artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/261/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach wojewódzkich,

 

UCHWAŁA Nr  XXXII/261/2020

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach wojewódzkich.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3
i 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r., poz. 869) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Cieszanów pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.

"Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków
w m. Nowy Lubliniec i Żuków".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2021 rok, w wysokości 300 000,00 złotych.

 

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Podkarpackim  a Gminą Cieszanów. Do zawarcia której upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór
nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak