artykuł nr 1

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 4320/30 poł. w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki 4320/30 położonej w miejscowości Cieszanów.

 

  Zgodnie z §12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.) informuję, że w dniu 14 grudnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przeprowadzony został pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w Cieszanowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 4320/30 o pow. 0,1294 ha wpisanej do KW PR1L/ 00027979/4. Do przetargu wpłacone zostało jedno wadium i do przetargu  dopuszczono jednego  oferenta.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 43 370,00 zł

Najwyższa cena uzyskana w przetargu  - 43 900,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości została pani Katarzyna Paluch.

 

Cieszanów, dnia 22 grudnia 2021 r.

 

 

 

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w okresie od 22.12.2021 r. do 29.12.2021 r.

 

 

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024