artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/260/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach powiatowych,

 

UCHWAŁA Nr  XXXII/260/2020

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach powiatowych.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 i 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Cieszanów pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych pn.:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica – Cieszanów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Niemstów i ul. Skorupki
  w Cieszanowie
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów - Brusno Nowe
  w Cieszanowie i Nowym Siole.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1656R Cieszanów - Nowe Sioło w Cieszanowie.

 

§ 2

 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
  ze środków budżetu na 2021 rok, w wysokości 200 000,00 złotych.
 2. Szczegółowy zakres robót i wielkość pomocy finansowej zostanie ustalona odrębnie dla każdego zadania w drodze porozumienia pomiędzy Powiatem a Gmina Cieszanów.
 3. Do zawarcia stosownych porozumień upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Cieszanów. Do zawarcia której upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór
nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak