artykuł nr 1

Protokół nr XXXIX/2021 z odbytej w dniu 25 czerwca 2021 roku

Protokół nr XXXIX/2021

z odbytej w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło 13 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

  Ad. I pkt. 1

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności stanowi załącznik nr 2. Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

  Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili minutą ciszy zmarłego mgr Stanisława Franciszka Gajerskiego, który był radnym od 1990 roku do 2006 roku (4 kadencje).

 

  Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał:

 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania,
 • w sprawie uchylenia uchwały RM w Cieszanowie nr XXXVII/299/2021  z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-letniego dzieci
  i młodzieży.
 • Raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2020.
 1. przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2020,
 2. debata nad raportem o stanie gminy,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
 • Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2020 rok.
 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
 3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Cieszanów,
 4. podjęcie uchwały
 5. zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej,
 6. zapoznanie się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
  o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów absolutorium za 2020 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie
 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok,
 3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania,
 4. w sprawie uchylenia uchwały RM w Cieszanowie nr XXXVII/299/2021z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.  

 
  Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował radnych, iż protokół XXXVII był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXXVII Sesji został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

 

  Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. IV. Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-letniego dzieci
i młodzieży.

  Informacja stanowi załącznik nr 5 , 6 i 7 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. V. Raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2020.

 

Ad. 1. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2020.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawił Radzie Miejskiej
w Cieszanowie  raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2020 w ustawowym terminie tj. 26 maja 2021 r. Raport został przesłany elektronicznie Radzie Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi tj. w dniu dzisiejszym 25 czerwca 2021 r. Raport stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Kolejno Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił raport o stanie Miasta i Gminy Cieszanów za rok 2020.

Ad. 2. Debata nad raportem o stanie gminy.

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował, iż raport został udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej urzędu wraz z formularzem zgłoszeniowym. Termin zgłoszeń mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos w debacie upłyną w dniu 24.06.2021 r., do tego dnia żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania głosu w debacie.  

  Wobec braku chętnych do debaty Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Cieszanów.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów – załącznik nr 9 do protokołu uchwała nr XXXIX/305/2021.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radny, „wstrzymał się” – 0 radny. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. VI. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2020 rok.

 

Ad. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2020 rok oraz otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu – sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący poprosił Annę Stanowską Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów
o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Anna Stanowska odczytała Uchwałę nr 13/28/2021 z dnia 28 maja 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok – opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż radni otrzymali sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Żadnych pytań i uwag do sprawozdania finansowego nie zgłoszono.

 

Ad. 3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Cieszanów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż radni otrzymali informacje o stanie mienia – informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Żadnych pytań i uwag do informacji nie zgłoszono.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2020 rok – załącznik nr 15 do protokołu – Uchwała Nr XXXIX/306/2021.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie
i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radny, „wstrzymał się” – 0 radny. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 5. Zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Skiba odczytał wniosek wraz z opinią Komisji Rewizyjnej – wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 6. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów absolutorium za 2020 rok.

 

Adam Zaborniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał uchwałę
nr 13/19/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Cieszanowie
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2020 rok - opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2020

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów
  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok – załącznik nr 19 do protokołu uchwała nr XXXIX/307/2021.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radny, „wstrzymał się” – 0 radny. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak pogratulował Burmistrzowi Zdzisławowi Zadwornemu otrzymanie absolutorium.

  Głos zabrał Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, który podziękował Radzie za udzielnie absolutorium oraz podziękował za pracę pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i dyrektorom jednostek podległych.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak o godz. 1315 ogłosił przerwę, o godz. 1325 wznowiono obrady.  

 

Ad. VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie - załącznik nr 21 do protokołu – uchwała Nr XXXIX/308/2021.  

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, radna Bożena Zygarlicki po wcześniejszym usprawiedliwieniu opuściła salę obrad. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok - załącznik nr 23 do protokołu – uchwała Nr XXXIX/309/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania - załącznik nr 25 do protokołu – uchwała Nr XXXIX/310/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchylenia uchwały RM w Cieszanowie nr XXXVII/299/2021z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok - załącznik nr 27do protokołu – uchwała Nr XXXIX/311/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w dniu
7.06.2021r. oraz 21.06.2021r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż w głosowaniu: „za” – 12 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VIII.  Interpelacje i zapytania radnych.

   

   Interpelacji na piśmie nie zgłoszono.

 

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. X. Wolne wnioski i informacje.

 

  Głos zabrał Andrzej Zaremski Przewodniczący Rady Samorządowej Cieszanowa, który zapytał o termin podłączenia mieszkańców ulicy Kościuszki w Cieszanowie do kanalizacji.

  Odpowiadając Zdzisław Zadworny powiedział, iż kanalizację sanitarną na ulicy Kościuszki w Cieszanowie wykonał Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie. Mówca dodał, iż na tej ulicy są trzy grupy mieszkańców: pierwsza grupa mieszkańców którzy są podłączeni i płacili za kanalizację, druga grupa, którzy byli podłączeni do kanalizacji wolnospławnej i płacili za kanalizację oraz trzecia grupa mieszkańców, którzy mieli szamba i nie płacili za kanalizację. Kontynuując powiedział, iż druga grupa mieszkańców będzie podłączona do kanalizacji, natomiast ta ostatnia grupa ma obowiązek do podłączenia się do kanalizacji i to jest ich obowiązek przyłączenia się do kanalizacji, gdyż tak prawo stanowi. Zdzisław Zadworny powiedział, iż rozmawiał z prezesem ZUK Cieszanów i w najbliższym czasie będzie decyzja kiedy mieszkańcy ulicy Kościuszki co płacili za kanalizację będą podłączeni do sieci. Burmistrz zaznaczył, iż pozostali mieszkańcy co mają szamba i nie płacą za kanalizację otrzymają wezwanie do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej i będą musieli wykonać to na własny koszt. W projekcie wykonania kanalizacji na ulicy Kościuszki, który realizował Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie nie było wkładu własnego mieszkańców, dlatego mieszkańcy będą musieli sami wykonać przyłącz do sieci zawiadamiając o tym ZUK Cieszanów.

  Radny Zbigniew Kurdziel zgłosił wniosek o oczyszczenie przepustu znajdującego się pomiędzy budynkiem socjalnym a Panem Wolańskim w Niemstowie, przepust przechodzi przez drogę powiatową do którego doprowadzone są drenaże z budynków mieszkalnych. Obecnie przepust jest niedrożny woda zalega w rowie i cofa się do piwnic.

Burmistrz odnosząc się do powyższego powiedział, iż temat zostanie uzgodniony
z Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie.

 

  Kolejno Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny zaapelował do mieszkańców gminy o szczepienie się przeciw COVID-19.

   

Ad. XI. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1345.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

  Adam Zaborniak

 

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska