownikom
(listy płac).
5/. Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych oraz zaświadczeń o wysokości
wynagrodzeń.
6/. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
7/. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie swego działania.
8/. Obsługa programu „Płatnik” tj.
- zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
- sporządzanie miesięcznych raportów imiennych z przekazywanych składek na
ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne.
9/. Sporządzanie list wypłat z tytułu umów - zleceń.
10/. Sporządzanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia i o dzieło.

Cieszanów, dnia 5 listopada 2009 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie
ogłasza konkurs na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu
w Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie,
adres: Dachnów 106, 37-611 Cieszanów
I. Główne obowiązki:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
II. Wymagania konieczne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
3) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
a ponadto:
4) posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
III. Wymagania pożądane:
1) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na pracę w zespole,
2) komunikatywność,
3) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność oświatową.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
i doświadczenie,
3) list motywacyjny,
4) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych
8) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
V. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Publicznych
w Dachnowie” w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie, Dachnów 106,
37-611 Cieszanów do dnia 23 listopada 2009 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie.

VI. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Dachnowie lub telefonicznie pod nr: (16) 632 19 63

Cieszanów, dnia 5 listopada 2009 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole
ogłasza konkurs na stanowisko
inspektora ds. kadr i płac w wymiarze ½ etatu
w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole,
adres: os. Nowe Sioło 15, 37-611 Cieszanów
I. Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku inspektora ds. kadr i płac, stosownie do jego opisu,
2) udokumentowany co najmniej 2 - letni staż pracy,
3) dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
4) nieposzlakowana opinia,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
a ponadto kandydat winien być osobą, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II. Wymagania pożądane:
1) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na prace w zespole,
2) komunikatywność.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów,
3) list motywacyjny,
4) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
IV. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Zespole Szkół Publicznych
w Cieszanowie – Nowym Siole” w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole, os. Nowe Sioło 15, 37-611 Cieszanów do dnia 23 listopada 2009 r.
do godz. 1500
(decyduje data wpływu).
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie – Nowym Siole.
VI. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Cieszanowie – Nowym Siole lub telefonicznie pod nr: (16) 631 10 39.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku inspektora ds. kadr i płac
w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie – Nowym Siole:
1) w zakresie kadr:
1/. Sporządzanie umów o pracę.
2/. Sporządzanie świadectw pracy.
3/. Sporządzanie pism dotyczących przyznawania nagród, w tym jubileuszowych.
4/. Przygotowywanie dokumentów pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę.
5/. Wydawanie i aktualizacja książeczek zdrowia.
6/. Sporządzanie sprawozdań związanych ze statystyką o zatrudnieniu.
7/. Prowadzenie dokumentacji związanej z planem i wykorzystaniem urlopów.
8/. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o odbycie stażu.
2) w zakresie płac:
1/. Prowadzenie kart wynagrodzeń do działalności budżetowej i pozabudżetowej oraz kart
zasiłkowych.
2/. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków macierzyńskich, pogrzebowych, chorobowych..
3/. Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek
dochodowy.
4/. Sporządzanie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń pracownikom
(listy płac).
5/. Wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych oraz zaświadczeń o wysokości
wynagrodzeń.
6/. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
7/. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie swego działania.
8/. Obsługa programu „Płatnik” tj.
- zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
- sporządzanie miesięcznych raportów imiennych z przekazywanych składek na
ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne.
9/. Sporządzanie list wypłat z tytułu umów - zleceń.
10/. Sporządzanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia i o dzieło.

Cieszanów, dnia 5 listopada 2009 r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole
ogłasza konkurs na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze ½ etatu
w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole,
adres: os. Nowe Sioło 15, 37-611 Cieszanów
I. Główne obowiązki:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
II. Wymagania konieczne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
3) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
a ponadto:
4) posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
III. Wymagania pożądane:
1) cechy osobowe i umiejętności pozwalające na pracę w zespole,
2) komunikatywność,
3) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność oświatową.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie i cv,
2) dyplom ukończenia studiów lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
i doświadczenie,
3) list motywacyjny,
4) zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych
8) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
V. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adresem kandydata
i opisem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Publicznych
w Cieszanowie – Nowym Siole” w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole, os. Nowe Sioło 15, 37-611 Cieszanów do dnia 23 listopada 2009 r.
do godz. 1500
(decyduje data wpływu).
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów, w tym rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie – Nowym Siole.
VI. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych
w Cieszanowie – Nowym Siole lub telefonicznie pod nr: (16) 631 10 39.

Cieszanów, dnia 3.11.2009 r.
Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 13 listopada 2009 roku (piątek) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok - opinia Komisji Budżetowej
2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok - opinia Komisji Budżetowej
3) w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
VI. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie

Załączniki
Projekt 1   69.447 KB
Projekt 2   82.555 KB
Projekt 3   80.654 KB

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO
PRACOWNIKA ADMINISTRCYJNO – BIUROWEGO
BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”
Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie ogólne,
- umiejętność wykonywania prac biurowych,
- wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności działań osi 3 i 4 PROW 2007-2013,
- znajomość zagadnienia Leader,
- znajomość zasad funkcjonowania LGD,
- umiejętność sporządzania wniosków i znajomości wytycznych ich opracowania i oceny formalnej,
- znajomość przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
- bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e- mail.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka obcego- atut dodatkowy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dyspozycyjność,
Główne Zadania:
1) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza”,
2) przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
3) monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
4) przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
5) koordynowanie projektów współpracy,
6) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
7) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
8) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
9) realizacja projektów Stowarzyszenia,
10) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
11) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.
12) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
13) przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
14) współredagowanie biuletynów Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza”,
15) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
16) obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
17) przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych,
18) organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
19) koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
20) inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
21) monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
22) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,
23) pomoc w opracowywaniu wniosków na realizację zadań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć: - list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Nabór na pracownika administracyjno-biurowego biura LGD „Serce Roztocza” w terminie do dnia 4 grudnia 2009 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu).


Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko pracownika administracyjno - biurowego biura LGD „Serce Roztocza” dostępny w załączniku.

Załączniki
Regulamin konkursu   238.597 KB

Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 30 października 2009 roku (piątek) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL, XLI, XLII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Informacja z wykonania budżetu Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie za
I półrocze 2009 r.
IV. Ocena sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.
V. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.
VI. Informacja o organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego.
VII. Analiza oświadczeń majątkowych.
VIII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2008/2009.
IX. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie”- opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
2) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów, - opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury,
3) w sprawieudzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Cieszanów dla Gminy Radomyśl poszkodowanej w wyniku powodzi w czerwcu 2009 r. - opinia Komisji Budżetowej.
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
5) w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok – opinia Komisji ds. Oświaty i Kultury.
X. Interpelacje i zapytania radnych.
XI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
XII. Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Załączniki
Porojekt nr 1   4.157 MB
Projekt nr 2   73.554 KB
Projekt nr 3   175.338 KB
Projekt nr 4   104.831 KB
Projekt nr 5   90.738 KB

Cieszanów, dnia 8.10.2009 r.
Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Uprzejmie zapraszam na Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 17 października (sobota) 2009 roku
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
godzina 1000
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I”, – opinia Komisji Budżetowej.
2) w sprawie zmiany uchwały Nr 67/XLI/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XL/09 z dnia 10 września 2009 r. oraz uchwały
Nr 10/XXXIV/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i gminy Cieszanów na rok 2009, – opinia Komisji Budżetowej.
3) w sprawie zmian do uchwały Nr 68/XLI/09 w sprawie zmian do uchwały
Nr 64/XL/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 i uchwały nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009, – opinia Komisji Budżetowej.
4) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok – opinia Komisji Budżetowej,
5) w sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przystosowanie Wiejskich Domów Kultury Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji” – opinia Komisji Budżetowej.
godzina 1030
III. Prezentacja współpracy międzynarodowej Cieszanów - Diósd.
IV. Wystąpienia okolicznościowe.

Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Załączniki
Projekt nr 1   152.240 KB
Projekt nr 2   148.737 KB
Projekt nr 3   150.781 KB
Projekt nr 4   203.828 KB
Projekt nr 5   153.693 KB

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO
SPECJALISTY DS. FINANSOSWYCH
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
- doświadczenie w zakresie księgowości – minimum 2 lata
- znajomość obsługi programów księgowych,
- bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e- mail.
Wymagania dodatkowe:
- wiedza w zakresie inicjatywy Leader, LSR,
- znajomość zasad funkcjonowania LGD,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dyspozycyjność,
- terminowość.
Główne Zadania:
1. prowadzenie rachunkowości LGD polegającej na:
­organizowaniu obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
­organizowaniu prowadzenia księgowości zapewniającej sporządzanie rzetelnych i prawidłowych informacji, ochronę mienia i dokonywanie terminowych rozliczeń finansowych,
­należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów księgowych, ksiąg finansowych oraz sprawozdań finansowych,
2. prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli operacji wiążących się z :
­wydawaniem środków pieniężnych,
­obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
­przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych i materiałów,
­przestrzeganiem zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
3. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej
i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
­obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
­ewidencji księgowej,
­zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
5. analizowanie sald kont rozrachunkowych. Prowadzenie postępowania mającego na celu ściągnięcie należności,
6. prowadzenia dokumentacji dotyczącej spraw finansowych,
7. przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
8. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
9. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników biura LGD,
10. sporządzanie list wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło,
11. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla celów podatkowych
i dla ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. przygotowywanie dokumentów dotyczących wynagrodzenia do ZUS dla celów emerytalno-rentowych,
13. prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego z programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania,
14. rozliczanie innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć: - list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Nabór na specjalistę ds. finansowych biura LGD „Serce Roztocza” ” w terminie do dnia 1.10.2009 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko specjalisty ds. finansowych biura LGD „Serce Roztocza"

Prezes LGD „Serce Roztocza”
Barbara Broź
Załączniki
Regulamin   23.692 KB

Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 10 września 2009 roku (czwartek) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za I półrocze 2009 r.
V. Informacja z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych
w Cieszanowie za I półrocze 2009 r.
VI. Informacja z wykonania budżetu Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie za
I półrocze 2009 r.
VII. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok, - opinia Komisji Budżetowej,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - opinia Komisji Budżetowej,
- w sprawiezaciągnięciazobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 r. - opinia Komisji Budżetowej.
VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
IX. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Zakończenie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 20.07.2009 r.

Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Z W O Ł U J Ę
SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 29 lipca 2009 roku (środa) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVII oraz XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Roztocze” – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
- w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza parafialnego w Cieszanowie - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok. - opinia Komisji Budżetowej,
- w sprawie uchylenia uchwały nr 27/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian uchwała nr 14/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło – Załuże” - opinia Komisji Budżetowej,
- w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 37/XXXVII/09 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok - opinia Komisji Budżetowej.
V. Wnioski i oświadczenia radnych.
VI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.10.2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r., Uchwały Nr 93/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19.11.2008 r. oraz Uchwały Nr 38/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2009 r.
I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych)
w kwocie 34 900 zł,
od 18 sierpnia 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
II. Zasady przyznania dotacji.
1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
III. Terminy i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r.
Nr 264, poz. 2207), w terminie do dnia 14.08.2009r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
IV. Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone dnia 14.08. 2009 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1030
V. Tryb wyboru oferty:
1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
3. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.
4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 17.08.2009 r.
6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
8. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.
VI. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2008 r.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych) w kwocie 56 926,20 zł.
Cieszanów, dnia 8 lipca 2009 r.

Cieszanów, dnia 17 czerwiec 2009 r.
Wyniki konkursu 3/2009 na usługi integracji społecznej
Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Gminę Cieszanów.
Komisja pracowała w składzie:

Lp
Imię i Nazwisko
Instytucja, funkcja
1
Edward Batycki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie
Przewodniczący Komisji
2
Tadeusz Pokrywka
Wiceprezes Stowarzyszenia Czereśnian, Przedsiebiorca
Członek Komisji
3
Stanisław Janiszewski
Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie
Członek Komisji
4
Stanisława Hawryluk
Emerytowana nauczycielka
Członek Komisji
5
Barbara Broź
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Sekretarz Komisji

1.
Nazwa Konkursu:
(nazwa nadana przez Zamawiającego)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
2.
Całkowity koszt szacunkowy:
54 303,93 zł
3.
Określenie części zamówienia:
Cel strategiczny I Poprawa rynku pracy
Część 1. Organizacja szkoleń i kursów zawodowych.
Część 2. Prowadzenie różnych form wsparcia i aktywności dla osób które mają problem z podjęciem aktywności zawodowej
Część 3. Organizowanie prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych.
Cel strategiczny II Poprawa warunków życia społecznego
Część 1. Organizowanie zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych oraz kulturalno – patriotycznych
Część 2. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
Cel strategiczny III Podniesienie poziomu zdrowia publicznego
Część 1. Ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej
i specjalistycznej
Cel strategiczny IV Przeciwdziałanie zagrożeniom
i patologiom
Część 1. Podjęcie działań ratunkowych i łagodzenia skutków ubóstwa
Część 2. Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku
V. Usługi szkoleniowe/wizyty studyjne
4.
Okres realizacji usług:
od 18.06.2009 r. do 31.12.2009 r
usługi szkoleniowe/wizyty studyjne od 18.06.2009 r. do 31.08.2009 r.
5.
Termin i miejsce publikacji Zaproszenia do składania ofert
BIP Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – 14.05.2009 r.
Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów-14.05.2009 r.
6.
Termin na składanie ofert
do 15 czerwca 2009 r
7.
Okres pracy komisji konkursowej
Od 16.06.2009 r. – do 17.06.2009 r.
8.
Liczba ofert nadesłanych w terminie (w podziale na części)
Łącznie złożono 5 ofert, w tym:
 • na część I.1 – 0 ofert
 • na część I.2 – 0 ofert
 • na część I.3 - 0 ofert
 • na część II.1 – 0 ofert
 • na część II.2 –1 oferta
 • na część III.1- 1 oferta
 • na część IV.1- 1 oferta
 • na część IV.2- 1 oferta
 • usługi szkoleniowe/wizyty studyjne – 1 oferta

Rekomendacja Komisji Oceniającej:
Mając na względzie wynik oceny ofert Komisja, niniejszym rekomenduje zawarcie umów
w ramach poszczególnych części z poniższymi usługodawcami:
1. W ramach części II.2:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka”
Ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
Poprawa warunków życia społecznego. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
3125,00

2. W ramach części III.1:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej Koło Terenowe Nr 9 w Cieszanowie ul. Mickiewicza 37,
37-611 Cieszanów
Podniesienie poziomu zdrowia publicznego. Ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej i specjalistycznej. „Lokalne wsparcie dla osób z cukrzycą”
9750,00

3. W ramach części IV.1:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie
Ul. Sobieskiego 35, 37-611 Cieszanów
Przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom. Podjęcie działań ratunkowych i łagodzenie skutków ubóstwa.
10581,75

4. W ramach części IV.2:

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów
Przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom. Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku. Śladami św. Brata Alberta po Ziemi Lubaczowskiej
988,00

5. Usługi szkoleniowe/wizyty studyjne

Nazwa i adres Usługodawcy,
Nazwa usługi
Cena brutto oferty (zł):
1.
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka”
Ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu na wizytę studyjną o tematyce związanej z współpracą międzysektorową oraz w celu zaobserwowania dobrych praktyk dla lokalnych liderów w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności mieszkańców, rozwoju różnych form ekonomii społecznej. „Bieliny – Gmina Mocy”.
9200,00

obrazek

Zarządzenie Nr 28 /2009
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: ustaleniadnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie
Działając na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 71, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 33, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
zarządza,
co następuje
§ 1
W związku z przypadającym na sobotę 15 sierpnia 2009 r. świętem,ustala się dzień 12 czerwca 2009 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.
§ 2
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, oraz na tablicach informacyjnych
w poszczególnych sołectwach.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:


1. Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole.
2. Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826
i Nr 189, poz. 1854):
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub przedszkolu;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobra ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
10) w przypadku osoby nie będącej nauczycielem:
a) ukończyła studia wyższe magisterskie,
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
d) spełnia wymagania określone w pkt 3 i 6-9.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
11) informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego – wzór dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora (tu należy podać nazwę placówki)”, w terminie do dnia
10 czerwca br. do godz. 1500 na adres:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów,
w sekretariacie pok. Nr 19.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 27 maja (środa) 2009 roku
o godzinie 1200 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowania na terenie gminy.
V. Informacja na temat realizowanych inwestycji gminnych.
VI. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia zmian do uchwały nr 18/XXXIV/09 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dachnów na lata 2009-2016”,
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok,
- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole.
VII. Wnioski i oświadczenia radnych.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Cieszanów uzyskała dotację w wysokości 362 281,45 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

Zaprosznie w zalaczniku.

Załączniki
ZAPROSZENIE   400.369 KB

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 29 kwietnia (środa) 2009 roku
o godzinie 1200 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady
Miejskiej oraz sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Cieszanowie za 2008 r.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2008 rok na terenie miasta i gminy w zakresie:
- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy.
V. Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie za 2008 rok.
VI. Informacja o działalności Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2008 rok.
VII. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2008 rok.
1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu
za 2008 rok.
2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.
4. Głosowanie nadudzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w 2008 roku.
VIII. Podjęcie uchwał:
- w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Chotylubiu.
IX. Wnioski i oświadczenia radnych.
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Wyniki konkursu 1/2009 na usługi integracji społecznej

Komisja Konkursowa, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki
ZAŁĄCZNIK   366.979 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”, ul. RYNEK 1, 37-611 CIESZANÓW
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona Pani Agata Sigłowa,
zam. w Płazowie.
W związku z ogłoszonym naborem złożono dwie oferty. Z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych jedna oferta została odrzucona. W rozmowie kwalifikacyjnej Pani Agata Sigłowa, wykazała się znajomością wiedzy z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013, znajomością zagadnień LEADER oraz zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoliła zbadać predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

Cieszanów, dnia 19 marca 2009 r.
INFORMACJA
dotycząca prac Komisji Konkursowej ds. oceny ofert na usługi integracji społecznej, prowadzonych w związku z zaproszeniem do składania ofert z dnia 16 lutego 2009 r.
W związku z trwającymi pracami Komisji Konkursowej związanymi z prowadzeniem negocjacji z oferentami
(Usługodawcami), którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zaproszenie oraz z przesunięciem na dzień 24 marca br. udziału w pracach Komisji obserwatora zewnętrznego w osobie Pani Elżbiety Tomczak (Konsultantki Regionalnej PPWOW Program Integracji Społecznej) ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków ogłoszona zostanie w dniu 26 marca 2009 r.
Przewodniczący
Komisji Konkursowej
Stanisław Różycki

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA STANOWISKO
KIEROWNIKA BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”
Zarząd LGD „Serce Roztocza” informuje, iż zgodnie z przebiegiem naboru określonym w pkt. 1 Regulaminu konkursu na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy „SERCE ROZTOCZA” podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających kryteria formalne:
1. Agata Sigłowa zam. Płazów, gmina Narol

I N F O R M A C J A
Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej opublikowanego w dniu 16 lutego 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, iż określony w pkt. 7 zaproszenia termin do składania ofert na usługi integracji społecznejzostaje wydłużony do dnia 16 marca 2009 r. do godz. 1500.

Informacja
o wyniku konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2009 roku
Oferty złożone na realizację zadania:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów
sportowych)
a) Młodzieżowy Klub Sportowy „Juwenia” w Cieszanowie
b) Ludowy Klub Sportowy „Ursus” w Dachnowie
c) Ludowy Klub Sportowy „Zalew” w Starym Lublińcu
2) organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu
- Stowarzyszenie „Strzelec” w Cieszanowie
Ad. 1 Przyznane środki publiczne na realizację zadań w okresie od 1.03.2009 roku
do 31.07.2009 roku
dla organizacji pozarządowych
a) Młodzieżowy Klub Sportowy „Juwenia” w Cieszanowie 8 500 zł
b) Ludowy Klub Sportowy „Ursus” w Dachnowie 8 500 zł
c) Ludowy Klub Sportowy „Zalew” w Starym Lublińcu 6 500 zł
Ad.2 Przyznane środki publiczne na realizację ww. zadań w okresie od 1.03.2009 roku
do 31.10.2009 roku
dla organizacji pozarządowych
- Stowarzyszenie „Strzelec” w Cieszanowie 4 970 zł

SESJA RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
w dniu 12 marca 2009 roku (czwartek) o godzinie 1200
w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009:
1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza.
2. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej.
3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
4. Dyskusja nad projektem uchwały Budżetowej.
5. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
V. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, (opinia Komisji Budżetowej)
- w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów Nowe Sioło – Załuże”, (opinia Komisji Budżetowej)
- w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Droga przez „Zalew” w Starym Lublińcu”, (opinia Komisji Budżetowej)
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, (opinia Komisji Budżetowej)
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2009 r., (opinia Komisji Budżetowej)
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dachnów”, (opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego)
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Lubliniec” (opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego).
VI. Wnioski i oświadczenia radnych.
VII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie,
która odbędzie się w dniu 26 lutego (czwartek) 2009 roku
o godzinie 1200 w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
PORZĄDEK OBRAD
XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Świtowej w Chotylubiu.
- w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na cmentarzu grekokatolickim w Gorajcu pomnika upamiętniającego ofiary akcji pacyfikacji.
V. Wnioski i oświadczenia radnych.
VI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VII. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

http-equiv="Content-Type" />

Rozstrzygnięcie

konkursu ofert na realizację zadań

dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2009r.


Lista Stowarzyszeń, które złożyły oferty w konkursie:

I. Organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu

1. Stowarzyszenie „KRESY-POKOLENIE NOWYCH” w Nowym Lublińcu

2. Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i regionu „ŻAREK” Cieszanów

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3. Ludowy Klub Sportowy „URSUS” Dachnów

4. Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” Cieszanów

5. Ognisko-Klub Sportowy TKKF „GWIAZDA” Cieszanów

6. Miejski Klub Sportowy „JUWENIA” Cieszanów

7. Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” przy ZSP w Dachnowie

III. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych

8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w
Jarosławiu

kwota przyznanych dotacji:


1.Ognisko-Klub Sportowy TKKF „GWIAZDA” Cieszanów 2 500 zł

2. Stowarzyszenie „KRESY-POKOLENIE NOWYCH” w Nowym Lublińcu 1 280 zł

3. Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i regionu „ŻAREK” Cieszanów 1 750 zł

4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Jarosławiu
11 576 zł

Pozostałe oferty zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

http-equiv="Content-Type" />

Cieszanów, dnia 31.12.2008 r.

Informacja

W związku z wydłużeniem czasu pracy Komisji Konkursowej powołanej ds. oceny ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2009 r. informuję, iż podany w ogłoszeniu termin publikacji wyników konkursu zostaje przesunięty do dnia 9 stycznia 2009 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie,
adres: ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
tel.: 016 632-86-80.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. posiada wykształcenie wyższe, o kierunku socjologia lub pokrewnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,
2. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
3. posiada 10 letni staż pracy, w tym łącznie co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie,
6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. podanie i cv
2. dyplom ukończenia studiów
3. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej
4. list motywacyjny
5. zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach
6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w zamkniętych kopertach do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 12:00


Weryfikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, ankiety oraz rozmowy kwalifikacyjnej
w dniu 15 grudnia 2008 r., o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad.


Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie:
1. Niesienie bezpośredniej pomocy materialnej, prowadzenie bieżącej, ciągłej pracy socjalnej z rodzinami i osobami, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać narastających przeciwności i trudów życia codziennego lub dopuszczają się zaniechania podstawowych obowiązków wobec swoich najbliższych.
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Szkolenie i instruktaż pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej.
4. Określenie kierunków działania i zadań w zakresie pomocy społecznej na terenie swojego działania.
5. Współudział w kształtowaniu polityki socjalnej w środowisku.
6. Nawiązanie kontaktów z zakładami i instytucjami w zakresie realizacji świadczeń społecznych.
7. Rozpatrywanie spraw zgłoszonych w drodze interwencji.
8. Sprawowanie funkcji organu administracji o właściwości szczególnej ds. pomocy społecznej.
9. Wydawanie decyzji administracyjnych.
10. Sporządzanie meldunków, zapotrzebowań w zakresie zadań własnych i zleconych gminie.
11. Prowadzenie dokumentacji finansowej z zakresu pomocy społecznej.
12. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
13. Nadzór nad sporządzaniem list wypłat zasiłków z zakresu pomocy społecznej.
14. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych.
15. Prowadzenie rejestrów ewidencji zasiłkobiorców.

http-equiv="Content-Type" />

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.10.2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r., Uchwały Nr 93/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok, oraz Uchwały Nr 79/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29-10-2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2009 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Cieszanów do miejsca realizacji obowiązku szkolnego w kwocie 11 576 zł,

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych)
w kwocie 45 000 zł,

3) organizacji opieki i zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej
w świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Lublińcu w kwocie 10 000 zł,

4) organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu
w kwocie 8 000 zł.

Termin realizacji zadań – od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

II. Zasady przyznania dotacji.

1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r.

Nr 264, poz. 2207), w terminie do dnia 29.12.2008r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 29 grudnia 2008 r.

V. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.
 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31.12.2008 r.
 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 7. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 9. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2008 r.:

1) Oświata i wychowanie ( wspieranie edukacji i wychowania, organizacja wypoczynku oraz wymiana młodzieży) w kwocie 6 500 zł,

2) Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Cieszanów do miejsca realizacji obowiązku szkolnego w kwocie 5 000 zł,

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacja turniejów i zawodów sportowych)
w kwocie 55 000 zł,

4) Organizacji opieki i zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej
w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy Cieszanów w kwocie 7 000 zł,

5) Organizacja wystaw, spotkań i imprez mających na celu zwalczanie alkoholizmu
w kwocie 5 000 zł.

Cieszanów, dnia 24 listopada 2008 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie,
adres: ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
tel.: 016 631-10-76.


Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1.posiada wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,
2.posiada 5 letni staż pracy, w tym łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych
3.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.podanie i cv
2.dyplom ukończenia studiów
3.list motywacyjny
4.program działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie
5.zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach
6.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w zamkniętych kopertach do dnia 18 listopada 2008 r. do godz. 12:00

Weryfikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, ankiety oraz rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20 listopada 2008 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie:
1. Organizowanie pracy Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie, koordynowanie jego działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy.
2. Zapewnianie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych.
3. Występowanie do Burmistrza Cieszanowa w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania jednostki.
4. Nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi.
5. Przedstawianie organom gminy i właściwym instytucjom planów działalności, planów rzeczowych, finansowych, sprawozdań oraz wniosków.
6. Sporządzanie wniosków o płatności obszarowe.
7. Nadzór nad pastwiskami i sołtysami.

Informacja
Rady Miejskiej w Cieszanowie
o zamiarze podziału instytucji kultury.

Rada Miejska w Cieszanowie zamierza dokonać z dniem 01.02.2009 r. podziału Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, zgodnie z podjętą w dniu 29.10.2008 r. uchwałą Nr 77/XXVIII/08.
W wyniku podziału ze struktur Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie zostanie wyłączona Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie wraz z filiami w Dachnowie, Nowym Lublińcu i Nowym Siole.
Przyczyną podziału jest dostosowanie formy prawnej instytucji kultury do wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa tj. w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o bibliotekach.
Podział nastąpi w oparciu o załogę i mienie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń w mieście Cieszanów i tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
OGŁASZAKONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie,
adres: ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
tel.: 631-10-95.


Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1.posiada wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,
2.posiada 10 letni staż pracy, w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych
3.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.podanie i cv
2.dyplom ukończenia studiów
3.list motywacyjny
4.program działania instytucji kultury
5.zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach
6.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w zamkniętych kopertach do dnia 6 listopada 2008 r. do godz. 1200

Weryfikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, ankiety oraz rozmowy kwalifikacyjnej

w dniu 10 listopada 2008 r., o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia podaje się warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie:
1.Organizowanie pracy Centrum Kultury i Sportu, koordynowanie jego działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy.
2.Zapewnianie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do Centrum Kultury i Sportu.
3.Występowanie do Burmistrza Cieszanowa w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Centrum Kultury i Sportu.
4.Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Centrum Kultury i Sportu.
5.Nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi
i materiałowymi.
6.Przedstawianie organom gminy i właściwym instytucjom planów działalności, planów rzeczowych, finansowych, sprawozdań oraz wniosków.
7.Wydawanie zarządzeń wewnętrznych , regulaminów, instrukcji i decyzji.
8.Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
9.Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie realizacji zadań statutowych.
Warunki organizacyjno-finansowe

działalności instytucji kultury
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów

I. Warunki organizacyjne
1. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie jest samorządową instytucją kultury dla której organizatorem jest Rada Miejska w Cieszanowie, działającą na podstawie ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13,poz.123 z późn. zm.) oraz statutu nadanego Uchwałą Nr 38/IX/2006 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 31.08.2006 r. ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 51/X/2007 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.06.2007 r., wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Cieszanów – wpis I/92 z dnia 18.12.1992 r.
2. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie posiada osobowość prawną. Cele i zadania jednostki określone zostały w Rozdziale II wskazanego w pkt 1 Statutu.
3. W skład majątku Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie wchodzą następujące nieruchomości:
- budynek o powierzchni 659 m2 położony w Cieszanowie przy ulicy Kościuszki 4,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie o powierzchni 185 m2,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu o powierzchni 278 m2,
- budynki świetlic wiejskich: w Folwarkach – o pow. 120 m2, w Żukowie – o pow. 54 m2,
w Dąbrówce – o pow. 170 m2 oraz budynek na ul. Czereśnie w Cieszanowie o pow. 48 m2. Ponadto w skład majątku jednostki wchodzi Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie wraz z filiami w Dachnowie, Nowym Lublińcu i Nowym Siole, a także teren Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” o powierzchni 6,88 ha położony na os. Nowe Sioło 15, który oddany został w użyczenie przez Gminę Cieszanów, na mocy umowy z dnia 31.08.2007 r.
W trwałym zarządzie jednostki, na podstawie decyzji Nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 1.02.2007 r., znajduje się również nieruchomość gruntowa (pow. 0,0776 ha) zabudowana budynkiem po byłym kinie w Cieszanowie (pow. budynku – 234 m2)
4. Stan zatrudnienia w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dzień 30 września 2008 r. wynosi 13 osób, 9 ¼ etatu.
5. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Cieszanów.
6. Bezpośredni nadzór nad Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w imieniu Gminy Cieszanów sprawuje Rada Miejska w Cieszanowie i Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, który powołuje i odwołuje Dyrektora tej jednostki.

II. Warunki finansowe
Do gospodarki finansowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie jako instytucja podległa Gminie Cieszanów przedkłada Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Cieszanowie informacje i sprawozdania z wykonania planu finansowego w poszczególnych latach budżetowych:
- do 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych;
- do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym;
- w pierwszym kwartale roku kalendarzowego - informację z działalności instytucji za miniony rok oraz zamierzeniach na bieżący rok.
Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (Gmina Cieszanów).
2. Dotacja organizatora (Gmina Cieszanów) na rok 2008 na działalność bieżącą wynosi 600 000 zł.
3. Łączne wykonanie przychodów przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie za 2007r. wynosi 782 022,22 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 611 000 zł, inne przychody 171 022,22 zł.
4. Na uzasadniony wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie Rada Miejska w Cieszanowie może zwiększyć dotację na dany rok budżetowy, m.in. w przypadku zapewnienia udziału własnego przy realizacji programów i projektów ze środków zewnętrznych.
5. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie jako podmiot posiadający osobowość prawną może uzyskiwać przychody z prowadzonej przez siebie działalności, w tym m. in.: ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy, dotacji z budżetu państwa, przyjmować darowizny od osób fizycznych i prawnych.

http-equiv="Content-Type" />

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Podaje do publicznej wiadomości , że w okresie

od 22 października 2008 r. do dnia 12 listopada 2008 r.,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

ul. Rynek 1

będzie wywieszony wykaz nieruchomości

Miasta i Gminy Cieszanów

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy .

http-equiv="Content-Type" />

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości

Nowy Lubliniec jako działki nr 531/4 i 532/5 o łącznej pow. 0,83 ha, objętych w KW 2459 wraz z budynkami.

– działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren zorganizowanej działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października / piątek / 2008r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 17.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 000,00 zł / słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ .

Koszt dokumentacji wynosi 12 350,00 zł /słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 24 października 2008r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 9 500,00zł / słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych / na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr

14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 .

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 17 lub tel. (0-16) 632 86 39

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pani Helena Ważna .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Cieszanów 2008-09-30

Cieszanów, dnia 12.08.2008 r

Na podstawie art. 20 , ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 29 sierpnia 2008 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady

Miejskiej.

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

III. Interpelacje i zapytania radnych.

IV. Informacja na temat działalności jednostek pomocniczych gminy.

V. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009.

VI. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2008 r.

VII. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchylenia uchwały nr 40/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów,

- w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów publicznych przedszkoli,

- w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Utworzenie Ośrodków Przedszkolnych w Gminie Cieszanów” w ramach Poddziałania 9.1.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Niemstowie,

- w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Nowym Siole,

- w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Kowalówce,

- w sprawie weksla „in blanco”,

- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Cieszanów,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 r.,

VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

X. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

03-07-2008 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Podaje do publicznej wiadomości ,że w okresie

od 03.07.2008 r. do dnia 25.07.2008 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

ul. Rynek 1

będzie wywieszony wykaz nieruchomości

Gminy Cieszanów

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Zarządzenie Nr 53/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 3 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Podkarpackim a Gminą Cieszanów
dn. 6 lutego 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja w Komisji Konkursowej

1.

Barbara Broź

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Przewodniczący

2.

Anna Stanowska

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

Skarbnik

Członek

3.

Elżbieta Zarębska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

p.o. Kierownik

Członek

4.

Stanisław Różycki

Stowarzyszenie- Ludowy Klub Sportowy „URSUS” Dachnów

Prezes

Członek

5.

Wojciech Świzdor

Stowarzyszenie „STRZELEC” w Cieszanowie

Prezes

Sekretarz komisji

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2.

1. Komisja Konkursowa zostaje powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiący część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza.

3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

ZAPOROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Cieszanów uzyskała dotację w wysokości 362 281,45 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

!!!! Pełna treść ogłoszenia w załączniku !!!!!
Załączniki
Załącznik   334.000 KB


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
Ogłasza Konkurs na

młodszego referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, oraz ds. prowadzenia archiwum zakładowego,

w wymiarze 1 etatu

adres: ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

tel.: (016)631-10-76.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1.posiada wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,

2.posiada uprawnienia do obsługi Systemu Obsługi Obywatela,

3.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4.posiada biegłą znajomość obsługi komputera,

5.zamieszkuje na terenie gminy Cieszanów,

6.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, oraz ds. prowadzenia archiwum zakładowego,

7.cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.podanie i cv

2.dyplom ukończenia studiów

3.list motywacyjny

4.zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, w tym certyfikat użytkowania Systemu Obsługi Obywatela

5.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w zamkniętych kopertach do dnia 27 maja 2008 r.

Weryfikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, ankiety, oraz rozmowy kwalifikacyjnej

w dniu 28 maja 2008 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.


Informuje się, że z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 69/1005 z dnia 19-08-2005 w sprawie ustalenia naboru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów można zapoznawać się codziennie w godz. od 7.oo do 15.oo w sekretariacie tut. urzędu.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1/. Prowadzenie rejestrów stałych aktualnych mieszkańców w formie indywidualnych kart osobowych mieszkańców oraz byłych mieszkańców. Obsługa Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

2/. Współpraca z Centralnym Biurem Adresowym w zakresie przekazywania zmian osobowo – adresowych.

3/. Aktualizacje dokumentów ewidencji o zaistniałych zmianach i zdarzeniach: urodzenia, małżeństwa, zgonu, zmiany adresu, zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 m-ce, numeru wydawanych dokumentów tożsamości oraz numeru książeczek wojskowych.

4/. Terminowy obieg akt osobowych mieszkańców w ślad za zmianą miejsca zamieszkania.

5/. Współdziałanie z organami Policji w zakresie umacniania dyscypliny meldunkowej w oparciu o obowiązujące przepisy.

6/. Opracowywanie wydruków potwierdzeń i upowszechnianie numeru ewidencyjnego w dokumentach ewidencji oraz współpraca z PESEL w tym zakresie.

7/. Sporządzanie i udzielanie informacji adresowych.

8/. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość.

9/. Prowadzenie rejestru numerowego wydawanych dokumentów.

10/. Wdawanie dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych i udzielanie informacji.

11/. Wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu tożsamości.

12/. Praca w Systemie Obsługi Obywatela w zakresie dowodów osobistych.

2. W zakresie działalności gospodarczej:

1/. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

2/. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. W zakresie działalności archiwum zakładowego – prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem archiwum zakładowego.

Cieszanów, dnia 9 maja 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów odwołuje I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości
Nowe Sioło nr 90/5 o pow. 0,1383 objęta KW 35696 .
– działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny osadnicze, który został ogłoszony na dzień 07 maja/środa/ 2008r. o godzinie 9-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie,
pok. Nr 11.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst : Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 ze zm.) przetarg został odwołany z powodu przyczyn formalnych uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie przetargu.

Cieszanów 2008-05-07

Plan pracy Rady Miejskiej

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ w CIESZANOWIE

na 2008 rok

I. Założenia ogólne:

1. Sesje rady miejskiej odbywać się będą w ostatni piątek miesiąca o godzinie 12;00.

Ze względów organizacyjnych lub innych przyczyn termin sesji może być zmieniony.

2. Każdy projekt uchwały musi być zaopiniowany przez komisję rady miejskiej zgodnie

z kompetencjami.

3. Obowiązkiem projektodawcy uchwały jest skierowanie projektu do zaopiniowania pod

względem prawnym do kancelarii prawnej.

4. Porządek każdej sesji uzupełniany będzie o bieżące projekty uchwał.

II. Tematyka sesji:

Lp.

Miesiąc

Tematyka sesji

Uwagi

1.

Styczeń

1.Informacja o przebiegu utrzymania zimowego na

drogach.

2. Analiza funkcjonowania oświaty na terenie miasta

i gminy za 2007 rok i prognozy na przyszłość.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał

2.

Luty

1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na

2008 rok.

2. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

3.

Marzec

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2007 rok na

terenie miasta i gminy w zakresie:

- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy.

2. Informacja o aktualnych opłatach za wywóz odpadów

stałych i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i odprowadzaniu ścieków.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

4.

Kwiecień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

2. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Cieszanowie

za 2007 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

i Gminy za 2007 rok.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał.

5.

Maj

1. Raport ze współpracy zagranicznej za 2007 rok.

2. Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-

letniego dzieci i młodzieży.

3. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich

oznakowania na terenie gminy.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

6.

Czerwiec

1. Informacja o zaawansowaniu prac nad realizacją zadania

budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji gminy.

2. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

7.

Lipiec

URLOP

8.

Sierpień

1. Informacja na temat działalności jednostek pomocniczych

gminy.

2. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/

2009.

3. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy za

I półrocze 2008 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9.

Wrzesień

1. Ocena sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania

kultury na terenie gminy.

2. Informacja o wysokości środków finansowych

pozyskanych z funduszy unijnych.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

10.

Październik

1. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

2. Informacja o organizacjach pozarządowych i pożytku

publicznego.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

11.

Listopad

1. Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok.

2. Analiza oświadczeń majątkowych.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

12.

Grudzień

1. Przyjęcie planów pracy komisji rady na 2009 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie

O G Ł A S Z A K O N K U R S N A S T A N O W I S K O

młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych
w wymiarze 1 etatu
adres: Rynek 1, 37-611 Cieszanów
tel.: 631-10-76 wew. 30 lub 631-15-71.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1.posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,
2.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
3.posiada dobrą znajomość obsługi komputera,
4.zamieszkuje na terenie gminy Cieszanów,
5.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych,
6.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7. jest osobą komunikatywną.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.podanie i cv,
2.dyplom ukończenia szkoły średniej,
3.list motywacyjny,
4.zaświadczenia o ewentualnie ukończonych kursach,
5.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Oferty należy składać w pokoju Nr 2 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zamkniętych kopertach do dnia 9 października 2007 r.

Weryfikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, ankiety, oraz rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 11 października 2007 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad.


Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych:
1. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz zaliczki alimentacyjnej.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń.
3. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych z zakresu świadczeń rodzinnych.

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuje ,że dniu 31 stycznia 2007 roku o godzinie 12

w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie

odbędzie się SESJA RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

PORZĄDEK OBRAD

V SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady

Miejskiej.

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej.

III.. Plan pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2007 rok – informacja Przewodniczącego Rady.

IV. Plan pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok – wystąpienia Przewodniczących Komisji.

V. Interpelacje i wnioski Radnych.

VI. Informacja o aktualnych opłatach za wywóz nieczystości stałych i taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów.

- Bieżąca informacja na temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie.

- Informacja na temat działalności Zakładu Komunalnego „CIESZKOM’ w Cieszanowie .

VII. Podjęcie uchwał:

- W sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Cieszanów w 2007 roku ,

- W sprawie wyboru członków Komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów .

- W sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów .

VIII.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

IX. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Informacja

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 62 w Cieszanowie informuje.

Głosowanie w wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Lubaczowie odbędzie się w dniu 4 lutego 2007 r. w godz. od 800 do 1800 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Domu Kultury w Cieszanowie.

Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w dniach od 22.01.2007 r. do 26.01.2007 r. w godzinach urzędowania .


Skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Cieszanowie :

1. Bakalarczyk Jan Przewodniczący

2. Kublas Marian Z-ca Przewodniczącego

3. Zadworny Jerzy Sekretarz

4. Kurdziel Zbigniew Członek

5. Nieckarz Wojciech Członek

Dyżury członków komisji są pełnione w godzinach pracy urzędu .

