artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 29.12.2020 r.

GPiMK.6733.8.2020

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 29.12.2020 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 21.12.2020 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego rowu otwartego” na działkach nr ewid. 2829, 2990, 2820 położonych w miejscowości Dachnów” .

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca interesantów „Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie”

1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311076. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Janusz Warcaba, pisząc na adres: iod@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 166311118

2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Podstawą przetwarzania są ustawy i rozporządzenia.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania,
jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego petenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

  mgr Zdzisław Zadworny