Na członków rad powiatowych izby rolniczej zgłoszono następujących kandydatów :

1. Pan Wolanin Jan lat 47 zam. Cieszanów

2. Pan Zadworny Bronisław lat 58 zam. Dachnów

3. Pan Mazurkiewicz Janusz lat 41 zam. Stary Lubliniec

4. Pan Zygarlicki Teofil lat 63 zam. Stary Lubliniec

5. Pan Mielniczek Marian lat 45 zam. Nowe Sioło

Szczegółowe informacje telefoniczne o zasadach wyborów do Podkarpackiej Izby Rolniczej można uzyskać w biurach izby pod numerami telefonów :

(017) 87-14-078 lub 87-14-077 (Boguchwała)

lub w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów (016) 63-11-046 wew. 31 (pracownik odpowiedzialny przy organizacji wyborów na terenie miasta i gminy Cieszanów P. Helena Ważna ).

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 75, 37-611 Cieszanów.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, z zastrzeżeniem ust. 2, która:

a) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, bądź posiada wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż

pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, uzyskała:

-       w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora

miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,

d) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

e) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

f) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci nie będący czynnymi nauczycielami w chwili ogłaszania konkursu, o ile spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 1

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs",

w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów /sekretariat/.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni

indywidualnie.

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY

na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie , która odbędzie się dniu 29 grudnia br.(piątek ) o godzinie 1200 w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Cieszanów
z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie :

- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii

zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Cieszanów ,

- w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 77/XI/2005

z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w

Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ,

- w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe położone na terenie Miasta i Gminy

Cieszanów,

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2006 r.,

- w sprawie uchwalenia Statutów osiedli gminy Cieszanów ,

- w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od

nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych .

9. Zakończenie obrad .

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi,  Uchwały Nr 17/III/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8-12-2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 r., oraz Uchwały Nr 16/III/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8-12-2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2007 r. 

 

       I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Wspieranie edukacji i wychowania, organizacja  wypoczynku oraz wymiany młodzieży –    

     15 000 zł.

2. Organizacja wystaw, spotkań i imprez promujących tradycje lokalnego środowiska – 15 000 zł

3. Organizacja turniejów i zawodów sportowych – 60 000 zł

4. Eksponowanie walorów historycznych i turystycznych miasta i gminy Cieszanów  w kraju i za

    granicą – 15 000 zł

5. Organizacja koloni i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 10 000 zł

6. Organizacja opieki i zajęć pozaszkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej w świetlicy    

     socjoterapeutycznej Stary Lubliniec os. – 10 000 zł

Termin realizacji zadań – od 17 stycznia 2007 r. do 15 grudnia 2007 r.

II.   Zasady przyznania dotacji.

1.   O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.       
               o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

2.     Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.     Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1.     Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  

       z  dnia  27 grudnia  2005 r.  w    sprawie   wzoru   oferty   realizacji   zadania   publicznego,  ramowego 

       wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. z 2005 r.  

       Nr 264,  poz. 2207),  w   terminie  do dnia 15.01.2007r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Miasta
        i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.

 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

       Oferty zostaną rozpatrzone dnia 16 stycznia 2007 r.

V.   Tryb wyboru oferty:

        1.    Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 2. Oferty będą oceniane na podstawie  kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.

 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 4. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 19.01.2007 r.

 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 7. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 8. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 9. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI.  Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2006 r.:

 1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji – 10 000 zł

 2. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 55 000 zł

 3. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – 15 000 zł

 4. Zadania w zakresie promocji miasta i gminy Cieszanów – 15 000 zł

 5. Zadania w zakresie organizacji rekolekcji oraz wyjazdów na kolonie i obozy – 5 000 zł.

UPRZEJMIE ZAPRASZAM

na sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie

która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 r. o godz. 12.00

w Domu Kultury Miasta i Gminy w CieszanowieSzcegóły w załączniku.

Załączniki
Załącznik   115.172 KB

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie, która odbędzie się w dniu 5 grudnia br. (wtorek) na godzinę 14-tą w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie (sala narad).


z nastepującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia Raddnych.\
 10. Zakończenie obrad.

INFORMACJA

 

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 roku, w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw § 9. ust 1,2, w dniu 18 października 2006 r. (środa) o godz. 1600 odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

w Cieszanowie

Stefan Chomyszyn

I N F O R M A C J A

 

 

     Informuję ,że zgłoszenia  kandydatów na Członków Obwodowych Komisji Wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku,  zgodnie z § 5 ust. 2  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 4 września 2006 r. przyjmowane są codziennie do dnia 13 października br. w godzinach urzędowania tj.  od godz. 700  do godz. 1500 .

 

Postanowieniem nr 29/06 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych, na podstawie art. 12 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmikow wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. Zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatko komitetów wyborczych na członków samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r. postanawia powołać Miejską Komisję Wyborczą w Cieszanowie w składzie:

 1. Feliksa Buczek
 2. Stefan Chomyszyn
 3. Łukasz Drabik
 4. Barbara Jabłońska Drahus
 5. Kazimierz Kasperski
 6. Stanisław Kopciuch
 7. Antoni Mazepa
 8. Ryszard Motyka

  I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Informuję , że   Miejska  Komisja Wyborcza Cieszanowie , powołana przez Komisarza  Wyborczego  w Przemyślu  dla przeprowadzenia wyborów   do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku ustaliła  następujący harmonogram swojej pracy w zakresie przyjmowania   zgłoszeń list kandydatów  na radnych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów :

5 października  br.      w godz.   800   do 900

6 października  br.      w godz.   800   do 900

9 października  br.      w godz.   800   do 1000

10 października  br .     w godz.   800  do 1000

11 października  br.      w godz. 1300  do 16:00

12 października  br.      w godz. 1300  do 1600

13 października  br       w godz. 1200 do  2400

Przyjmowanie  zgłoszeń kandydatów na Burmistrza  odbywa się do dnia 

18 października br.   w dniach i godzinach jak wyżej oraz w dniach :

16 października   br.     w godz. 1300 do 1500

17 października    br.     w godz. 1300 do 1500

18 października   br.     w godz. 1200 do 2400

Siedziba  Miejskiej Komisji Wyborczej  w Cieszanowie -   sala narad  Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie pok. Nr 15  (wejście od strony  ulicy Kościuszki ).

 

                            B  U  R  M  I  S  T  R  Z

                        MIASTA I GMINY CIESZANÓW

                                            O G Ł A S Z A     K O N K U R S   

                           N A     S T A N O W I S K O

 

REFERENTA 

ds. organizacji prac: interwencyjnych, społecznie użytecznych, na cele społeczne

oraz robót publicznych  
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów,

adres:  Rynek 1, 37-611 Cieszanów

tel.: 631-10-76.

Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,  która:

1.posiada  wykształcenie  wyższe ,

   umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,

2.posiada 2 letni staż pracy,

3.nie  była  karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4.posiada  biegłą  znajomość  obsługi  komputera,

5.zamieszkuje  na  terenie  gminy  Cieszanów,

6.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta

        ds. organizacji prac: interwencyjnych, społecznie użytecznych, na cele społeczne

        oraz robót publicznych, 

7.cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

     1.podanie  i  cv

2.dyplom  ukończenia  studiów,

3.list  motywacyjny

4.zaświadczenia  o ewentualnie   ukończonych  kursach,

5.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty  należy  składać w  sekretariacie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Cieszanów w   zamkniętych   kopertach    do  dnia  23 października   2006 r.

           Weryfikacja    kandydatów    odbędzie   się   na    podstawie    złożonych   dokumentów, ankiety oraz rozmowy kwalifikacyjnej

w  dniu  25 października 2006 r.,  o  godz. 10.00 w   Urzędzie   Miasta   i  Gminy  Cieszanów  w  sali  narad.

Informuje  się,  że  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Nr 69/1005 z dnia 19-08-2005 w sprawie ustalenia naboru pracowników
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów  można zapoznawać się codziennie
w godz. od  7.oo  do 15.oo w sekretariacie tut. urzędu.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku referenta

ds. organizacji prac: interwencyjnych, społecznie użytecznych, na cele społeczne

oraz robót publicznych:

1/.Sporządzanie wniosków o prace interwencyjne i roboty publiczne.

2/.Prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w ramach prac: interwencyjnych, społecznie użytecznych, na cele społeczne, oraz  robót publicznych.

3/.Nadzór nad ww. pracownikami.

4/.Przygotowywanie kosztorysów robót przewidzianych do wykonywania przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, społecznie użytecznych, na cele społeczne, robót publicznych oraz odbywających zastępczą służbę wojskową.

5/.Współpraca z sołtysami w zakresie prac wykonywanych na terenie sołectwa przez ww. grupę osób.

6/.Przyjmowanie informacji i wniosków od pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

7/.Występowanie z wnioskami o dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i wydawanie decyzji w tym zakresie.

 

 

 

 

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z

 

MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 

         O G Ł A S Z A     K O N K U R S    N A     S T A N O W I S K O

 

referenta  ds.  zwrotu podatku akcyzowego 
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów,

adres:  Rynek 1, 37-611 Cieszanów

tel.: 631-10-76.

 

Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,  która:

 

1.posiada  wykształcenie  wyższe o kierunku ekonomicznym,     

   umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,

2.posiada 2 letni staż pracy,

3.nie  była  karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4.posiada  biegłą  znajomość  obsługi  komputera,

5.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta

   ds. zwrotu podatku akcyzowego,

6.cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

     1.podanie  i  cv

2.dyplom  ukończenia studiów

3.list  motywacyjny

4.zaświadczenia  o ewentualnie   ukończonych  kursach

5.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

Oferty  należy  składać w  sekretariacie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Cieszanów  w   zamkniętych   kopertach    do  dnia  25 sierpnia  2006 r. do godz. 1200

 

           Weryfikacja    kandydatów    odbędzie   się   na    podstawie    złożonych   dokumentów, ankiety oraz rozmowy kwalifikacyjnej

                      

w  dniu  28 sierpnia  2006 r.,  o  godz.  1000

        w   Urzędzie   Miasta   i  Gminy  Cieszanów  w  sali  narad.

 

Informuje  się,  że  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Nr 69/1005 z dnia 19-08-2005 w sprawie ustalenia naboru pracowników
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów  można zapoznawać się codziennie
w godz. od  7.oo  do 15.oo w sekretariacie tut. urzędu.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku referenta ds. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów:

 

       - przyjmowaniu  od producentów rolnych wniosków    o zwrot podatku akcyzowego

          zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

       - prowadzeniu postępowania wyjaśniającego  zmierzającego do wydania decyzji w w/w

         sprawie,

       - opracowanie decyzji  ustalającej limit  i kwotę  zwrotu podatku akcyzowego lub 

         odmawiającej zwrotu podatku,

       - przygotowaniu na podstawie wydanych decyzji zestawień  do wypłaty,

       - przygotowaniu i przekazaniu do właściwego miejscowo wojewody  wniosku o

          przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom

          rolnym podatku akcyzowego,

       - przygotowaniu i przekazaniu właściwemu wojewodzie okresowych i rocznych

          rozliczeń dotacji  oraz okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji

          wypłat zwrotu podatku.

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  ul. Rynek  1, 37-611 Cieszanów

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona Pani Agnieszka  Rogowska  zam. w  Dachnowie.

Uzasadnienie wyboru: Pani Agnieszka Rogowska wykazała wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, znajomość programów komputerowych ( brała udział w prezentacji systemów wspomagających wypłatę świadczeń rodzinnych ) i znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Ankieta i rozmowa kwalifikacyjna pozwoliła zbadać predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                              Miejsko – Gminnego

                                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                  w Cieszanowie

                                                                                               Elżbieta  Zarębska

 

                                            B  U  R  M  I  S  T  R  Z

 

                        MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 

                O G Ł A S Z A     K O N K U R S    N A     S T A N O W I S KO

 

REFERENTA  DS.  OCHRONY ŚRODOWISKA
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów,

adres:  Rynek 1, 37-611 Cieszanów

tel.: 631-10-76.

 

Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,  która:

 

1.posiada  wykształcenie  wyższe w zakresie ochrony środowiska,

   umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu,

2.posiada 2 letni staż pracy,

3.nie  była  karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4.posiada  biegłą  znajomość  obsługi  komputera,

5.zamieszkuje  na  terenie  gminy  Cieszanów,

6.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta

   ds. ochrony środowiska,

7.cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

     1.podanie  i  cv

2.dyplom  ukończenia  studiów,

3.list  motywacyjny

4.zaświadczenia  o ewentualnie   ukończonych  kursach,

5.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 

które  należy  składać w  sekretariacie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Cieszanów 

     w   zamkniętych   kopertach    do  dnia  3 lipca   2006 r.

 

           Weryfikacja    kandydatów    odbędzie   się   na    podstawie    złożonych   dokumentów, ankiety, sprawdzeniu  znajomości  zagadnień ochrony środowiska

                     

w  dniu  4 lipca  2006 r.,  o  godz.  10.00

        w   Urzędzie   Miasta   i  Gminy  Cieszanów  w  sali  narad.

 

Informuje  się,  że  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Nr 69/1005 z dnia 19-08-2005 w sprawie ustalenia naboru pracowników
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów  można zapoznawać się codziennie
w godz. od  7.oo  do 15.oo w sekretariacie tut. urzędu.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów:

  1/. Przygotowywanie postanowień i decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

  2/. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

  3/. Nadzór nad likwidacją wysypisk śmieci.

  4/. Likwidacja nielegalnych wysypisk i składowisk.

  5/. Popularyzacja  ochrony środowiska.

  6/. Nadzór, koordynacja i kontrola ochrony środowiska.

  7/. Sporządzanie wniosków o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie

       przyrody.

  8/. Akcje sanitarno – porządkowe.

  9/. Nadzór nad utrzymaniem czystości placów i ulic.

10/. Nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

11/. Wycinka drzew i krzewów.

12/. Nadzór nad eksploatacją kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

13/. Nadzór nad eksploatacją ujęć wody, wodociągów i studni publicznych.

14/. Nadzór nad realizacją budowy urządzeń komunalnych.

15/. Nadzorowanie świadczenia usług komunalnych.

16/. Nadzorowanie gospodarki komunalnej.

17/. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  mienia komunalnego  stanowiącego  własność  Gminy   Cieszanów

przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargu  nieograniczonego  położone w miejscowości

Cieszanów

Załączniki
Wykaz nieruchomości.   35.000 KB